Сертификати ISO 27001

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

Какво е ISO 27001? В съвременния свят на бизнеса предимство има тази организация, която умее да борави ефективно с наличната информация. Управлението на информацията е критичен проблем, от разрешаването на който зависят вътрешните делови процеси и конкурентоспособността на всяка една компания. Полезното решение е неразривно свързано с осигуряването на качествена информация - достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна.

Бизнес изисквания

Към регламентиране дейностите и изискванията в тази насока са насочени международните стандарти:

 • ISO 27001:2013 - Информационни технологии – Техники за сигурност – Системи за управление на информационната сигурност – Изисквания
 • ISO 27002– Информационни технологии – Техники за сигурност – Практики за управление на информационна сигурност 

Какво печели една организация, удовлетворила изискванията и успешно сертифицирана по ISO 27001:2013?

 • Повишена конкурентоспособност
 • Получава международно признание за компетентност
 • Доказва съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики
 • Демонстрира способност да опазва информационни активи
 • Гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията

Основни характеристики на СУИС

По своята същност СУИС е реализация на подход за управление на всички аспекти на информацията и тяхното влияние върху бизнес процесите в една организация.

В обхвата на СУИС се включва:

 • Системен и процесен подход за организиране на дейностите
 • Прилагане на PDCA модел към решаване на проблемите
 • Ангажиране, съпричастност и решаваща отговорност на ръководството
 • Дефиниране на политика за информационна сигурност
 • Организиране на информационната сигурност – структура, персонал
 • Оценка на риска и управление на риска
 • Внедряване на обосновани и ефективни механизми за контрол
 • Спазване на всички законови и регулаторни изисквания
 • Непрекъснат контрол – мониторинг, одитиране, преглед на ръководството
 • Измерване ефективността и обективна оценка на всички процеси в СУИС
 • Прецизно документиране дейността на СУИС, поддържане на записи
 • Обработка на инциденти по информационна сигурност
 • Непрекъснато подобрение на СУИС и повишаване на нейната ефективност
 • Осигуряване непрекъснатост на бизнес процесите
 • Непрекъснато обучение на персонала с цел повишаване съзнанието и развитие на разбирането за информационна сигурност 

Нашето know-how за Вашия успех - TÜV NORD CERT е водеща сертифицираща организация. Нашите сертификати са признати в целия свят. Сътрудниците от TÜV NORD CERT са високо квалифицирани и независими специалисти. Пътят към сертификата - предпоставка за сертифициране е наличието на внедрена политика по сигурността и на процеса за управление на риска (оценка на риска и управление на риска), както и декларация за приложимост.

 • Процесът на сертифициране има следните етапи:
 • предварителна информация
 • подготвяне на одита
 • проверка на предоставените документи
 • одит
 • издаване на сертификат 
ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de