Τρόφιμα & Αγροτικός τομέας

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης τεχνικού παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών, δηλαδή παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει α’ ύλες και προϊόντα και εκτελεί εργασίες παραγωγής ή υποστήριξή της στην επιχείρηση

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις επιστήμης τροφίμων. Βασικές γνώσεις παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Μικροβιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί κίνδυνοι. Αλλεργιογόνα συστατικά. Βασικές αρχές για την ορθή παραλαβή και αποθήκευση τροφίμων και ποτών. Βασικές αρχές πρακτικών και διοίκησης παραγωγής, συσκευασίας και επισήμανσης τροφίμων και ποτών Βασικές αρχές μεθοδολογίας HACCP. Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου παραγωγής τροφίμων και ποτών. Βασικές αρχές καθαρισμών, απολύμανσης, καταπολέμησης εντόμων-τρωκτικών στις εγκαταστάσεις. Ορθές πρακτικές υγιεινής.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους στη βιολογική παραγωγή, δηλαδή στο σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων ποτών και καλλυντικών, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, εφαρμογή προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και των φυτών, και το οποίο ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Το υπόψη στέλεχος εν δυνάμει παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει α’ ύλες και προϊόντα, υποστηρίζει την παραγωγή, την εμπορία και τις πωλήσεις-μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις αρχών βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής. Χαρακτηριστικά βιολογικών τροφίμων και ποτών, Χαρακτηριστικά βιολογικών καλλυντικών, Νομοθεσία, κανονισμοί και πρότυπα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, Βασικές αρχές για την ορθή ροή των βιολογικών προϊόντων από τον παραγωγό στο ράφι (παραλαβή, αποθήκευση, ανασυσκευασία, τυποποίηση, παραγωγή, επισήμανση, διακίνηση βιολογικών προϊόντων και HACCP), Βασικές αρχές πωλήσεων βιολογικών προϊόντων, Βασικές αρχές μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων.

 

 Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και γνώση χειρισμού Η/Υ, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων TÜV HELLAS αφορά τα στελέχη- εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών ως στελέχη ελέγχου ποιότητας, ως μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, ως συντονιστές της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και ως υπεύθυνοι συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Τα στελέχη αυτά συμμετέχοντας στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλουν στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO22000, BRC, IFS, κλπ.), στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (πχ Καν. ΕΕ 852/2003), των ορθών πρακτικών του προσωπικού και εκπροσωπούν την επιχείρηση σε ελέγχους τήρησης της ασφάλειας τροφίμων από τις αρχές, από φορείς πιστοποίησης και τους πελάτες. Επιπλέον αφορά σε επιστήμονες-επαγγελματίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 

  1. Γενικό
  2. Υπάλληλος τμήματος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
  3. Υπεύθυνος συστήματος ή ειδικός διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων. Βασικές αρχές παραμέτρων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Διενέργεια ελέγχων Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Νομοθεσία και Πρότυπα Πιστοποίησης. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Συντονισμός ομάδας ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που γνωρίζει την καλλιέργεια υδάτινων οικοσυστημάτων και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών και την παρακολούθηση των παραμέτρων που τις επηρεάζουν. Αφορά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που μπορεί να είναι σύγχρονης εντατικής μορφής καλλιέργειες ή παραδοσιακές εκτατικές υδατοκαλλιέργειες σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Θαλάσσια Βιολογία (Βασικές γνώσεις Ανατομίας, Φυσιολογίας και Παθολογίας των υδρόβιων οργανισμών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα) Συστήματα Καλλιέργειας Υδρόβιων οργανισμών Οικολογία θαλάσσιων και λοιπών υδάτινων οικοσυστημάτων Ιχθυοτροφές και κατάρτιση σιτηρεσίων Αναπαραγωγή ιχθύων Βασικές αρχές Ναυσιπλοΐας Χειρισμός και βασική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας Ασφάλεια και υγεία στην εργασία Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων Επεξεργασία & συσκευασία του προϊόντος Πιστοποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Βιομηχανίας Παραγωγής Προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικών βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μικρές μονάδες παραγωγής και οικοτεχνίες παραγωγής τροφίμων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων. Οι τεχνικοί αυτοί εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας ειδικά σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο να παρασκευάσουν υγιεινά και ασφαλή κρεατοσκευάσματα και τρόφιμα με βάση το κρέας που πληρούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Επιπλέον, συμμετέχουν στην εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και στη στοιχειώδη συντήρηση του εξοπλισμού και του χώρου.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

  1.  Τεχνικός μονάδας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας 
    1. Τεχνικός Παραγωγής Χαρμανιών
    2. Τεχνικός Συσκευασίας
  2. Τεχνικός μονάδας παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχές προετοιμασίας παραγωγής και Παράμετροι ποιότητας σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος, Αρχές εκτέλεσης παραγωγής σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος, Διαδικασία παραγωγής τροφίμων νέας γενιάς, Αρχές επεξεργασίας τελικών προϊόντων, Εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, Βασικές διοικητικές & εκπαιδευτικές λειτουργίες, Αρχές συσκευασίας προϊόντων, Αρχές αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας & παρασκευαστικής πρακτικής στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων & τροφίμων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας & παρασκευαστικής πρακτικής στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων & τροφίμων TÜV HELLAS αφορά εργαζομένους στη παραγωγή και στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων και αγροδιατροφικών προϊόντων, και αυτούς που εμπλέκονται στην εφαρμογή ορθών παρασκευαστικών πρακτικών (GMP), και σε μεθόδους βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Τα στελέχη αυτά συμμετέχοντας στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλουν στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO22000, BRC, IFS, κλπ.), στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (πχ Καν. ΕΕ 852/2003) και των ορθών πρακτικών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στις Ορθές Βιομηχανικές / Παρασκευαστικές Πρακτικές (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GΗP). Βασικές Απαιτήσεις GMP / GHP, Αγροτικά προϊόντα και εισαγωγή στις Ορθές Αγροτικές Πρακτικές (GΑP), Βασικές αρχές GMP/ GHP και σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτίωση της παραλαβής και αποθήκευσης τροφίμων, ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων, Βασικές αρχές GMP/ GHP και σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτίωση παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων, Βασικές αρχές μεθοδολογίας HACCP (codex alimentarious), Ιχνηλασιμότητα, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Νομικό πλαίσιο, Διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, Πρότυπο ISO22000.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός διαχείρισης & επεξεργασίας Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει όλες εκείνες τις εργασίες που σχετίζονται με τη δια-χείριση των αποβλήτων που παράγονται σε μια μονάδα αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, αλλά και τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κλπ) που εφαρμόζουν ή όχι σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (αποτέφρωσης, παραγωγής βιοαερίου, λιπασματοποίησης κλπ).

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Περιβαλλοντική Υποβάθμιση από Αγροτικές Δραστηριότητες 
• ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης
• ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
• Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΦΕΚ 142-Β-2004)

Βασικές Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων 
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 (Κανονισμός EMAS)
• ISO 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του

Καλές Πρακτικές Προστασίας Περιβάλλοντος με Μεθόδους Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων
• Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.)
• ΦΕΚ 185-Α-29/9/2020 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
• 9η πυροσβεστική διάταξη (9/2021)

Τεχνικές Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων  
• Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων όπως ελαιοτριβείων, οινοποιείων.
• Κομποστοποίηση φυτικής βιομάζας 
• Τρόποι συλλογής, ανακύκλωσης και απόσυρσης αγροτικών πλαστικών αποβλήτων κ.ά.

Τεχνικές Επεξεργασίας Ζωικών Αποβλήτων  
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωικών αποβλήτων
• Επεξεργασία και δυνατότητες αξιοποίησης λάσπης
• Επεξεργασίες καθαρισμού και δυνατότητες αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων (λιπασματοποίηση, βιοαέριο κ.λ.π.)
• Αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων

Διάθεση Επεξεργασμένων Ζωικών Αποβλήτων  και Αδρανοποιημένων Υποπροϊόντων
• Διάθεση επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2, 3
• Διάθεση ΖΥΠ μετά από θερμική αδρανοποίηση (rendering)

Οικονομική Διαχείριση Συστημάτων Επεξεργασίας και Διάθεσης Αγροτικών Και Ζωικών Αποβλήτων
• Κυκλική οικονομία
• Παράμετροι υπολογισμού κόστους

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην ορθή διαχείριση των εισροών στη γεωργία

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία Ή Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Ορθή Διαχείριση των Εισροών στη Γεωργία TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διαχείριση Γεωργίας Ακριβείας.
• Γνώση βασικών αρχών και κύριων συστημάτων γεωργίας ακριβείας.
• Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες.
• Πλεονεκτήματα τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας. 

Εργαλεία Γεωργίας Ακριβείας και Χρήση Συστημάτων Γεωργίας Ακρίβειας για Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών

• Γνώση βασικών αρχών Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης GPS. 
• Γνώση εφαρμογών πλοήγησης γεωργικών μηχανημάτων και αισθητήρων.
• Γνώση βασικών αρχών Τηλεπισκόπησης (δορυφορικής και UAV).
• Γνώση και χρήση GIS στην γεωργία ακριβείας.

Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στη Διαχείριση Αρδεύσεων-Αρδευτικού Νερού και Νέες Τεχνολογίες Μέτρησης Μέσω Αισθητήρων και Λογισμικών Μοντέλων για την Ορθολογική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων-Αρδεύσεων
• Γνώση βασικών αρχών άρδευσης.
• Εκτίμηση χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού άρδευσης βάσει μετρήσεων αισθητήρων και  λογισμικών μοντέλων.
• Ανάπτυξη έξυπνων θερμοκηπίων και υδροπονίας με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

 Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στη Διαχείριση Λίπανσης Καλλιεργειών-Λιπασμάτων και Νέες Τεχνολογίες Ψηφιακής (Ευφυούς) Λίπανσης Καλλιεργειών
• Γνώση βασικών αρχών λίπανσης.
• Εκτίμηση χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού άρδευσης βάσει μετρήσεων αισθητήρων και  λογισμικών μοντέλων.

Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην Φυτοπροστασία
• Γνώση αρχών φυτοπροστασίας.
• Γνώση λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης για εμφάνιση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών σημαντικών καλλιεργειών.
• Γνώση συστημάτων ευφυούς γεωργίας-Ολοκληρωμένα Δίκτυα Αισθητήρων Εδάφους-Φυτού-Ατμόσφαιρας για Πρόβλεψη Εχθρών και Ασθενειών σε Φυτά και Ορθολογική Φυτοπροστασία

Οικονομική διαχείριση Γεωργίας Ακριβείας.
• Γνώση διαδικασιών λήψης αποφάσεων, μεθόδων σχεδιασμού και οργάνωσης.
• Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων προγραμματισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
• Εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μειωση κατανάλωσης ενεργειακών πόρων στις αγροτική παραγωγή
• Αξιοποίηση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – τεχνολογικός εκσυγχρονισμός εκμετάλλευσης
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Ειδικός παρακολούθησης διεργασιών από την εκτροφή ως και το σφαγείο

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Ειδικός παρακολούθησης διεργασιών από την εκτροφή ως και το σφαγείο αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει όλες εκείνες τις εργασίες που γίνονται  τόσο σε διοικητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο ενός σφαγείου οπληφόρων (κατά κύριο λόγο). Βοηθά την ομάδα των κτηνιάτρων στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος αυτόνομα στη λειτουργία του σφαγείου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Κανόνες Επίσημων Ελέγχων - Εξακρίβωση Συμμόρφωσης για την Παραγωγή Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης για Ανθρώπινη Κατανάλωση  
• Διαδικασίες επιθεώρησης προς της σφαγής και μετά τη σφαγή, 
• Απαιτήσεις συμμόρφωσης, 
• Υλικά ειδικού κινδύνου, 
• Δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο, 
• Σήμανση καταλληλόλητας, 
• Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ευρημάτων σφάγιων

Έλεγχος Εξακρίβωσης Συμμόρφωσης με την Απαίτηση Ορθής Πρακτικής Κανόνων Υγιεινής  
• Έλεγχος πληροφοριών για τροφική αλυσίδα
• Σχεδιασμός και συντήρηση χώρων και εξοπλισμού
• Υγιεινή κατά τη λειτουργία (ατομική υγιεινή)
• Εκπαίδευση στις διαδικασίες υγιεινής και εργασίας
• Έλεγχος επιβλαβών οργανισμών
• Έλεγχος ποιότητας νερού
• Έλεγχος θερμοκρασίας 
• Έλεγχοι ζώντων ζώων και συνοδευτικών εγγράφων

Έλεγχος και Επαλήθευση Διαδικασιών με Βάση Ανάλυση Παραγόντων Κίνδυνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία
• Έγκριση εγκαταστάσεων
• Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
• Απαιτήσεις θέσης, χώρων εγκαταστάσεων
• Διαδικασίες σφαγής
• Αρχές ανάλυσης κινδύνων – HACCP
• Προαπαιτούμενα προγράμματα (καθαριότητα, απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, εξοπλισμός, νερό, ιχνηλασιμότητα, ανάκληση, διαχείριση ΖΥΠ)

Έλεγχος και Επαλήθευση Συμμόρφωσης Απαιτήσεων Σήμανσης Αναγνώρισης
• Σήμανση και απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας
• Τήρηση αρχείων και εγγράφων

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Επιθεωρήσεων  - Λήψη Μέτρων Περιπτώσεων Μη Συμμόρφωσης
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (EE) 2016/429
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (ΕΕ) 2017/627
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Υπεύθυνος Σχολικών Κυλικείων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Υπεύθυνων Σχολικών Κυλικείων αφορά εξειδικευμένους εργαζομένους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργεία σχολικών κυλικείων, δηλαδή καταστημάτων ή γενικότερα χώρων όπου παρασκευάζονται και διατίθενται ή απλά διατίθενται τρόφιμα, χυμοί και αφεψήματα έτοιμα προς κατανάλωση από τους μαθητές, το προσωπικό ή τους επισκέπτες του σχολείου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού κυλικείου- Προώθηση πωλήσεων του σχολικού κυλικείου, Διαχείριση των πωλούμενων ειδών του σχολικού κυλικείου – Παρασκευή των προς διάθεση προϊόντων του σχολικού κυλικείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Εξυπηρέτηση των μαθητών, του προσωπικού και των επισκεπτών του σχολικού κυλικείου - κανόνες υγιεινής κατά την αγορά, παραλαβή, διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώληση των τροφίμων - Καθαριότητα και απολύμανση του κυλικείου και του εξοπλισμού.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr