Περιστρεφόμενος Εξοπλισμός

Περιστρεφόμενος Εξοπλισμός

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας κατά την τοποθέτηση, τον έλεγχο, την επισκευή και τη συντήρηση του περιστρεφόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και τα διεθνή πρότυπα.

Με τον όρο περιστρεφόμενος εξοπλισμός νοούνται τα πάσης φύσεως περιστρεφόμενα μηχανήματα, όπως αεροσυμπιεστές, αντλίες, στρόβιλοι, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), κινητήρες.

Ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς των προσφερομένων υπηρεσιών της TÜV HELLAS είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας κατά την τοποθέτηση, τον έλεγχο, την επισκευή και την συντήρηση του περιστρεφόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και τα διεθνή πρότυπα, όπου υπάρχουν και περιλαμβάνουν:

  • Θεώρηση εγγράφων (πιστοποιητικών, Data Sheets)
  • Έλεγχος και πιστοποίηση των ευθυγραμμίσεων σε 4 φάσεις: τοποθέτηση πλαισίου στις συντεταγμένες, ευθυγράμμιση κινητήρα με (π.χ. αντλία), ευθυγράμμιση με προσαρτήσεις (π.χ. σωλήνες), θερμή (τελική) ευθυγράμμιση
  • Επιθεώρηση μεταχειρισμένων μηχανημάτων και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης της κατάστασής τους
  • Πραγματογνωμοσύνη εξοπλισμού σε περίπτωση ζημίας ή ατυχήματος.

Η παρουσία Οργανισμού Επιθεώρησης διασφαλίζει την αδιάκοπη και απρόσκοπτη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr