ISO 50001

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

Има много добри причини да обърнете внимание на енергийната ефективност във вашата организация. От глобална гледна точка, той помага за спешно необходимото намаляване на емисиите на парникови газове. Но системата за управление на енергията, сертифицирана съгласно ISO 50001, предлага и икономически ползи.

Една сертифицирана система за управление на енергиятасъгласно ISO 50001 може да ви бъде от полза в непрекъснатото подобряване на енергийните характеристики, т.е. в подобряването на енергийната ефективност, използването на енергия и консумацията на енергия. Това води до непрекъснато и устойчиво намаляване на вашите енергийни разходи, което от своя страна повишава вашата конкурентоспособност. Имиджът ви сред консуренцията също се подобрява.

График за преминаване

Графикът предвижда всички сертифициращи органи да бъдат преобразувани до 30 ноември 2023 г. Все още не знаем точния час на нашата смяна, но ще ви информираме веднага щом това е така.

За нови клиенти новите изисквания за акредитация ще се прилагат от момента, в който нашата акредитация се промени.

За съществуващите клиенти новите изисквания за акредитация, по-специално изискванията за изчисляване на времето за одит, ще се прилагат най-късно със следващото повторно сертифициране.

До прехвърлянето на акредитацията към ISO 50003:2022 времето за одит се изчислява съгласно предишния стандарт за акредитация ISO 50003:2016. Усилията за одит, изчислени по този начин, се прилагат за целия 3-годишен цикъл. При подаване на оферта определяща е датата, на която офертата е изпратена на клиента.

"Plan-Do-Check-Act" като основа на система за управление на енергията

ISO 50001 се основава на модела Plan-Do-Check-Act. Разделена на четири фази и може да се разбира като непрекъснат процес на усъвършенстване. Този непрекъснат процес на подобрение има за цел да предотврати прекъсванията и да гарантира, че организациите своевременно се адаптират към променящите се ситуации и постигат нови потенциални икономии..

Plan: Първо има енергиен преглед: определя се енергийната стартова позиция, определят се показатели за енергийна ефективност (EnPIs), установяват се енергийни цели и политика и се изготвят планове за действие.

Do: Във фазата Do се въвежда системата за управление на енергията (EnMS) и има първи стъпки към внедряването. Наред със създаването на необходимите структури, това може да означава създаване на комуникационни и документационни процеси, както и обучение на служителите. Те трябва да могат да демонстрират умения и компетентност както на техническо, така и на ниво осведоменост.  

Check: Във фазата на проверка акцентът е върху мониторинга, измерването и анализа на енергийните характеристики. В края на тази фаза се извършва преглед от ръководството и действията се прекратяват, променят или изпълняват постоянно.

Act: Във фазата Act се предприемат нови действия за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и EnMS. Може също така да се наложи да се направят корекции, например на енергийните цели, EnPI, базовите линии или енергийната политика.

Какви са промените?

Изчисляване на времето за одит

 • Променените стойности на сложност водят до малки промени в необходимото време за одит
 • Метод на Парето при определяне на видовете енергия (≥ 80% от общото потребление)
 • Някои специфични правила относно вземането на проби за организации с много обекти

Въпросник към клиента

 • Запитване за точките на потребление и безпилотните местоположения за целите на изчисленията (сертификатът и, ако е приложимо, приложението към сертификата остават непроменени)

Планиране на одита

 • Планът за одит изисква определени времеви интервали за проверка на първичните източници на данни (например сметки за електроенергия)

Документация от одита

 • Информация за организацията

 • Общо потребление на енергия

 • Разбивка на потреблението по енергиен източник и местоположение

 • Обща численост на персонала

 • Брой на персонала, имащ отношение към EnMS

 • Разпределение на потреблението и служителите по места

Резултати от проверката

 • Предприятие
 • Измервателни уреди
 • Измервателни системи
 • Одит на кръстосани смени
 • Резултати от одитите на обекта
 • Добре обосновано становище относно подобряването на енергийните характеристики:Plants
 • В случай на сертификационни и ресертификационни одити трябва да се представят доказателства, че свързаните с енергията характеристики са подобрени.

 

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de