Συγκολλήσεις

Συγκολλήσεις

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού υπό πίεση απαιτούν εκτός των άλλων την εκπόνηση διαδικασιών συγκόλλησης, την πιστοποίηση τους καθώς και την πιστοποίηση των συγκολλητών / χειριστών.

Ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Οργανισμό μας για τις κατασκευές είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εκτελεσθέντων εργασιών στον τομέα των συγκολλήσεων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την:

  • εκπόνηση μεθόδων συγκολλήσεων (WPS), σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και κώδικες όπως :ΕΝ ISO 15609, ASME IX, AWS, API 1104
  • πιστοποίηση των μεθόδων συγκολλήσεων και έκδοση πιστοποιητικών PQR ή WPQR, με καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ ISO 15614, ASME IX, AWS, API 1104, EN ISO 14555
  • πιστοποίηση των συγκολλητών / χειριστών σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ ISO 9606, ASME IX, AWS, API 1104, EN ISO 14732, EN ISO 14555

Η TÜV HELLAS ως Κοινοποιημένος Φορέας στην Ε.Ε με αριθμό 0654 προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης μεθόδων συγκόλλησης και συγκολλητών / χειριστών για τους κατασκευαστές εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED).

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr