ΙSO 22716 Ορθή Βιομηχανική Πρακτική Καλλυντικών (GMPs)

ΙSO 22716 Ορθή Βιομηχανική Πρακτική Καλλυντικών (GMPs)

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις που αφορούν την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για τις εταιρείες που παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν καλλυντικά προϊόντα.

Στόχος του είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ 1223/2009, με υποχρεωτική εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες παραγωγής καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

Αναλυτικά, το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες εφαρμογής ορθών πρακτικών στη βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων. Επιπλέον, ενσωματώνει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους σχετικά με την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση για τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και διάθεση των καλλυντικών προϊόντων.

Τα οφέλη των πιστοποιημένων εταιριών:

 
  • Κάλυψη νομοθετικών απαιτήσεων
  • Διασφάλιση  της ποιότητας και ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Διευκόλυνση στις διαδικασίες στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών
  • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας μέσω της εφαρμογής του συστήματος.
 

Η TÜV HELLAS, έχοντας πιστοποιήσει μεγάλο αριθμό εταιρειών καλλυντικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  διαθέτει έμπειρη ομάδα επιθεωρητών με εκτεταμένη γνώση στις διαδικασίες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επιθεώρησης με το πρότυπο ISO 22716.

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Δανάη ΝτόκουPC FOOD
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7461
Fax: +30 210 65 28 025
dntokou@tuv-nord.com