Τομέας Οικονομικών επιστημών

Οικονομικός Σύμβουλος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα οικονομικού συμβούλου TÜV HELLAS αφορά σε ειδικούς του οικονομικού κλάδου που ασχολούνται με το αντικείμενο της ελεγκτικής και της συμβουλευτικής

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός εσωτερικού ελέγχου
 2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας
 3. Χρηματοοικονομικός  σύμβουλος επιχείρησης
 4. Οικονομικός αναλυτής

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικές Αρχές Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Ανάλυση Κινδύνων, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου & Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου, Αναφορές & Εκθέσεις Ελέγχου, Ειδικά Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Βασικές γνώσεις ισχύοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου, Βασικές γνώσεις ισχύοντος πλαισίου δεοντολογίας, Γνώσεις περί της λειτουργίας Σύνδικου Πτώχευσης, Γνώσεις Μεσολαβητή, Γνώση λειτουργίας του ειδικού Εντολοδόχου της διαδικασίας εξυγίανσης και του ειδικού Εκκαθαριστή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές – Συλλογή & ανάλυση, επεξεργασία & ερμηνεία οικονομικών δεδομένων, Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών, Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Τεχνικές παρουσίασης οικονομικών αναλύσεων, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – Εισαγωγή στις Αρχές κοστολόγησης, αποτίμησης & Οικονομικά/μαθηματικά/στατιστική – Χρήση στατιστικών & Οικονομικών λογισμικών, Αρχές κοστολόγησης, αποτίμησης & Οικονομικά/μαθηματικά/στατιστική – Χρήση στατιστικών & Οικονομικών λογισμικών, Επιχειρηματικές Συμβουλές –Μέθοδοι για Συλλογή & ανάλυση, επεξεργασία & ερμηνεία οικονομικών δεδομένων, Τεχνικές παρουσίασης οικονομικών αναλύσεων και σύνταξης εκθέσεων, Εισαγωγή στην Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος ειδικών εφαρμογών λογιστικών φύλλων σε οικονομικά (Advanced Excel)

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το σχήμα υπαλλήλων ειδικών εφαρμογών λογιστικών φύλλων σε οικονομικά (advanced excel) TÜV HELLAS, αφορά έναν εξειδικευμένο υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης ο οποίος χρησιμοποιεί προχωρημένες εφαρμογές γραφείου (Advanced Ms Excel) για την αποτελεσμα-τική διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων ενεργειών όπως για παράδειγμα μέσω της οργάνωσης τους σε αρχεία/ πίνακες, ή μέσω της μορφοποίησης τους και εξυπηρετεί στην γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών και στην σύνταξη οικονομικών αναλύσεων/ αναφορών από τέτοιους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ο υπάλληλος οικονομικής κατεύθυνσης συνήθως εργάζεται:

 1. Σε τμήμα λογιστηρίου οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης,
 2. Σε οικονομικές υπηρεσίες δημόσιων ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
 3. Ως στέλεχος σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

                Διαχείριση δεδομένων και αυτοματοποίηση.

o             Εκκαθάριση και διαχείριση δεδομένων

o             Αυτοματοποίηση διαχείρισης δεδομένων

                Συναρτήσεις και χρήση σε αυτοματοποιημένους πίνακες

o             Παρουσίαση συναρτήσεων

o             Χρήση σε αυτοματοποιημένους πίνακες

                Εισαγωγή και μετασχηματισμός δεδομένων

o             Εισαγωγή δεδομένων

o             Μετασχηματισμός των δεδομένων

                Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

o             Παρουσίαση Συγκεντρωτικών Πινάκων (Pivot Tables)

o             Δημιουργία & επεξεργασία Συγκεντρωτικών Πινάκων

o             Συγκεντρωτικά γραφήματα

o             Δημιουργία Οικονομικών αναφορών

                Λίστες και Πίνακες στο MS Excel

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το σχήμα ειδικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech) TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται στον τομέα της FINTEC (χρηματοοικονομική τεχνολογία). Η Fintech αφορά διάφορες υπηρεσίες, όπως χρηματοδότηση, πληρωμή (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πορτοφολιών), ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική ασφάλιση, ηλεκτρονική συμβουλευτική και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

•             Εισαγωγή στο FinTech

•             Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Fintech

•             Digital Banking και Smart Banking

•             Ψηφιακό Χρήμα και Ψηφιακές Πληρωμές

•             Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επίπτωσή της στις Τράπεζες

•             Χρήση αναδυόμενων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στα Οικονομικά / Χρηματο-οικονομικά (Risk Management / Credit Scoring / Modern Portfolio Management / Valuation / Projections)

•             Blockchain και Κρυπτονομίσματα

•             Ψηφιακές Πλατφόρμες και Ψηφιακά Οικοσυστήματα

•             Θεσμικό Πλαίσιο και Fintech

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός υπηρεσιών και ανάλυσης των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (Economics of Cyber Security)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα ειδικών υπηρεσιών και ανάλυσης των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)  TÜV HELLAS, αφορά έναν εξειδικευμένο υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας και επιλογής των βέλτιστων επενδύσεων σε μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπισή τους. Η ανάλυση των οικονομικών της κυβερνοασφάλειας αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Ενώ παραδοσιακά αυτή η διαχείριση πραγματοποιείτο με ποιοτικά κριτήρια, βασιζόμενα κυρίως σε υποκειμενική εκτίμηση, τα οικονομικά της κυβερνοασφάλειας εφαρμόζουν στατιστικά μοντέλα ώστε να ποσοτικοποιήσουν τον κάθε κίνδυνο και να τεκμηριώσουν το κόστος της επένδυσης σε αντίμετρα.Η ικανότητα ποσοτικοποιημένης διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητη σε μια διεύθυνση κυβερνοασφάλειας αλλά και ευρύτερα σε οργανωτικές μονάδες διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και ψηφιακοί κίνδυνοι,Θεσμικό Πλαίσιο & Ψηφιακή Ασφάλεια,Μέτρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,Οικονομικά της επένδυσης ασφάλειας πληροφοριών,Παρουσίαση οικονομικών / μαθηματικών μοντέλων για θέματα κοστολόγησης, ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και αποτίμησης στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, Ψηφιακή Ασφάλιση και οικονομικά μοντέλα και μέθοδοι

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Αλυσίδων Συστοιχίας Στον Τομέα Των Οικονομικών (Blockchain For Finance)

Πεδίο σχήματος (scope)

 

​​​​​​Το σχήμα Ειδικός Αλυσίδων Συστοιχίας Στον Τομέα Των Οικονομικών (Blockchain For Finance) αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στον χώρο των οικονομικών. Ο ρόλος του περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων blockchain που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική βιομηχανία.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Εισαγωγή στα blockchain και Bitcoin
 • Μηχανισμοί συναίνεσης στις αλυσίδες: L1 Ethereum, L2 Polygon
 • Κρυπτογραφία στο blockchain και ψηφιακές ταυτότητες
 • Δεδομένα στο blockchain και κυβερνοεπιθέσεις
 • Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
 • Αποκεντρωμένη οικονομία (DeFi)
 • Οικονομικά και νομικά θέματα με τα κρυπτονομίσματα
 • Παραδείγματα εφαρμογών σε δημόσιο τομέα, gaming, υγεία, Al-Federated Learning
 • Χρηματοδοτήσεις στην ψηφιακή οικονομία
 • Metaverse, IoT and digital twins
 • Τεχνολογικοί περιορισμοί

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr