Εξοπλισμός στα Εργοστάσια Παραγωγής

Επιθεώρηση Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Παραγωγής

Η Επιθεώρηση (Shop Inspection) περιλαμβάνει το συντονισμό επιθεωρήσεων εξοπλισμού και υλικών στους κατασκευαστές τους σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και τις απαιτήσεις του πελάτη, για:

  • Μηχανολογικό Εξοπλισμό
  • Εξοπλισμό υπό πίεση
  • Περιστρεφόμενο Εξοπλισμό
  • Ηλεκτρικό Εξοπλισμό
  • Μετρητικό Εξοπλισμό

Με τις ανωτέρω επιθεωρήσεις του εξοπλισμού αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για την ασφάλεια της κατασκευής και εξασφαλίζεται η άρτια χρήση των υλικών. Η παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης κατά την κατασκευή και την παραγωγή υλικών (Shop Inspection) είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος και παράλληλα ο πιο εξυπηρετικός για την εταιρεία τρόπος, να προσδιορίσει ότι ένα προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία ή εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από κανονισμούς ή άλλες Οδηγίες. Η επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση της μελέτης, επανεξέταση των πιστοποιητικών υλικών, οπτικό έλεγχο, μη Καταστροφικούς Ελέγχους (NDT), παρακολούθηση ή εποπτεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα