Σιδηροδρομικό Υλικό

Σιδηροδρομικό Υλικό

Η Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα του τροχαίου υλικού ανταποκρίνονται στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

H TÜV HELLAS τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της επιθεώρησης και πιστοποίησης σιδηροδρομικού υλικού και κατασκευών όπως: τροχαίο υλικό, συστήματα έλξης, τροχιόδρομοι, σηματοδότηση, συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας, συστήματα ασφαλείας.

Ως Τροχαίο Υλικό νοούνται κρίσιμα στοιχεία σιδηροδρομικών οχημάτων (συρμοί) όπως : αυτόματοι ζευκτήρες, πόρτες, άξονες και τροχοί, φορεία, πέδη, εξοπλισμός πρόωσης, βρόγχοι ασφαλείας κ.λ.π Ως Τροχιόδρομοι νοούνται: ράγες, διασταυρώσεις, αλλαγές, συγκολλήσεις ραγών και έλεγχος αυτών, σηματοδότηση, μετασχηματιστές ισχύος, επικοινωνία - OBU κ.λ.π.

Η Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα του τροχαίου υλικού και τα επιμέρους υποσυστήματα και συνιστώσες του ανταποκρίνονται στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων απόδοσης, ποιοτικής διασφάλισης και θεμάτων ασφαλείας που προδιαγράφονται στο Έργο.

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση του ανωτέρω εξοπλισμού και συστημάτων διακρίνεται σε :

  • Εγκριση τύπου εξοπλισμού και συστημάτων
  • Πιστοποίηση των δοκιμών τύπου
  • Έλεγχοι και πιστοποίηση πρώτου αντικειμένου (First Article Inspection)
  • Επιθεώρηση κατά την παραγωγή / κατασκευή / συναρμογή
  • Πιστοποίηση των δοκιμών σειράς (Running tests)
  • Δοκιμές παραλαβής
  • Επιθεώρηση κατά την κατασκευή τροχιοδρόμων, υποσταθμών, αμαξοστασίων.

H TÜV HELLAS συνεργάζεται με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (επιθεώρηση συγκολλήσεων ραγών) και από το 2002 με την ΤΡΑΜ ΑΕ, όπου επιθεωρεί και πιστοποιεί το τροχαίο υλικό και την κατασκευή του τροχιοδρόμου και του αμαξοστασίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr