Κατηγοριοποιούμε τα Boutique Hotels

Η προδιαγραφή του “Boutique Hotel” βρίσκει εφαρμογή σε ξενοδοχειακά καταλύματα που ταξινομούνται από 3 αστέρια και άνω.

Η TÜV Hellas (TÜV Nord Group) κατηγοριοποιεί τα Boutique Hotels. 

Η προδιαγραφή του “Boutique Hotel” βρίσκει εφαρμογή σε ξενοδοχειακά καταλύματα που ταξινομούνται από 3 αστέρια και άνω. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Concept Σχεδιασμού γίνεται από κατάλληλα στελεχωμένη Επιτροπή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και στον βαθμό που καλύπτονται οι απαιτήσεις, καλείται o διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης για τη σχετική #επαλήθευση του Concept Σχεδιασμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.