Αγωγοί Φυσικού Αερίου - Καυσίμων

ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι Επιθεωρήσεις κατασκευής Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου, γίνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα ASME 31.8 και API 1104.

Οι Επιθεωρήσεις κατασκευής Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου, γίνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα ASME 31.8 και API 1104.

Οι υπηρεσίες αναφέρονται στη διασφάλιση ποιότητας της κατασκευής και ανέγερσης εγκαταστάσεων και την έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού κατασκευής, όπως απαιτείται από την Νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης στα εργοστάσια κατασκευής (shop inspection) πρώτων υλών όπως σωλήνες, βάνες, υλικά σωληνώσεων, μετρητικοί σταθμοί και βανοστάσια που ενσωματώνονται στα δίκτυα φυσικού αερίου.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης περιλαμβάνουν:

  • Έγκριση Προδιαγραφών
  • Έγκριση Μελέτης
  • Έλεγχος- Πιστοποίηση Κατασκευαστών
  • Έγκριση Προγραμμάτων Ποιότητας
  • Επιθεώρηση Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Παραγωγής
  • Επιθεώρηση Ανέγερσης
  • Τελική Παραλαβή – Έλεγχοι Λειτουργίας
  • Έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού

Ο Οργανισμός μας έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα όπως στην κατασκευή του Δικτύου Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και της ΕΠΑ Αττικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7453
Fax: +30 210 6528025
ppifeas@tuv-nord.com