Απλά Δοχεία Πίεσης

Απλά Δοχεία Πίεσης

Απλά δοχεία πίεσης είναι τα δοχεία πίεσης που κατασκευάζονται εν σειρά, υποβάλλονται σε εσωτερική πίεση μεγαλύτερη από 0.5 bar και προορίζονται να περιέχουν αέρα ή άζωτο.

Η κατασκευή των απλών δοχείων πίεσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/29/ΕΕ που έχουν τεθεί σε ισχύ, στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΦΕΚ 1339Β/12/05/2016. Η Οδηγία αφορά στους κατασκευαστές ή και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται με:

  • Εξέτασης Τύπου και δοκιμές υπό πλήρη εποπτεία
  • Εξέταση Τύπου και δοκιμές με μερική εποπτεία 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr