Τομέας Υγείας & Ασφάλειας

Στέλεχος ρυθμιστικών υποθέσεων εταιρίας εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος ρυθμιστικών υποθέσεων εταιρίας εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που χειρίζεται τα θέματα αναφορικά με το ειδικό Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κανονισμοί ΕΕ & ελληνική νομοθεσία) σε εταιρίες που εμπορεύονται, διακινούν ή παράγουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορισμοί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Διαδικασία πιστοποίησης, Υποχρεώσεις και ρόλοι των Οικονομικών Φορέων, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμοί, MEDDEVs, Borderline Manual, Νομοθεσία προμηθειών, Υπουργική Απόφαση Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας και ΕΟΦ, Απαιτήσεις προτύπου ISO 13485 & ISO 9001 & ISO 14971 που συνδέονται με το κανονιστικό πλαίσιο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Κωδικοποιήσεις Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Κώδικας Δεοντολογίας συλλογικών φορέων, Πληροφορίες που αναφέρονται σε πιστοποιητικό CE Mark, σε Δήλωση Συμμόρφωσης Προϊόντος και σε Βεβαίωση για την ΥΑ ΔΥ8/1348/2004, Διαδικασία εγγραφής των προϊόντων στα Μητρώα, Γνώση των απαιτήσεων για διάθεση πληροφοριών για τα προϊόντα, Γνώση των απαιτήσεων labeling, Γνώσεις για τις απαιτήσεις παρακολούθησης επιδόσεων ιατροτεχνολογικού προϊόντος, Ορισμός δυσμενούς περιστατικού, Ειδικές απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής αναφορικά με τον χειρισμό δυσμενών περιστατικών

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία
 

Στελέχη κοινωνικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελέχη κοινωνικής φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία αφορά σε εξειδικευμένους επαγγελματίες στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (όπως ΣΥΔ, ΚΔΗΦ), και μπορούν να είναι είτε οι ίδιοι επιφορτισμένοι ή να συνδράμουν εμμέσως στην εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών. Το σχήμα εστιάζει σε μορφές αναπηρίας που διεθνώς συναντώνται υπό το όρο “mental health” ή στις ψυχικές διαταραχές όπως αυτισμό, νοητική υστέρηση κτλ.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Βοηθητικό προσωπικό
 2. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 3. Υπεύθυνος σχεδιασμού κοινωνικής φροντίδας

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιπτώσεων-ορολογία, τα δικαιώματα τους, τρόποι διαχείρισης συμπεριφοράς και επικοινωνίας, κανόνες υγιεινής και θέματα ασφάλειας, διαχείριση έκτακτων περιστατικών, πρώτες βοήθειες, τρόποι διαχείρισης και καταγραφής περιστατικών, βασικές γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας & παιδαγωγικής, βασικές γνώσεις εκπαιδευτικών εργαλείων & μεθόδων, ατομοκεντρικός σχεδιασμός, σύνταξη & παρακολούθηση ατομικού πλάνου, γνώσεις κανονιστικού πλαισίου για άτομα με αναπηρία, γνώσεις λειτουργίας δομών υποστήριξης, βασικές γνώσεις προσωπικής ευεξίας, δημιουργική απασχόληση & άσκηση, βασικές γνώσεις χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, βασικές γνώσεις θεμάτων υγείας, ιστορική εξέλιξη & σύγχρονες τάσεις στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας,  βασικές αρχές διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας οργανισμού, αρχές ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ποινικού μητρώου και σχετική επαγγελματική εμπειρία
 

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας & Διάθεσης Φαρμάκων

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων αφορά προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, διάθεση, αποθήκευση φαρμάκου σε φαρμακευτικές, παραγωγικές ή εμπορικές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων οι εργασίες τους αφορούν στις διάφορες δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας γύρω από τη διάθεση φαρμάκου και οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας του φαρμάκου.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Λειτουργία διακίνησης και αποθήκευσης φαρμάκου, Διαχείριση εξοπλισμού αποθήκης, Γνώση βασικής ορολογίας φαρμάκων, Γνώση βασικής ορολογίας διαχείρισης ποιότητας, Γνώση βασικών αρχών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και ελέγχου ποιότητας, Γενικές γνώσεις για το κύκλωμα φαρμάκου στην Ελλάδα, Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικοί Εργασιών Χλωρίωσης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Εργασιών Χλωρίωσης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό ικανό να εκτελεί εργασίες χλωρίωσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από κεντρικά αντλιοστάσια (ύδρευσης, αποχέτευσης), κεντρικές δεξαμενές και γεωτρήσεις.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ιδιότητες και προδιαγραφές χημικών στοιχείων για χρήση στο δίκτυο ύδρευσης, Τεχνολογία υλικών-εξοπλισμού δικτύου ύδρευσης, Έλεγχος και Λειτουργία, Κατασκευή - συντήρηση Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Χλωρίωσης, Μετρολογία και συσκευές μέτρησης-ελέγχου, Υ&Α στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Πρώτων Βοηθειών

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το σχήμα Ειδικός Πρώτων Βοηθειών - TÜV HELLAS αφορά στο ευρύ κοινό που επιθυμεί να επικυρώσει τις γνώσεις του σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και την ικανότητα ανταπόκρισης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Βασικές αρχές Α’ Βοηθειών
 • Κουτί Α’ Βοηθειών
 • Χρήση Προστατευτικών Πρωτογενής Εκτίμηση
 • Διαχείριση Σωματικής Καταπληξίας (Σ.Ο.Κ.)
 • Δείγματα ζώων
 • Αναγνώριση και διαχείριση επιληψίας
 • Αναγνώριση και διαχείριση Εγκαύματος
 • Διαχείριση Σοβαρής Αιμορραγίας
 • Χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση & ΚΑΡΠΑ
 • Θύμα σε κατάσταση πνιγμού με αισθήσεις
 • Αντιμετώπιση Ασθενειών & Τραυματισμών
 • Εκτίμηση Τραυματισμού
 • Αναγνώριση & Εκτίμηση Επεισοδίου

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr