Ασφαλής Λειτουργία Εγκαταστάσεων

Ασφαλής Λειτουργία Εγκαταστάσεων

Η οδηγία 96/82/ EC, γνωστή και ως Seveso ΙΙ, αναφέρεται στην αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες. Η εναρμόνιση της Ελλάδος με την οδηγία Seveso ΙΙ έγινε με την ΚΥΑ 5697/590 (ΦΕΚ 354Β/17.02.2016), με τίτλο: "Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις η μονάδες λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών".

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στην Οδηγία.

Οι υποχρεώσεις των Υπευθύνων των εγκαταστάσεων, των αρμοδίων Υπουργείων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναλύονται σε συγκεκριμένα άρθρα της απόφασης. Στο Άρθρο 16 της Οδηγίας "Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι" προβλέπεται η οργάνωση και διενέργεια από την αδειοδοτούσα αρχή ενός συστήματος επιθεωρήσεων ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης.

Τα θέματα που ελέγχονται μεταξύ άλλων είναι :

 • Η οργάνωση τους Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας (Safety Management System)
 • Οι μελέτες ασφαλείας και τα Εσωτερικά Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης
 • To επίπεδο ενημέρωσης σχεδίων, εκθέσεων, οδηγιών εργασίας, διαδικασιών
 • Η Ασφαλής Κατασκευή και Λειτουργία των Μονάδων
 • Η Τεχνική Επάρκεια και η Κατάσταση του Εξοπλισμού των Μονάδων
 • Τα σχέδια συντήρησης και ελέγχου, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων και η καταγραφή
 • Η Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Τα οφέλη από την επιθεώρηση και την πιστοποίηση βάσει της Οδηγίας Seveso είναι μεταξύ άλλων :
 • Η πιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της Νομοθεσίας
 • Η επιβεβαίωση της ορθότητας των συνθηκών ασφαλείας που παρέχονται στις εγκαταστάσεις
 • Ο έλεγχος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταγραφών και των εντύπων που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στις εκάστοτε εγκαταστάσεις
 • Η επισήμανση και η καταγραφή των ασθενών σημείων στις συνθήκες ασφαλείας και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών και των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

H TÜV HELLAS διαθέτοντας έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρία TÜV NORD, έχει επιθεωρήσει, βάσει της οδηγίας SEVESO II, μεγάλες Χημικές Βιομηχανίες, όπως τις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) στην Καβάλα και έχει απονείμει Πιστοποιητικά Ασφαλείας (Safety Certificate), αποδεκτά από τις κρατικές αρχές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr