Τομέας Ναυτιλίας

Στέλεχος Ναυτιλίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ναυτιλίας TÜV HELLAS αφορά έναν επαγγελματία ο οποίος είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε ομάδες διαχειρίζεται θέματα και εφαρμογές στο ναυτιλιακό κλάδο. Θα κατανοεί τις λειτουργικές απαιτήσεις προγραμματισμού και εφοδιασμού, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα απαιτήσεων και οδηγιών των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας

 

Το σχήμα Στέλεχος Ναυτιλίας TÜV HELLAS χωρίζεται στα εξής τρία  υποσχήματα:

 • Τεχνικός Εφαρμογών στη Ναυτιλία
 • Στέλεχος Ναυλομεταφορών
 • Στέλεχος Ναυτιλιακής Διοίκησης & Οργάνωσης

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Για υποσχήμα: Τεχνικός Εφαρμογών στη Ναυτιλία

Αρχές Ναυπηγικής 
• Είδη πλοίων και Σχέδιο Ναυπηγικών Γραμμών
• Υδροστατική και ευστάθεια 
• Υπολογισμοί ογκομετρήσεων και εμβαδομετρήσεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Επιχειρησιακή έρευνα
• Γραμμικός προγραμματισμός
• GAMS, Matlab

Βάσεις δεδομένων
• Ημιδομημένα δεδομένα 
• Συστήματα και Πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων
• Δόμηση πληροφορίας
• Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών

Λογισμικά
• Λογισμικά πλοίου, μεταφορών και ναυτιλιακών εταιρειών
• GISIS – Global Integrated Shipping Information System 

Για υποσχήμα: Στέλεχος Ναυλομεταφορών

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
• Βασικές αρχές διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και πλοίου
• Αγορά και Πώληση Πλοίου

Ναυτικές Διαφορές
• Απαιτήσεις από ολική απώλεια
• Speed and consumption claims
• Αξίωση Αποζημείωσης
• Ναυτική Διαιτησία
• Διαιτητική Διαδικασία

Ανάλυση Ναυλοσυμφώνων και Φορτωτικών
• Όροι  στα ναυλοσύμφωνα ταξιδίου των δεξαμενόπλοιων
• Ρήτρες που εμφανίζονται στα ναυλοσύμφωνα ταξιδίου
• Φορτία που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια
• Διαδικασία υπογραφής μιας φορτωτικής
 

Για υποσχήμα: Στέλεχος Ναυτιλιακής Διοίκησης και Οργάνωσης

 

Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 • Η Ναυτιλιακή επιχείρηση
 • Το περιβάλλον λειτουργίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Η οργάνωση της ναυτιλιακής επιχείρησης και οι προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωτικής δομής
 • Τμηματοποίηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και διοίκηση ασφαλείας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

 

Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική – Shipping Finance

 • Ναυτιλιακοί κύκλοι και ναυτιλιακές αγορές
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 • Οι Αρχές του Ποσειδώνα
 • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
 • Επενδυτικές Αποφάσεις
 • Διαχείριση Κινδύνου (Financial Risk Management in Shipping)

 

Maritime strategy & policy

 • Βιωσιμότητα και ναυτιλιακή πολιτική
 • Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις και Συμφωνίες
 • Προστασία του Περιβάλλοντος και Ναυτιλιακή Πολιτική
 • Γαλάζια Οικονομία: Οικονομικές Διαστάσεις της Ναυτιλιακής Πολιτικής
 • Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βασικές Αρχές Στρατηγικής

 

Διαχείριση παράκτιων ζωνών

 • Βιώσιμη ανάπτυξη και σπουδαιότητα παράκτιας ζώνης
 • Διαχείριση παράκτιας ζώνης σε ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών στην Ελλάδα
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών

 

Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Λογιστική

 • Ναυτιλιακή επιχείρηση και τρόποι εκμετάλλευσης πλοίου
 • Έννοιες ναυτιλιακής λογιστικής
 • Έσοδα εκμετάλλευσης
 • Έξοδα εκμετάλλευσης

 

Ship Efficiency

 • Η έννοια της αποδοτικότητας του πλοίου
 • Ship Efficiency and Design
 • Μετρήσεις αποδοτικότητας πλοίων
 • Additional Measures
 • Επιχειρησιακές πρακτικές για ενίσχυση αποδοτικότητας
 • Συντήρηση και παρaκολούθηση
 • Environmental Considerations

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική Εκπαίδευση  και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr