Τομέας Περιβάλλοντος & Αειφορίας (Sustainability)

Τεχνικός Λειτουργίας και ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και βασικής συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών. Εργασίες πλήρους συντήρησης εγκατάστασης δεν γίνονται από τον υπόψη τεχνικό καθώς αποτελούν αρμοδιότητα ειδικά αδειοδοτημένου προσωπικού.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, οι οποίοι διαχωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως αναλύεται παρακάτω.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

  1. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων συσκευασιών
  2. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων συσσωρευτών (μπαταριών)
  3. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  4. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
  5. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Συλλογή Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων, Διαλογή, Επεξεργασία και Διάθεση Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων, Ασφάλεια Και Υγεία Στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA) TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνίτες, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και ελαφράς συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA). Εργασίες πλήρους συντήρησης εγκατάστασης δεν γίνονται από τον υπόψη τεχνικό καθώς αποτελούν αρμοδιότητα ειδικά αδειοδοτημένου προσωπικού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Κατασκευή ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις όπως βιομηχανίες/βιοτεχνίες, αδειοδοτημένους φορείς επεξεργασίας/διαχείρισης αποβλήτων και εταιρείες συμβούλων για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ρύπανση Υδάτων Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση Θόρυβος και Ακτινοβολίες Βιομηχανία και Προστασία Περιβάλλοντος Πυρασφάλεια

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός σε Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών σε Φυσικές Καταστροφές

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών σε Φυσικές Καταστροφές ή Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με καταστροφικά φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Γνώση φυσικών καταστροφών.
• Διαχωρισμός καταστροφών και κινδύνων.
• Ιδιότητες φυσικών καταστροφών. 

Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή.
• Γνώση χαρακτηριστικών κλίματος και κλιματικής αλλαγής. 
• Σύνδεση φυσικών καταστροφών με την κλιματική αλλαγή. 
• Αντιμετώπιση και μετριασμός κλιματικής αλλαγής. 

Χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών.
• Γνώση χαρακτηριστικών φυσικών καταστροφών.
• Εκτίμηση και χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών.

 Φάσεις διαχείρισης καταστροφών.
• Γνώση εννοιών διαχείρισης φυσικών και τεχνητών καταστροφών.
• Γνώση και εφαρμογή φάσεων διαχείρισης καταστροφών.

Τεχνολογίες γεωπληροφορικής στην διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών.
• Γνώση διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης – Τηλεπισκόπηση. 
• Γνώση Συστημάτων Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης GPS και χρήση στην διαχείριση φυσικών καταστροφών. 
• Ανάλυση γεωγραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων. 
• Γνώση γενικών αρχών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων – GIS. 
• Ανάλυση και εισαγωγή γεωχωρικών δεδομένων σε GIS.
• Εξαγωγή χαρτών (αυτοματοποιημένων/ψηφιακών) και αποτελεσμάτων από GIS. 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός κυκλικής οικονομίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Κυκλικής Οικονομίας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που διαθέτει διευρυμένες γνώσεις στα θέματα της κυκλικής οικονομίας, της κατανόησης των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, της κυκλικής παραγωγής και κατανάλωσης, κατανοεί τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και πως αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και διαθέτει   γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν την εταιρεία να εφαρμόσει επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίησης εταιρικών διεργασιών που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία :Συμμετοχή  στην επιλογή υλικών και αξιολόγηση προμηθευτών, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών, στον  προγραμματισμό παραγωγής και πωλήσεων , στις διεργασίες αποθήκευσης και διακίνησης, στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μετάβαση στην κυκλική οικονομία - Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
• Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη κυκλική οικονομία
• Εθνικό πλαίσιο για τη κυκλική οικονομία

Βασικές αρχές – δομή και λειτουργία της κυκλικής οικονομίας 
• Γενικό πλαίσιο
• Παραδείγματα εφαρμογής 

Αποτελεσματική χρήση γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων 
• Γενικό πλαίσιο
• Ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων
• Παραγωγή ζωοτροφών
• Παραγωγή εδαφοβελτιωτικών
• Παραγωγή λιπασμάτων  

Αξιοποίηση οργανικών αγροτικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας
• Βιομάζα και ενεργειακή αξιοποίησή της 
• Γεωργικά Υπολείμματα
• Βιοαέριο
• Ευρωπαϊκό δυναμικό βιοενέργειας

Πρακτικές ορθής διαχείρισης νερού - επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και υδάτων
• Διαχείριση υγρών αποβλήτων
• Διαχείριση υδάτινων πόρων

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον κτηνοτροφικό τομέα 
• Ζωική παραγωγή
• Ζωικά απόβλητα
• Διαχείριση βοσκοτόπων

Προστατευόμενες περιοχές ως πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (σύστημα διαχείρισης – χρήσεις γης)
• Προστατευόμενες περιοχές 
• Ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών
• Μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις δια-δικασίες μετάβασης
• Μηχανισμός και εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
• Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης
• Μέσα και τεχνικές διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός σε Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Σύγχρονων Συστημάτων Στερέων και Υγρών Αποβλήτων TÜV HELLAS αφορά σε τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και ελαφράς συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA) και βασικής συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες – Υπολογισμοί 
Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών – Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγκατάστασης (ΧΥΤΑ) & επεξεργασίας λυμάτων
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ & εισερχόμενων λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Ποσοτικός προσδιορισμός δυναμικότητας ΧΥΤΑ & Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
Μετρολογία – Μονάδες μέτρησης – Συστήματα μονάδων

Υλικά – Εξοπλισμός – Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά 
Τεχνολογία υλικών και στοιχείων (χαρακτηριστικά εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ & εισερχόμενων λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων)
Αναγνώριση υλικών και στοιχείων (είδη στερεών και υγρών αποβλήτων, ιδιότητες εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ, & λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κλπ.)
Σχέδια και διαγράμματα ροής διαδικασίας υγειονομικής ταφής απορριμμάτων & επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και τεχνολογίας υγειονομικής ταφής απορριμμάτων & επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Βασικά στοιχεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Πρότυπα
Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και πλευρών
Αναγνώριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ρύπανσης/ μόλυνσης περιβάλλοντος
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κατασκευή ΧΥΤΑ
Μέθοδοι κατασκευής ΧΥΤΑ
Κατηγορίες ΧΥΤΑ 
Μέθοδοι στραγγισμάτων και στεγανοποίησης ΧΥΤΑ
Συστήματα και μέθοδοι προστασίας ΧΥΤΑ
Μεταφορά και απόθεση/ αποθήκευση απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) σε ΧΥΤΑ

Λειτουργία ΧΥΤΑ 
Μέθοδοι προ-επεξεργασίας απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) σε ΧΥΤΑ
Μέθοδοι διαχωρισμού στερεών-υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων
Διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ – Χαρακτηρισμός αποβλήτων
Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι παρακολούθησης απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Έλεγχοι ποιότητας
Όροι λειτουργίας ΧΥΤΑ

Εγκατάσταση, λειτουργία  και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
Μέθοδοι κατασκευής κι εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
Κατηγορίες λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι προ-επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) 
Μέθοδοι διαχωρισμού λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Διεργασίες και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων – Χαρακτηρισμός επεξεργασμένων λυμάτων
Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την επεξεργασία λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι παρακολούθησης λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Έλεγχοι ποιότητας

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α&ΥΕ)
Γενικές αρχές Α&ΥΕ 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Σήμανση ασφαλείας
Διαχείριση επικίνδυνων υλικών

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός στην Περιβαλλοντική λογιστική χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ESG

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός στην Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (ESG) TÜV HELLAS αφορά σε επαγγελματίες που απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα σε οικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες, λογιστήρια εταιριών, χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρίες καθώς και ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες υιοθετούν στην στρατηγική τους την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών προτύπων (Environmental, Social, Governance). 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Α) Περιβαλλοντική Λογιστική
• Λογιστική στο επιχειρείν
• Παράγοντας «Περιβάλλον» 

Β) Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική 
• Χρηματοοικονομική στο επιχειρείν
• Παράγοντας «Περιβάλλον»

Γ) Διακυβέρνηση (περιβάλλον, κοινωνία, ηγεσία)
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Τήρησης Περιβαλλοντικών Ορών σε Έργα και Δραστηριότητες

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Τήρησης Περιβαλλοντικών Ορών σε Έργα και Δραστηριότητες TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στην εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, όπως επίσης και άλλων έργων υποδομής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

  1. Περιβαλλοντικοί όροι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων
  2. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  3. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικοί στόχοι
  4. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι στο σχεδιασμό, εφαρμογή και επίβλεψη έργων - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  5. Παρακολούθηση δεικτών και ποιότητας αποδεκτών

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr