Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου βάσει του Προτύπου ISO 14064

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου βάσει του Προτύπου ISO 14064 (Εθελοντικά προγράμματα για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή εκθέσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου)

Το Πρότυπο ISO 14064 αναπτύχθηκε σε σχέση με την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς / επιχειρήσεις να επαληθεύσουν τις εκπομπές τους, Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα εκπομπών από την χρήση της ενέργειας, με την γενικότερη πρόθεση μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρότυπο είναι εθελοντικό αλλά η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος συνδράμει στην εφαρμογή της στρατηγικής προστασίας του κλίματος των οργανισμών / επιχειρήσεων με τον εντοπισμό μέτρων μείωσης του αποτυπώματος ενισχύοντας την εταιρική εικόνα.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον Ελληνικό Κλιματικό Νόμο Ν.4936/2022 (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022) , η εφαρμογή του προτύπου καθίσταται υποχρεωτική για τις παρακάτω δραστηριότητες / επιχειρήσεις:

 

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού (Δήμοι),

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου ISO 14064

Με την εφαρμογή του προτύπου ISO 14064 σε έναν οργανισμό / επιχείρηση προκύπτουν οφέλη πέραν της γενικότερης οργάνωσης της διαχείρισης των εκπομπών ΑτΘ. Σε σχέση με το δυναμικά μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον η διατήρηση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα θέματα αυτά, στην καθημερινή δραστηριότητα ενός οργανισμού / επιχείρησης, οδηγώντας σε σημαντικά οφέλη :

  • αναγνώριση σχετικών ευκαιριών και απειλών για τα θέματα ΑτΘ και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
  • ανάπτυξη ομοιογένειας και διαφάνειας για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, δημιουργία εκθέσεων εκπομπών και την μείωση των εκπομπών ΑτΘ
  • ανάπτυξη εμπιστοσύνης στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους επενδυτές και τους καταναλωτές
  • ιχνηλάτιση των τρόπων μείωσης των εκπομπών ΑτΘ, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής κατανάλωσης και του σχετικού κόστους
  • νομική και λοιπή συμμόρφωση (π.χ. συμμόρφωση με τον Κλιματικό Νόμο, απαιτήσεις πελατών, κ.ό.κ.)
  • διατήρηση και βελτίωση της εταιρικής εικόνας και της φήμης

Διαπίστευση TÜV HELLAS και διαδικασία επαλήθευσης ετήσιων Εκθέσεων Εκπομπών κατά ISO 14064 – Μέρος 1:2018 – Εμπειρία της TÜV HELLAS

Η TÜV HELLAS διαθέτει μακρά εμπειρία και έμπειρα στελέχη στις επαληθεύσεις εκπομπών ΑτΘ, ενώ είναι διαπιστευμένη στην Ελλάδα από το ΕΣΥΔ με αριθμό Πιστοποιητικού 884-4, διενεργώντας ήδη από το 2006 επαληθεύσεις στο ETS για την εμπορία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επαληθεύσεις κατά ISO 14064-1:2018 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διαδικασία Επαλήθευσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών που ακολουθείται από την TÜV HELLAS είναι σύμφωνη με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064- 3:2019 και περιλαμβάνει:

α) την αρχική Επαλήθευση της Έκθεσης των οργανισμών / επιχειρήσεων, που αφορά στο υπολογισθέν ανθρακικό αποτύπωμα για το αντίστοιχο έτος βάσης κατά ISO 140641:2018 και

β) τις περιοδικές ετήσιες Επαληθεύσεις των Εκθέσεων των υπόχρεων, , όπως άλλωστε προβλέπονται από τον Κλιματικό Νόμο.

Η TÜV  (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

System Certification
TÜV HELLASΕιρήνη Παπαγεωργοπούλου
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7459
Fax: +30 210 6547 246
certification@tuvhellas.gr