Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών

Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών

Το τμήμα Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων αναλαμβάνει την μέτρηση ενεργειακών μεγεθών και περιβαλλοντικών μεγεθών με ιδιόκτητο διακριβωμένο φορητό εξοπλισμό σύμφωνα με την Ελληνική και τη Διεθνή νομοθεσία και ακολουθώντας Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα μετρήσεων.

Το τμήμα Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων αναλαμβάνει την μέτρηση ενεργειακών μεγεθών (θερμοκρασιών, πιέσεων, ταχύτητας ρευστών ) και περιβαλλοντικών μεγεθών, όπως:

  1. στερεών αιωρούμενων σωματιδίων,
  2. αερίων ρύπων (μονοξειδίου του άνθρακα-CO, διοξειδίου του άνθρακα-CO2, διοξειδίου του θείου-SO2, οξειδίων του αζώτου-NOx, Πτητικών Οργανικών Ενώσεων-ΠΟΕ, αιθάλης, κλπ.),
  3. εισπνεύσιμων & αναπνεύσιμων στερεών σωματιδίων,
  4. θερμοκρασίας/υγρασίας,
  5. θορύβου παντός είδους εγκαταστάσεων.

Οι ανωτέρω μετρήσεις διενεργούνται με ιδιόκτητο διακριβωμένο φορητό εξοπλισμό σύμφωνα με την Ελληνική και τη Διεθνή νομοθεσία και ακολουθώντας Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα μετρήσεων με σκοπό την ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση και στη συνέχεια τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και κτιρίων.

Επίσης, το τμήμα Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, δύναται να εκπονήσει ελέγχους και επιθεωρήσεις σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Παραγωγή και κατανάλωση Ενέργειας
  • Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση εκπομπών από διάφορες εγκαταστάσεις
  • Περιβαλλοντικά θέματα παραγωγικών διεργασιών

Ο Οργανισμός μας έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τις ενεργειακές ανάγκες και καταναλώσεις καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και να προτείνει αντίστοιχες βελτιώσεις τόσο σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας όσο και μείωσης αερίων, υγρών και στερεών ρύπων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr