Εναπομένουσα Διάρκεια Ζωής

Εναπομένουσα Διάρκεια Ζωής

Η αξιολόγηση της Εναπομένουσας Διάρκειας Ζωής χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και προσαρμοσμένο λογισμικό, προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφαλής εναπομένουσα διάρκεια ζωής των κρίσιμων στοιχείων της εγκατάστασης.

Η αξιολόγηση της Εναπομένουσας Διάρκειας Ζωής χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και προσαρμοσμένο λογισμικό, προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφαλής εναπομένουσα διάρκεια ζωής των κρίσιμων στοιχείων της εγκατάστασης. Η ανάλυση αυτή παρέχει σημαντικά οφέλη για τον καθορισμό των σωστών προτεραιοτήτων επιθεώρησης και την προσαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης, όπως:

  • Μείωση του κινδύνου αστοχίας κρίσιμου εξοπλισμού
  • Αύξηση Αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας
  • Ενίσχυση της ευελιξίας των λειτουργιών για την επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε:

  • Λέβητες
  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Σωληνώσεις (Piping / Power Piping)
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Περιστρεφόμενο εξοπλισμό

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7453
Fax: +30 210 6528025
ppifeas@tuv-nord.com