Έγκριση Μελέτης

Έγκριση Μελέτης

Η Έγκριση Μελετών Σχεδιασμού γίνεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει έναν καθορισμένο αριθμό εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός αξιολογείται σε σχέση με τη δομική αντοχή και τις ποιότητες των υλικών με βάση τους διεθνείς κώδικες και τα πρότυπα. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε Έκθεση Έγκρισης Σχεδίου Μελέτης. H TÜV HELLAS, καλύπτοντας τις ειδικότητες Πολιτικού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου & Μηχανικού Οργάνων προσφέρει υπηρεσίες έγκρισης σχεδιασμού μελέτης για τα ακόλουθα: 

  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Γερανοί
  • Εξοπλισμός υπό Πίεση οδηγία PED 2014/68/ΕΕ Μονάδες Διυλιστηρίων / Χημικών Βιομηχανιών
  • Αγωγοί
  • Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας


Στοιχεία Επικοινωνίας