Διυλιστήρια / Χημική Βιομηχνία

Διυλιστήρια - Χημική Βιομηχανία

Οι επιθεωρήσεις Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων αφορούν την ανέγερση μονάδων σε Διυλιστήρια και Χημικές Βιομηχανίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ και τα πρότυπα ASME /31.3 και ΕΝ 13480 .

Οι υπηρεσίες αφορούν στη πιστοποίηση των κατασκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας του Εξοπλισμού υπό πίεση και επιπλέον στη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής και ανέγερσης των εγκαταστάσεων και την έκδοση του Τελικού Πιστοποιητικού κατασκευής, όπως απαιτείται από την Νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης περιλαμβάνουν:

  • Έγκριση Προδιαγραφών
  • Έγκριση Μελέτης
  • Έλεγχος- Πιστοποίηση Κατασκευαστών
  • Έγκριση Προγραμμάτων Ποιότητας
  • Επιθεώρηση Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Παραγωγής
  • Επιθεώρηση Ανέγερσης
  • Τελική Παραλαβή – Έλεγχοι Λειτουργίας
  • Έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού

Ο Οργανισμός μας έχει εμπλακεί σε έργα μεγάλα όπως στην Μονάδων για τα ΕΛΠΕ (Διυλιστήριο Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) και στην Μότορ Όιλ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7453
Fax: +30 210 6528025
ppifeas@tuv-nord.com