Τομέας Ενέργειας

Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα, συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία, Υδροηλεκτρικά Έργα και Βιομάζα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορολογία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή παραγωγή και ειδικότερα την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, Φυσικά μεγέθη και υπολογισμοί που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Εκάστοτε διεργασίες (φυσικής, χημικής ή άλλης) προκειμένου να επιτευχθεί η ηλεκτροπαραγωγή από: - Υδροηλεκτρικά Έργα - Αιολικά Πάρκα - Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Συγκεντρωμένη Ηλιακή Ακτινοβολία - Γεωθερμία - Βιομάζα Γνώση για την παρακολούθηση ενεργειακών έργων ΑΠΕ μέσω ειδικών λογισμικών τηλεμετρίας & τηλεματικής καθώς και για την παρακολούθηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Εξοικονόμησης & διαχείρισης ενεργειακών πόρων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων TÜV HELLAS αφορά  έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν την διαχείριση και αξιοποίηση ενεργειακών πηγών. Ειδικότερα, η θέση αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη και τη συμβουλευτική παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη συμβατότητα των διαδικασιών με το νομικό πλαίσιο ενεργειακών πόρων, τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, την εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), την παρακολούθηση και την εφαρμογή τεχνικών ενεργειακής εξοικονόμησης, τη μοντελοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και την αξιοποίηση χρημα-τοοικονομικών εργαλείων για την υλοποίηση ενεργειακών έργων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

• Διάκριση αρχών κατοχύρωσης ασφάλειας εφοδιασμού

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αέριων του Θερμοκηπίου
• Βασικές αρχές Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)
• Βασικές αρχές άδειας Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ)

Ενεργειακά Συστήματα
• Γνώση αρχών ενεργειακών συστημάτων
• Διάκριση ενεργειακών συστημάτων

Διαχείριση Ενέργειας
• Γνώση αρχών ενεργειακής απόδοσης
• Βασικές αρχές εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης
• Γνώση Σχεδίων και Συστημάτων Ενεργειακής Απόδοσης
• Βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακή Επιθεώρηση 
• Βασικές αρχές ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
• Βασικές αρχές ενεργειακής επιθεώρησης 
• Βασικές αρχές πιστοποίησης ενεργειακού ελέγχου
• Όροι ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακής κατάταξής κτιρίων

Ενεργειακό Ισοζύγιο
• Βασικές αρχές στοιχείων ενεργειακού ισοζυγίου 
• Βασικές αρχές Μείγματος Παραγωγής της Χώρας
• Διάκριση αποδοτικότητας ενεργειακού ισοζυγίου
• Βασικές αρχές Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος Χώρας
• Βασικές αρχές σφάλματος εκτίμησης της ενέργειας ανά κατηγορία τελικής χρήσης

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Βασικές αρχές επενδύσεων ενεργειακών έργων
• Διάκριση μεθόδων αξιολόγησης έργων
• Γνώση δεικτών NPV

Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί Ενεργειακών Έργων και Εργαλεία Πολιτικής
• Βασικές αρχές χρηματοδοτικών μηχανισμών ενεργειακών έργων
• Γνώση υπηρεσιών crowdfunding
• Διάκριση χρηματοδοτικών μοντέλων 
• Γνώση Κρατικών ενισχύσεων και εργαλείων πολιτικής

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Eιδικός αλυσίδων συστοιχίας (blockchain) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός αλυσίδων συστοιχίας (blockchain) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των αλυ-σίδων συστοιχιών (blockchains) και του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη δημιουργία νέων εφαρμογών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες Blockchain και DLT δημιουργούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση των ευφυών δικτύων (smart-grids), την ανάλυση της αγοράς ενέργειας και του ρυθμιστικού της πλαισίου καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλατφόρμας ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Blockchain και Αποκεντρωμένα Συστήματα Καταγραφής Πληροφοριών  
• Πλατφόρμα Blockchain
• Smart Contracts
• Κατανεμημένες Εφαρμογές
• Distributed Ledger Technologies (DLT) 
• Initial Coin Offering – ICO

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Διεσπαρμένη Παραγωγή Ενέργειας
• Διαδικασίες Αγοράς Ενέργειας
• Διαχείριση Ζήτησης

Blockchain και Ενέργεια
• Internet of Energy
• Πλατφόρμες Blockchain στην Ενέργεια
• Ρυθμιστικό Πλαίσιο
• Blockchain και Ενεργειακές Κοινότητες
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που διαθέτει διευρυμένες και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς γνωρίζει τις αρχές ανάπτυξης Φ/Β ή αιολικών συστημάτων. Διεξάγει τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ανεμογεννήτριες), συμμετέχει στην εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση. Ελέγχει τα όργανα μέτρησης και πραγματοποιώντας κατάλληλες μετρήσεις, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία όπως για παράδειγμα βλάβες Φ/Β ή αιολικού συστήματος. Παράλληλα ελέγχει και αξιολογεί υλικά, εργαλεία, μέσα ατομικής ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας στους χώρους της εργασίας. Τέλος, πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω εκτάκτων φαινομένων και συμβάντων.

Διαβαθμίσεις

Το σχήμα Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων TÜV HELLAS υποδιαιρείται σε δύο (2) διαβαθμίσεις Βασικό και Προχωρημένο Επίπεδο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές ηλεκτροτεχνικές γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης, βελτιστοποίησης λειτουργίας Φ/Β και αιολικών συστημάτων
Δομή, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων
Έλεγχος, συντήρηση κι εποπτεία φωτοβολταϊκών συστημάτων
Δομή, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών συστημάτων
Έλεγχος, συντήρηση κι εποπτεία αιολικών συστημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας τεχνικών εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης, βελτιστοποίησης λειτουργίας Φ/Β και αιολικών συστημάτων

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το Σχήμα Ειδικός Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ικανό να σχεδιάζει και να προτείνει λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων με βάσει τις αρχές του Βιοκλιματικού σχεδιασμού και της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Χώρο της Οικοδομής -Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Νομοθεσία
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Χώρο της Οικοδομής και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες
 • Τεχνολογίες «έξυπνου σπιτιού» για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS – Building Management Systems)
 • ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη
 • Ενεργειακές Παρεμβάσεις στα Συστήματα Θέρμανσης
 • Ενεργειακές Παρεμβάσεις στα Συστήματα Κλιματισμού
 • Ανάπτυξη Ηλιοθερμικών Συστημάτων
 • Συσκευές Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Φωτισμό

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr