MENU
 1. Продукти и услуги
 2. Сертификация на системи
 3. ISO 14001
 • ТЮФ НОРД България ЕООД
 • Централен офис +359 32 624 243
 • Fax: +359 32 650 851

Система за управление на околната среда ISO 14001 е модел на система за управление, базирана на принципа на непрекъснато усъвършенстване. ISO 14001 е стандарт, които изисква участието на всички служители на всички нива организация, особено на висшето ръководство. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който отчита социално-икономическите нужди.

Регламентът

Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 е доброволна и не се прилага в това отношение към специфични законови изисквания.

Какво е ISO 14001?

Стандарта ISO 14001 е за всички организации, независимо от вида и размера им. Този стандарт може да се използва от всяка организация, която има за цел:

 • да създава, прилага и поддържа система за управление на околната среда
 • да действа в съответствие с нейната установена политика по околната среда
 • да демонстрира, че спазва изискванията на стандарта чрез самооценка и самостоятелна декларация, както и чрез потвърждение от трети страни - в това число акредитирани сертифициращи органи. 

Ползите от внедряване и сертифициране

 • ISO 14001 е важно предимство за търговия
 • осъзнавайки потенциални икономии и намаляване на потреблението на енергия и суровини
 • намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъци
 • по-ниски такси, свързани с използването на природните ресурси
 • по-ниски цени застраховка, произхождащи от намалението на риска
 • подобряване управлението на организацията (планиране, определяне на цели и цели и програми)
 • намаляване на вредното въздействие върху околната среда
 • структуриран начин, по който да се извършва информацията и комуникацията
 • повишено доверие на заинтересованите страни
 • редовни вътрешни одити и одити от трети страни за бързо откриване на слаби места
 • Избягване на съдебни процеси (например по отношение на екологичните щети, аварии) 

EMAS

EMAS (еко-мениджмънт и одит-схеми) е инструмент, адресиран до всички предприятия и институции, по систематичен начин за идентифициране на екологичните аспекти и да се развиват и прилагат планове за действие за постепенно намаляване на издаване на разрешителни тяхното въздействие върху околната среда.

Кой може да участва в EMAS

EMAS е отворен за всички фирми и институции, публичния и частния сектор. Участието в системата EMAS е доброволно. Компаниите, които притижават система EMAS не е задължително да са сертифицирани и по ISO 14001

Каква е разликата между EMAS и ISO 14001

И ISO 14001 и EMAS , се основават на същите условия. Прилагането на система за управление на околната среда въз основа на ISO 14001, може да се разглежда като стъпка към EMAS регистрация.

Основната разлика между EMAS и ISO 14001 е ограничен до задължението да компанията да публикува изявление относно аспектите на околната среда, които е определила.

Как да получим EMAS регистрация

Организация, която се присъединява към схемата трябва да се ангажира:

 • да прилага и поддържа система за управление на околната среда
 • да извършва периодични одити
 • да публикува информация във формата на екологична декларация

След проверка и одобрение на екологичната декларация от независима акредитирана организация, компанията кандидатства за регистрация, където след проверка на пълнотата и точността на документите, предоставени за вписване в регистъра на организациите. След това информацията се изпраща на министъра на околната среда за влизане в централен регистър и в EMAS на ЕС регистър, поддържан от Европейската комисия.

Регистрираната организация има право да използва логото на EMAS. Насоки за използване на логото на EMAS са включени в Приложение III към Насоките за регламент EMAS.

EMAS е инструмент на ЕС, въведени по силата на Регламент № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.