ISO 14001

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

Система за управление на околната среда ISO 14001 е модел на система за управление, базирана на принципа на непрекъснато усъвършенстване. ISO 14001 е стандарт, които изисква участието на всички служители на всички нива организация, особено на висшето ръководство. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който отчита социално-икономическите нужди.

Регламентът

Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 е доброволна и не се прилага в това отношение към специфични законови изисквания.

Какво е ISO 14001?

Стандарта ISO 14001 е за всички организации, независимо от вида и размера им. Този стандарт може да се използва от всяка организация, която има за цел:

 • да създава, прилага и поддържа система за управление на околната среда
 • да действа в съответствие с нейната установена политика по околната среда
 • да демонстрира, че спазва изискванията на стандарта чрез самооценка и самостоятелна декларация, както и чрез потвърждение от трети страни - в това число акредитирани сертифициращи органи. 

Ползите от внедряване и сертифициране

 • ISO 14001 е важно предимство за търговия
 • осъзнавайки потенциални икономии и намаляване на потреблението на енергия и суровини
 • намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъци
 • по-ниски такси, свързани с използването на природните ресурси
 • по-ниски цени застраховка, произхождащи от намалението на риска
 • подобряване управлението на организацията (планиране, определяне на цели и цели и програми)
 • намаляване на вредното въздействие върху околната среда
 • структуриран начин, по който да се извършва информацията и комуникацията
 • повишено доверие на заинтересованите страни
 • редовни вътрешни одити и одити от трети страни за бързо откриване на слаби места
 • Избягване на съдебни процеси (например по отношение на екологичните щети, аварии) 

EMAS

EMAS (еко-мениджмънт и одит-схеми) е инструмент, адресиран до всички предприятия и институции, по систематичен начин за идентифициране на екологичните аспекти и да се развиват и прилагат планове за действие за постепенно намаляване на издаване на разрешителни тяхното въздействие върху околната среда.

Кой може да участва в EMAS

EMAS е отворен за всички фирми и институции, публичния и частния сектор. Участието в системата EMAS е доброволно. Компаниите, които притижават система EMAS не е задължително да са сертифицирани и по ISO 14001

Каква е разликата между EMAS и ISO 14001

И ISO 14001 и EMAS , се основават на същите условия. Прилагането на система за управление на околната среда въз основа на ISO 14001, може да се разглежда като стъпка към EMAS регистрация.

Основната разлика между EMAS и ISO 14001 е ограничен до задължението да компанията да публикува изявление относно аспектите на околната среда, които е определила.

Как да получим EMAS регистрация

Организация, която се присъединява към схемата трябва да се ангажира:

 • да прилага и поддържа система за управление на околната среда
 • да извършва периодични одити
 • да публикува информация във формата на екологична декларация

След проверка и одобрение на екологичната декларация от независима акредитирана организация, компанията кандидатства за регистрация, където след проверка на пълнотата и точността на документите, предоставени за вписване в регистъра на организациите. След това информацията се изпраща на министъра на околната среда за влизане в централен регистър и в EMAS на ЕС регистър, поддържан от Европейската комисия.

Регистрираната организация има право да използва логото на EMAS. Насоки за използване на логото на EMAS са включени в Приложение III към Насоките за регламент EMAS.

EMAS е инструмент на ЕС, въведени по силата на Регламент № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de