Сертификати SA 8000/BSCI

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА SA 8000:1997

Сертифициране на изискванията по SA 8000

Много предприятия внедряват Системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001. В същото време изниква необходимостта от внедряване на Системата за управление на околната среда по стандартите на ISO 14001 и Системата за безопасни условия на труд по стандартите на OHSAS 18001:2007 като част от изискванията на потребителите. Много ръководители на предприятия вече са започнали внедряването на тези системи, но само някои от тях са готови да посрещнат новите изисквания за социална отговорност на предприятията, залегнали в SA 8000.

Водещите компании в света от много години смятат, че надеждни партньори могат да бъдат само тези, които са етични към обществото като цяло и в частност към своите сътрудници, уважават ги и им създават необходимите условия за работа. Стандарт SA 8000 “Социална отговорност” беше разработен за да могат предприятията да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса. Системата за управление на социалната отговорност на предприятието SA 8000, има общи изисквания с ISO 9001. Например: определената от ръководството политика на предприятието в сферата на социалната отговорност, анализ и проверка от страна на ръководството, планиране, оценка и избор на доставчици, корекции и др. Наред с горе изброените раздели стандартът съдържа специфични изисквания в сферата на социалната отговорност, касаеща използването на детски труд, продължителността на работното време, някои дисциплинарни мерки при нарушения, а също така някои видове дискриминация.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de