ISO 45001:2018 (OHSAS 18001 ) Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

СУЗБР

Системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) е основна част от стратегията на дадена организация за управление на риска. Внедряването на СУЗБР позволява на вашата организация:

–Да защитава работната си сила и другите лица, които са под неин контрол

–Да изпълнява законовите изисквания

–Да насърчава непрекъснатото усъвършенстване  

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 e новият международен стандарт за СУЗБР. Въпреки че е сходен с OHSAS 18001, новият стандарт ISO 45001:2018 приема рамката на Приложение SL за всички нови и преработени стандарти за управление на ISO, която е на много високо ниво.

ISO 45001 може да се съгласува с други стандарти за системите за управление, като ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

ISO 45001:2018 e официално публикуван на 12.03.2018 г. По-долу са посочени основните изисквания и разликите спрямо OHSAS 18001.

Стандарт ISO 45001 – Ключови области и организационен контекст

ISO 45001:2018 поставя силен акцент върху контекста на организацията. Той изисква от организацията да вземе предвид очакванията на заинтересованите страни по отношение на управлението на здравето и безопасността при работа.

Организацията трябва да определи кои заинтересовани страни са подходящи спрямо нейната СУЗБР, а също така да определи съответните изисквания на тези заинтересовани страни.

Целта на ISO 45001:2018 е да предостави на организацията високо ниво на разбиране по отношение на важните въпроси, които могат да ѝ окажат положително или отрицателно въздействие, а също така и разбиране за това как тя управлява своите отговорности по отношение на здравето и безопасността при работа спрямо своите работници.

Въпросите, които представляват интерес, са тези, които засягат способността на организацията да постига желаните резултати. В тях са включени целите, които организацията е определила за своята СУЗБР, като например изпълнение на ангажиментите, свързани със здравето и безопасността при работа.

Лидерство по отношение на здравето и безопасността при работа

Висшето ръководство трябва да демонстрира своята заинтересованост и ангажираност спрямо СУЗБР чрез пряко участие, като взима предвид постигнатите резултати в областта на здравето и безопасността при работа при стратегическото планиране.

Висшето ръководство трябва да допринася за ефективността на СУЗБР, като играе активна роля в насочването, подпомагането и общуването с работниците, както и в популяризирането и воденето на организационната култура в областта на СУЗБР.

Този нов стандарт ясно определя изискванията за отговорността и отчетността на висшето ръководство по отношение на управлението на здравето и безопасността при работа. А те са свързани с това да се гарантира, че крайната отговорност не може да бъде делегирана на мениджърите по здраве и безопасност или на други мениджъри в рамките на дадена организация.

Участие и консултация

Стандартът изисква висшето ръководство на организацията да насърчава консултацията с участието на работниците и техните представители, тъй като те са ключови фактори в управлението на здравето и безопасността при работа.

Консултацията предполага двупосочна комуникация – диалог и обмен – и включва навременното предоставяне на информация, която работниците и техните представители изискват преди организацията да може да вземе решение. Системата за управление на здравето и безопасността при работа зависи от участието на работниците, което дава възможност на работниците да допринасят за вземането на решения по отношение на изпълнението на здравето и безопасността при работа, както и да дават обратна информация относно предложените промени. Организацията трябва да насърчава работниците на всички нива да съобщават за опасни ситуации, за да могат да се предприемат превантивни мерки и коригиращи действия. Работниците също така трябва да могат да докладват и предлагат области на подобрение, без да се страхуват от уволнение, дисциплинарни действия или подобни репресии.

Подход към СУЗБР, базиран на риска

Тясно свързано с фокуса върху организационния контекст е изискването да се възприеме подход, базиран на риска, при разработването и внедряването на СУЗБР. Дадена организация трябва да открие рисковете и възможностите, които трябва да бъдат разгледани, за да се гарантира, че СУЗБР може да постигне своите планирани цели. Тези рискове и възможности включват такива, които са свързани или определени от съответния организационен контекст.

Организацията трябва да планира действия за справяне с тези рискове и възможности, да ги прилага в процесите на СУЗБР, както и да оценява ефективността на тези действия.

Аутсорсинг/Външни изпълнители и изпълнители

Стандартът изисква от организацията да гарантира, че процесите, възложени на външни изпълнители, засягащи нейната СУЗБР, са дефинирани и контролирани. Когато продуктите и/или услугите, предоставяни чрез аутсорсинг, са под контрола на организацията, рискът на доставчика и изпълнителя трябва да бъде ефективно управляван.

Документирана информация

Терминът „документирана информация“ се използва вместо термина „документи и записи“, който се среща в стандарт OHSAS 18001. Доказателства от обработена информация, която не се съхранява в официална документална система, като например електронна информация, съхранявана на смартфони и таблети, вече ще бъдат приемани.

Преход от OHSAS 18001 към ISO 45001

Ако в момента вашата организация притежава акредитирана сертифицикация по OHSAS 18001, разполагате със срок до 30.09.2021 за да извършите прехода към новия стандарт ISO 45001:2018.

Преминаването към новия стандарт ISO 45001:2018 може да се извърши на редовен ресертификационен или надзорен одит на системата ви за управление по здраве и безопастност при работа.

Как можем да помогнем?

Предлагаме курсове за обучение, за да ви помогнем да разберете изискванията на ISO 45001:2018, Приложение SL, както и осъзнаване на риска и лидерството. При поискване, можем да предоставим анализ на пропуските, който може да се използва, за да се подчертаят промените, които ще трябва да се направят при прехода от сертифициране по OHSAS 18001 към ISO 45001:2018. Свържете се с нас, за да научите повече за прехода към ISO 45001.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de