Τομέας επισκευής μηχανημάτων & μοτοσυκλετών

Ειδικός σε Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων και Θέματα Βάφων Αμαξωμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα ειδικών σε νέες τεχνολογίες οχημάτων & θέματα βαφών αμαξωμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με την επισκευή και τη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και παρέχει λύσεις σε ό,τι αφορά στη βαφή ενός αμαξώματος. Οι καθημερινές αρμοδιότητες του επαγγελματία περιλαμβάνουν  - αλλά δεν περιορίζονται σε - εφαρμογή, επιδιόρθωση και αλλαγή κινητήρων, διάγνωση προβλημάτων, αντικατάσταση μερών ή ολόκληρης της μηχανής με κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον.Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε συνεργείο επισκευών και συντήρησης μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, σε ΚΤΕΟ ή σε επαγγελματίες που έχουν δικό τους συνεργείο.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

  •  Αντικατάσταση εξαρτημάτων και μηχανισμών
  • Ορθή διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών
  •  Διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης και γνώση επιμέρους μηχανισμών και συστημάτων
  •  Διασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας της κάθε επισκευής
  • Θεωρία προστασίας περιβάλλοντος
  • Εισαγωγή στις τεχνικές βαψίματος αμαξωμάτων
  • Προετοιμασία αμαξώματος για βαφή
  • Εργαλεία και τεχνικές βαφής
  • Θέματα διαφορετικών βαφών

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων SAINTGOBAIN

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Τεχνικός Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων SAINTGOBAIN Smart Fitter Autover – SFA της TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία τεχνικό Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων, ικανό να εκτελεί αυτόνομα και υπεύθυνα την αντικατάσταση και επισκευή υαλοπινάκων οχημάτων. Το εν λόγω σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε τεχνικούς, που απασχολούνται σε εταιρείες αντικατάστασης υαλοπινάκων και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων με αντικείμενο την επισκευή, την αντικατάσταση θραυσμένων ή κατεστραμμένων υαλοπινάκων οχημάτων και την άρτια τοποθέτησή τους, τηρώντας πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας και τη νομοθεσία. Επίσης τον εντοπισμό ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή οδήγηση μετά την αντικατάσταση.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

- Εργαλεία (Tools) τεχνικού ανεμοθώρακα οχημάτων

- Επισκευή υαλοπίνακα (Glass Repair) και μέθοδοι επισκευής

- Διαγνωστικό βλαβών (Diagnostic tester) και χρήση του στην τεχνολογία των υαλοπινάκων

- Θεωρία Βαθμονόμησης συστημάτων οχήματος (Calibration theory) και μέθοδοι υλοποίησης διαγνωστικών τεστ και βαθμονόμησης

- Αντικατάσταση ανεμοθώρακα οχημάτων (Windscreen replacement) και μέθοδοι αντικατά-στασης

- Νομοθεσία γύρω από την αντικατάσταση και επισκευή υαλοπινάκων (Legislation)

- Ευθύνη και συμβατικές υποχρεώσεις (Liability)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών και πρακτική άσκηση.

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr