Τομέας Συμβουλευτικής

Στέλεχος Προπαρασκευής, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Προπαρασκευής, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων ή Διαχείρισης Δημοσίων συμβάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία ή έλεγχο του φακέλου υποβολής προσφοράς στα πλαίσια προσκλήσεων δημόσιων προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών και έργων), την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας και την διαχείριση της προκύπτουσας σύμβασης.

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας απασχολείται σε οργανισμούς ή εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, έχοντας την ευθύνη όλου του κύκλου υλοποίησης, δηλαδή από την προπαρασκευή, στην σύναψη και εν συνεχεία στην εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης, υπό του υφιστάμενου κοινοτικού – εθνικού θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς (δημόσιο) και Οικονομικούς Φορείς (ιδιώτες). 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) 

Διαμόρφωση Πολύπλοκων – Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων, Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Μελετών, Χρήση Ένδικων Βοηθημάτων/Μέσων Προδικαστικής και Δικαστικής Προστασίας, Διαβούλευση με την Αγορά.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος – Σύμβουλος-Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Στελεχών-Συμβούλων-Επιθεωρητής  συστημάτων διαχείρισης TÜV HELLAS αφορά στα στελέχη επιχειρήσεων & αυτοαπασχολούμενους τα οποία ασχολούνται ήδη ή προετοιμάζονται να ασχοληθούν με τα  συστήματα διαχείρισης ή εργάζονται σε αντίστοιχα τμήματα ποιότητας δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες της ποιότητας. Δύνανται να απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σε εμπορικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς δημόσιους και μη. Το παραπάνω σχήμα, αφορά ανθρώπους σε εισαγωγικό επίπεδο, που έχουν είτε ελάχιστη εμπειρία είτε επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο τέτοιων συστημάτων, δεν οδηγεί δε σε επιθεωρητές συστημάτων όπου καθιερωμένα και διεθνή σχήματα εφαρμόζονται (πχ IRCA, ICQ).

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Στέλεχος ΣΔ
  1. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  2. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  3. Συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία
 2. Σύμβουλος ΣΔ
  1. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  2. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  3. Συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία

       3  Σύμβουλος παροχής πρώτων βοηθειών & ασφάλειας στην εργασία

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σκοπός και πλεονεκτήματα εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ), Ποιος ο ρόλος του Επιθεωρητή ΣΔ, Χαρακτηριστικά και εργαλεία επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης, Σχεδιασμός & υλοποίηση μίας επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17021 & ISO 19011, Υλοποίηση μιας επιθεώρησης και συλλογή τεκμηρίων συμμόρφωσης, Αρχές σύνταξης αναφορών επιθεώρησης, Διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες επί των μη συμμορφώσεων, Εγκατάσταση, εφαρμογή, παρακολούθηση, μέτρηση επίδοσης, αξιολόγηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός ΣΔ, Απαιτήσεις τεκμηρίωσης ενός ΣΔ, Επιθεωρήσεις πρώτου, δευτέρου & τρίτου μέρους, Βασικές αρχές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM), Όροι & ορισμοί / Γενικές Αρχές ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών – ή περιβαλλοντικής διαχείρισης – ή υγείας & ασφάλειας στην εργασία, Συμβουλευτική για τη δημιουργία και επικύρωση ενός Συστήματος Διαχείρισης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικών Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία της διαπραγμάτευ-σης επιχειρηματικών συμφωνιών, καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση της διαπραγμάτευσης σύνθετων συμβάσεων. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας απασχολείται σε οργανισμούς ή εταιρεί-ες που συμμετέχουν στην υλοποίηση οικονομικών συμφωνιών, έχοντας την ευθύνη όλου του κύ-κλου υλοποίησης, δηλαδή από την προετοιμασία της διαπραγμάτευσης, στην διεξαγωγή και εν συνεχεία στην ολοκλήρωση αυτής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

- Υλοποίηση διαπραγματεύσεων (στάδια – τακτικές – στρατηγικές)

- Διαμόρφωση διαπραγματευτικής «πίτας» (value claiming vs. creating value)

- Έλεγχος του διαπραγματευτικού πλαισίου (framing techniques) 

- Εφαρμογή δύναμης – πειθώ – επιρροής (ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης)

- Κτίσιμο δεσμεύσεων – σχέσεων (δια-προσωπικών / δια-εταιρικών) F118+[@ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ]

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Ενδυνάμωσης Soft Skills

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα  Στελεχών Ενδυνάμωσης Soft Skills αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες, ικανούς να συνδράμουν τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης στη διαδικασία να κατανοήσουν τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων, να προσδιορίσουν τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες και να τις αναπτύξουν ή/και ενδυναμώσουν μέσω συγκεκριμένων μεθόδων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)​​​​​​​

 • Προσδιορισμός και Σημασία των Οριζόντιων Δεξιοτήτων: Ευρωπαϊκή Πολιτική και η Κατάσταση στην Ελλάδα
 • Μέθοδοι Ανάπτυξης Οριζόντιων Δεξιοτήτων: Αναλυτική-Κριτική και Κριτική-Μετασχηματίζουσα Σκέψη, Συναισθηματική Νοημοσύνη και «Μαθαίνω να Μαθαίνω»
 • Επίλυση Προβλημάτων και Διαχείριση Αλλαγών: Ηγεσία, Επικοινωνία και Διαχείριση Άγχους
 • Πρακτικές Ανάπτυξης Οριζόντιων Δεξιοτήτων: Πρακτικές στο Κοινωνικό Πεδίο και στην Εκπαίδευση, Πολιτιστική Επίγνωση

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr