PEFC сертификация

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

PEFC Chain-of-Custody

Сертифициране в съответствие с регламентите на PEFC CoC контролира веригата на проследяване на  материалите с произход от дървесина - дървен материал, произвоство на хартия, печат и хпечатни изделия, както и търговия със сертифицирани продукти.
Дървесината (производните от дървесина продукти), която е с произход от  сертифицирани по PEFC гори, трябва да си проправи път към клиента с маркировката PEFC: Потребители са дърводобивници, дървопреработвателни предприятия, заводи за производство на целулоза и хартия, печатарски фирми и търговци. Следователно веригата за проследяване, търговия и преработка трябва да бъдат сертифицирани, за да се гарантира, че суровините и изделията са с PEFC произход: PEFC Chain-of-Custody (CoC) или сертифицирана продуктова верига.
Сега за участниците в горския сектор са поставени високи стандарти. Фирмите за обслужване на горите, които се занимават с добив на дървесина, доставката на тази ценна суровина, услугите по възобновяване на горите и управление на горите могат да бъдат сертифицирани съгласно PEFC стандартите. Законовите изисквания към бизнеса, техническите стандарти, разпоредбите за предотвратяване на трудови злополуки и качеството на работа в момента се оценяват в три области (кономическа, социяална и екологична). Сертификатът PEFC е предпоставка за изпълнението на чл.115 и чл 120 от Закона за горите и дава възможност на притежателя на сертификата да участва в обявените търгове за местни търговци от Държавните горски и ловни стопанства и общинските собственици на  гори, като удостоверява отговорното отношение на компанията за  качеството на работа в горският сектор.

 

PEFC FOREST MANAGMENT

Сертификацията на горските територии по PЕFC, гарантира за създаването на перфектна система за управление на горите и научно осъществяване на дейности по управление на горите чрез прилагане на националните закони, наредби и политически норми. Постоянно подобрявайте всеобхватната способност и други аспекти на отговорният персонал. Комплексна оценка на устойчивото управление на горите на сертифицирана горско-стопанска единица и непрекъснато осъществява проследяване, надзор, укрепване и подобряване на устойчивото управление на горите.

Оценявайки, сертифицирайки и контролирайки суровините, производството, преработката, транспортирането и продажбата на горски продукти, може да се гарантира, че горските продукти няма да доведат до намаляване на горския ресурс, няма да доведат до намаляване на биологичното разнообразие и деградация на горската екосистема. Чрез прилагане на тази система сертифицираните ще спечелят икономическите ползи, ще гарантират екологичните и социалните ползи.

 

ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de