Τομέας Βιομηχανικής Παραγωγής-Συντήρησης

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Τεχνικών Συντήρησης Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται σε χώρους που εκτελείται παραγωγή , μεταποίηση, επεξεργασία και εν γένει οργανωμένη τεχνική δραστηριότητα με χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων, και φροντίζουν για την ορθή συντήρηση αυτών.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1.  Τεχνίτης συντήρησης εγκαταστάσεων (επίπεδο Βασικό και Προχωρημένο)
 2. Επιβλέπων συντήρησης εγκαταστάσεων
 3. Προϊστάμενος τομέα συντήρησης εγκαταστάσεων (Υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες – Μετρήσεις – Υπολογισμοί – Σχέδια Τεχνικά χαρακτηριστικά – Υλικά – Ιδιότητες – Μέθοδοι εργασίας Τεχνολογία – Μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα Πρότυπα – Προδιαγραφές – Έλεγχος ποιότητας Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) Αγγλικά Οικονομικά – Εταιρικά θέματα Γενικές γνώσεις σε Η/Υ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός- Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών - Συντηρητών Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό που εργάζεται για την εξασφάλιση της λειτουργίας στην εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτοματισμού (κάθε τεχνολογίας, προγραμματιζόμενης και μη). Ο Τεχνικός-Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτομάτου ελέγχου, εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ. (ΠΜΥ, και της λοιπής στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ.) και εξασφαλίζει σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματο-ξεκινημάτων, την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτοματισμού παραγωγής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ηλεκτρολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές μετρήσεις, Ηλεκτρικές μηχανές, Σύμβολα, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, Ηλεκτρονικά ισχύος, Μνήμες Αισθητήρα, Λογικά κυκλώματα, Βασικές έννοιες των συστημάτων αυτοματισμού, Είδη αυτοματισμών, Αυτοματισμοί με PLC, Βασικές έννοιες Μηχανολογίας & Τεχνολογίας, Μηχανικής, Φυσικοχημείας, Παραγωγής & Διεργασιών, Προστασία Περιβάλλοντος, Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, Σημάνσεις.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό ικανό να εκτελεί εργασίες συναρμολόγησης, τοποθέτησης, σύνδεσης, επισκευής, αντικατάστασης, δοκιμής, συντήρησης, επίβλεψης λειτουργίας και της επιθεώρησης του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και στο τομέα των μεταφορών, με ταυτόχρονο έλεγχο διαρροών και ανάκτηση-διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Τεχνίτης Ψυκτικός 
 2. Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός 
 3. Εργοδηγός Ψυκτικός

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασική Θερμοδυναμική, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, Έλεγχοι πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρησίας, μετά από παρεμβάσεις, συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία, Έλεγχοι για διαρροές, Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών , κοχλιωτών και σπειροειδών συμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων, Σωληνώσεις: δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, Πληροφορίες για τις σχετικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ασφαλής χειρισμός των ως άνω τεχνολογιών.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον βεβαίωση αναγγελίας
 

Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης των Στελεχών βιομηχανικής παραγωγής TÜV HELLAS αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται σε χώρους που εκτελείται παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και εν γένει οργανωμένη τεχνική δραστηριότητα, με χρήση εξοπλισμού που μετασχηματίζει υλικά (πρώτες ύλες) σε παραγόμενα προϊόντα, εξασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των πλάνων παραγωγής τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τα φασεολόγια παραγωγής.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής
  • Τεχνικός τήρησης προτύπων & διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής
  • Τεχνικός σύγχρονης οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής
  • Διοικητικός στις νέες τεχνολογίες και την εξωστρέφεια της βιομηχανικής παραγωγής
 2. Ειδικός Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Χειρισμός παραγωγής – Οργάνωση & προγραμματισμός παραγωγής, Υλικά και προδιαγραφές, Συντήρηση εξοπλισμού, Γενικές γνώσεις Νομοθεσίας βιομηχανικής παραγωγής, Γενικές γνώσεις ποιότητας και παρακολούθησης, Βασικές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, Βασικές γνώσεις Logistics, Information systems και βελτιστοποίηση, Γενικές γνώσεις για διεθνές εμπόριο-εξαγωγές-νέες αγορές, Διοικητικές λειτουργίες, Διεργασίες παραγωγής τσιμέντου-αυτοματισμοί και εξοπλισμός στη τσιμεντο-βιομηχανία, 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr