Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ανάδειξης των πρακτικών βιωσιμότητας που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις, καθώς και στην επιβεβαίωση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχει υπηρεσίες για την ανεξάρτητη επαλήθευση και τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των στοιχείων που αναγράφονται στους Εταιρικούς Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Reports) που δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.

Ο έλεγχος της επαλήθευσης των Απολογισμών αειφορίας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI (Global Reporting Initiative) και πιο συγκεκριμένα την σειρά Οδηγιών GRI Standards. Πιο αναλυτικά:

Επαλήθευση με βάση τη σειρά οδηγιών GRI Standards

Με την καθιέρωση της σειράς οδηγιών σύνταξης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI Standards αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία πλέον στη διερεύνηση και αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων της λειτουργίας των εταιριών τα οποία θα προκύψουν ως το αποτέλεσμα του ουσιαστικού διαλόγου των επιχειρήσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), που επηρεάζονται άμεσα ή άμεσα από τις δραστηριότητες τους. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία και δείκτες μόνο για τα θέματα που έχουν κριθεί ως ουσιαστικά, κατά τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. Η επαλήθευση αφορά είτε στο επίπεδο εφαρμογής των οδηγιών GRI Standards, είτε στην επαλήθευση των δεδομένων συγκεκριμένων ουσιαστικών θεμάτων του απολογισμού.

Η εξωτερική επαλήθευση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) έρχεται να επιβεβαιώσει τα επίπεδα ανάπτυξης του απολογισμού ως ακολούθως:

  • Βασικό (Core): Αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis) και αναφορά τουλάχιστον ενός δείκτη (indicator) από κάθε ουσιαστικό θέμα.
  • Περιεκτικό (Comprehensive): Αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων και αναφορά όλων των δεικτών που αφορούν το κάθε ουσιαστικό θέμα.

Ι. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η επαλήθευση επιπέδου του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίζεται στον Πίνακα Περιεχομένων Απολογισμού (GRI CONTENT INDEX), καθώς και στη δήλωση της εταιρίας σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής του κοινωνικού της απολογισμού. Με βάση τα παραπάνω, οι επαληθευτές της TUV HELLAS προχωρούν στην ανασκόπηση όλων των δεδομένων που έχουν σταλεί από την εταιρία. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τις προδιαγραφές του GRI σχετικά με τα επίπεδα εφαρμογής [Core or Comprehensive (Βασικό ή Περιεκτικό)]

ΙΙ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που η εταιρία επιθυμεί την επαλήθευση συγκεκριμένων κεφαλαίων του κοινωνικού της απολογισμού, αποστέλλει και πάλι τον γραπτό λόγο του απολογισμού της στην TUV HELLAS και δηλώνει ποια από τα Ουσιαστικά Θέματα/Κεφάλαια αυτού θέλει να επαληθεύσει. Ακολουθεί η επιθεώρηση επαλήθευσης των κεφαλαίων ουσιαστικών θεμάτων (δείκτες ουσιαστικών θεμάτων) του απολογισμού. Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν επισημαίνονται στους υπευθύνους της εταιρίας και τεκμηριώνονται και στο έντυπο της αναφοράς επαλήθευσης.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η TÜV HELLAS εκδίδει βεβαίωση επαλήθευσης επιπέδου ή/και δεικτών ουσιαστικών θεμάτων του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Μεθοδολογία Επαλήθευσης με βάση το πρότυπο ΑΑ1000AS

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TUV NORD) ανακηρύχθηκε ως επίσημος αδειοδοτημένος συνεργάτης από τον διεθνή Οργανισμό Accountability. Η αδειοδότηση αφορά στην επίσημη δυνατότητα που δίνεται στην TÜV HELLAS στην χρήση της μεθοδολογίας και του σήματος του προτύπου AA1000AS από την TÜV HELLAS κατά την επαλήθευση των δεδομένων των Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών (αρ. αδείας: 000-209).

 

Η TÜV HELLAS (TUV NORD) αποτελεί τον πρώτο φορέα επιθεωρήσεων-πιστοποιήσεων στην Ελλάδα που κατέχει την σχετική αδειοδότηση, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την πρωτοπορία της και στον τομέα των επαληθεύσεων των δεδομένων επίδοσης των εταιριών στον τομέα της λογοδοσίας και αειφορίας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr