Αξιολόγηση Μελέτης Επικινδυνότητας

Αξιολόγηση Μελέτης Επικινδυνότητας

Η Μελέτη Κινδύνων και Λειτουργικότητας (HAZOP) είναι μια δομημένη και συστηματική εξέταση ενός καθορισμένου συστήματος προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα προβλήματα που μπορεί να συνιστούν κινδύνους

Η Μελέτη Κινδύνων και Λειτουργικότητας (HAZOP) είναι μια δομημένη και συστηματική εξέταση ενός καθορισμένου συστήματος προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα προβλήματα που μπορεί να συνιστούν κινδύνους για το προσωπικό ή τον εξοπλισμό ή εκείνα που εμποδίζουν την αποτελεσματική του λειτουργία.

Οι υπηρεσίες της TÜV HELLAS περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση των καταστάσεων που μπορεί να προκληθούν από το σύστημα και περιπτώσεων όπου το περιβάλλον επιδρά στο σύστημα
  • Ανάλυση των πιθανών σφαλμάτων, π.χ. σφάλματα ελέγχου, ανάπτυξης ή σφάλματα που προκαλούνται από μηχανικές φθορές (κακή συντήρηση) και την αστοχία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Σημαντικά οφέλη:

  • Αναγνώριση Κινδύνων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εγκατάστασης ενός νέου εργοστασίου, των διεργασιών και των σημαντικών τροποποιήσεων σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση
  • Υποστήριξη στην πρόβλεψη πιθανών περιστατικών, εντοπίζοντας τα αίτια, την αξιολόγηση επιπτώσεων και τον καθορισμό αντιμέτρων
  • Προσδιορισμός των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7453
Fax: +30 210 6528025
ppifeas@tuv-nord.com