Εξοπλισμός στα Εργοστάσια Παραγωγής

Επιθεώρηση Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Παραγωγής

Στο ανταγωνιστικό και αυστηρό περιβάλλον της σημερινής Βιομηχανίας, η ποιότητα και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας. Οι Πελάτες μας αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού τους από την πρώτη μέρα της παραλαβής του, χρησιμοποιούν τις Shop Inspection υπηρεσίες μας, ως εργαλείο προστιθέμενης αξίας.

Οι κυριότεροι παράγοντες που αποτελούν τα οφέλη των υπηρεσιών μας είναι:

 • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων: Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν τον εντοπισμό προβλημάτων και ατελειών κατά τη διάρκεια της παραγωγής, μειώνοντας τον κίνδυνο επιστροφών και επισκευών στο πεδίο κατά την παραλαβή.
 • Αύξηση της ασφάλειας: Η επίβλεψη της ποιότητας εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός σας πληροί όλες τις προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Βελτίωση της ποιότητας: Η ποιότητα του εξοπλισμού σας επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία της παραγωγής σας. Οι υπηρεσίες μας βελτιώνουν την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος σας.

Η παλέτα των Υπηρεσιών μας αποτελείται από την Επιθεώρηση Εξοπλισμού στον Προμηθευτή (Shop Inspection), την Παρακολούθηση Διαδικασίας Παραγωγής (Expediting) και την Αξιολόγηση Προμηθευτή (Vendor’s Audit).

Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός που θα παραλάβετε είναι αξιόπιστος, ασφαλής και αποδοτικός.

Α. Επιθεώρηση Εξοπλισμού στον Προμηθευτή / Shop Inspection

Η υπηρεσία αφορά στην επιθεώρηση Υλικών και Εξοπλισμού και περιλαμβάνει τον συντονισμό επιθεωρήσεων εξοπλισμού και υλικών στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του καταναλωτή για:

 • Μηχανικό εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό υπό πίεση
 • Περιστρεφόμενο εξοπλισμό
 • Ηλεκτρικό εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό μετρήσεων

Δραστηριότητες:

Η επιθεώρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των Υλικών στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών πριν την αποστολή/παράδοση. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται μέσω του δικτύου μας σε όλο τον κόσμο.

Η διεξαγωγή του ελέγχου είναι ο πιο κατάλληλος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος, με τον οποίο διατυπώνεται εάν ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια διαδικασία, ένα κομμάτι εξοπλισμού ή εγκατάστασης συμμορφώνεται με τις ανάγκες, τις προσδοκίες των πελατών, τους ισχύοντες κανονισμούς ή άλλες ειδικές απαιτήσεις.

Η επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Οπτική επιθεώρηση
 • Επίβλεψη Μη Καταστροφικών Δοκιμών (NDT- Non Destructive Tests)
 • Ο έλεγχος των πιστοποιητικών υλικού
 • Επίβλεψη Μηχανικών Δοκιμών
 • Επίβλεψη Λειτουργικών Δοκιμών
 • Τελική επιθεώρηση (συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης κατόπιν αιτήματος) εξοπλισμού πριν από την αποστολή στον πελάτη.

Οφέλη:

Μέσω Αναλυτικών Εκθέσεων Επιθεώρησης και Πιστοποιητικών από εξειδικευμένο προσωπικό, με την απαραίτητη και απαιτούμενη εμπειρία, διασφαλίζεται ότι η ποσότητα και η ποιότητα του εξοπλισμού συνάδει με την παραγγελία του πελάτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πελάτης να αποφύγει την παραλαβή λανθασμένου ή ελαττωματικού εξοπλισμού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στο έργο ή τη σειρά παραγωγής και επιπλέον κόστος λόγω τυχόν απαραίτητων επισκευών αφού το προϊόν αφιχθεί στο χώρο.

Β. Παρακολούθηση Διαδικασίας Παραγωγής (Expediting)

Η υπηρεσία αφορά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου της παραγγελίας του πελάτη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Δραστηριότητες:

Η Παρακολούθηση Διαδικασίας Παραγωγής περιλαμβάνει τους απαιτούμενους ελέγχους με σκοπό να περιορίσει τις καθυστερήσεις:

 • Επαλήθευση παραγγελίας
 • Ανασκόπηση Προγραμμάτων Παραγωγής
 • Παρακολούθηση της πραγματικής Προόδου της Παραγωγής βάσει χρονοδιαγράμματος
 • Επικύρωση Συσκευασίας
 • Επιθεώρηση Φόρτωσης και Αποστολής

Οφέλη:

Μέσω των Λεπτομερών Εκθέσεων Παρακολούθησης Διαδικασίας Παραγωγής από εξειδικευμένο προσωπικό, ελέγχεται εάν οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες του προμηθευτή συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις και ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της παραγγελίας του και να μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εάν χρειαστεί. Υποστηρίξτε τον πελάτη ώστε να έχει την παραγγελία του έγκαιρα και να αποφύγει τις καθυστερήσεις.

Γ. Αξιολόγηση Προμηθευτή (Vendor’s Audit)

Η υπηρεσία αφορά στον Έλεγχο ενός υποψήφιου Προμηθευτή, προκειμένου ο πελάτης να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε παραγγελία από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.

Δραστηριότητες:

Ο Έλεγχος περιλαμβάνει τους απαιτούμενους ελέγχους με βάση μια συμφωνημένη Λίστα Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ποιοτικός Έλεγχος
 • Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης
 • Κύριοι υποπρομηθευτές
 • Εγκαταστάσεις
 • Εργατικό Προσωπικό
 • Υποστηρικτικός Εξοπλισμός (π.χ. Γερανοί και άλλος Εξοπλισμός χειρισμού)
 • Ομάδα Συντονισμού-Διαχείρισης Παραγγελιών
 • Τμήμα Σχεδιασμού
 • IT/Λογισμικό
 • Παραλαβή, Χειρισμός και Αποθήκευση Υλικών
 • Στάδια Διαδικασιών (π.χ. Κοπή, Μορφοποίηση, Συναρμολόγηση. Συγκόλληση κ.λπ.)
 • Μη Καταστροφικές Δοκιμές (NDTs- Non Destructive Tests)
 • Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Βιβλιογραφικές αναφορές

Οφέλη:

Μέσω των Αναλυτικών Εκθέσεων Ελέγχου από εξειδικευμένο προσωπικό, ελέγχεται η ικανότητα του Προμηθευτή να ολοκληρώσει την παραγγελία του πελάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τα διεθνή πρότυπα. Ο πελάτης έχει καλή εικόνα/ιδέα για τον Προμηθευτή και πολλές περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει αν θα θέσει την παραγγελία.

Υποστηρίξτε τον πελάτη ώστε να αποφύγει την υποβολή «τυφλών» παραγγελιών και να προστατευτεί από όλες τις συνέπειες μιας παραγγελίας σε έναν μη επαγγελματία προμηθευτή ή από έναν προμηθευτή που δεν έχει την ικανότητα να ολοκληρώσει την παραγγελία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη (ποιότητα, ποσότητα, χρόνος).

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr