Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO) TÜV HELLAS αφορά σε εργαζομένους-υπευθύνους προστασίας δεδομένων που στα πλαίσια της εργασίας τους αναλαμβάνουν τα περιγραφόμενα στο Τμήμα 4 του GDPR.

  

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)


Γενικές διατάξεις, Αρχές επεξεργασίας δεδομένων, Δικαιώματα του υποκειμένου, Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία, Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς, Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης, Συνεργασία και συνεκτικότητα, Προσφυγές ευθύνη και κυρώσεις, Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας, Πρακτική εφαρμογή, Data Protection Officer, Risk, Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα, Περιπτώσεις εφαρμογής

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Σχεδιασμού και 3D Εκτυπώσεων (βασικό και προχωρημένο)

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός Σχεδιασμού και 3D Εκτυπώσεων TÜV HELLAS αφορά τον επαγγελματία που ασχολείται με τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τρισδιάστατη εκτύπωση. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών οι οποίες έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος,  την υλοποίηση μίας ιδέας σε βελτιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο, τη συναρμολόγηση και την συντήρηση του εξοπλισμού εκτύπωσης 3D καθώς και τη διενέργεια δοκιμών εκτύπωσης 3D.

Yποσχήματα διαβαθμίσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

χεδιασμός προϊόντος, συναρμολόγηση-Assembly και δημιουργία σχε-δίων-Drafting
Εντολές Δημιουργίας και Τροποποίησης 2D Σκίτσων
Εντολές Τροποποίησης και Παραμετρική Σχεδίαση 3D μοντέλων
 Εντολές Περιορισμών Συναρμολόγησης
 Βασικά Στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου

2. Δημιουργία Τρισδιάστατου Εκτυπωτή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
 Συναρμολόγηση Δομικών Στοιχείων
 Κατανόηση και Σύνδεση Ηλεκτρονικών 
        Βελτιώσεις στο Σχεδιασμό και στις Διεργασίες Εκτύπωσης
 Χαρακτηρισμός Υλικών

Προχωρημένο:
1,2 και επιπλέον:
3. Additive Manufacturing
 Τεχνολογίες Additive Manufacturing 
 Σχεδιασμός εξαρτημάτων 
 Κοστολόγηση κατασκευών

4. Εφαρμογές – τεχνικές και λογισμικά σχεδίασης 
 Rhino
 3D Studio Windows 
 Autocad Fusion
 Parametric Design with Solidworks
 Τεχνολογίες και εφαρμογές σε βιομηχανική κλίμακα 
 Reverse Engineering
 FFF/FDM
 SLA/SLS

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Business Analyst

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Business Analyst TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών και των επιχειρηματικών στόχων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων, την πραγματοποίηση ελέγχων καθώς και τη διαχείριση έργων με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Business Analysis
• Στρατηγική & Business Analysis - Business Processes
• Βασικές έννοιες επιχειρηματικής ανάλυσης

2. Επίλυση προβλημάτων Διοίκησης στο Excel
• Βασικές γνώσεις Excel
• Προβλήματα διαχείρισης εργασιών
• Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
• Προβλήματα δικτύου
• PERT -CPM

3. Επιχειρηματική στατιστική με το στατιστικό εργαλείο R
• Γλώσσα R
• Τύποι δεδομένων
• Δομές ελέγχου και επανάληψης
• Συναρτήσεις
• Περιγραφική στατιστική

Για εξειδίκευση Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
1,2,3 και επιπλέον:

4. Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες
• Mobile, social, Omnichannel
• Τεχνητή νοημοσύνη
• Internet of things
• Big Data
• Agile

5. Υλοποίηση προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού
• Discovery & Strategy
• Design & Manage Customer Experience
• Execution and Optimization

Για εξειδίκευση  Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ειδίκευση στο τραπεζικό τομέα 
1,2,3 και επιπλέον:
6. Γνώσεις Digital Banking
• Γενικές Αρχές Ψηφιακής Τραπεζικής 
• Ψηφιακές Πληρωμές
• Βασικές Αρχές Fintech
• Blockchain

7. Βασικές Γνώσεις RegTech
• Ρυθμιστικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
• Payment services Directive 2
• Open Banking

Για εξειδίκευση Eιδικός Αναλυτής Πεπερασμένων Στοιχείων
1,2,3 και επιπλέον:
8. Ανάλυση με Μονοδιάστατα Πεπερασμένα Στοιχεία  
• Λογισμικά Matlab και ANSYS
• Ανάλυση Δικτυωμάτων και πλαισίων 

9. Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία Τριών Διαστάσεων
• Πεπερασμένα Στοιχεία Τρισδιάστατης Ελαστικότητας
• Πεπερασμένα Στοιχεία για Πλάκες και Κελύφη

10. Δυναμική και μη Γραμμική Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία
• Ιδιοτιμές και μεταβατική ανάλυση 
• Μη Γραμμική Συμπεριφορά λόγω Γεωμετρίας και Υλικού 
• Μη Γραμμικός Λυγισμός
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Data Analyst

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Data Analyst TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών και των επιχειρηματικών στόχων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων, την πραγματοποίηση ελέγχων καθώς και τη διαχείριση έργων με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Βασικό επίπεδο:
1.    MS Excel, Γλώσσα R και πρόγραμμα Knime
•    Δομές ελέγχου στο MS 
•    Περιγραφική στατιστική στο MS Excel
•    Περιγραφική Στατιστική με την R
•    Συσταδοποίηση (Clustering)
•    Παλινδρόμηση
•    Εισαγωγή δεδομένων & δημιουργία αναλύσεων  
•    Επεξεργασία & οργάνωση δεδομένων  
•    Απεικόνιση πληροφορίας σε αναφορές

2.    Power BI και SQL
•    Βάσεις δεδομένων με SQL
•    Αποθήκευση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων

Προχωρημένο επίπεδο:
1,2 και επιπλέον:
3.    Γλώσσα R
•    R Studio
•    Τύποι Δεδομένων
•    Basic operators
•    Εντολή apply
•    Εντοπισμός και Διόρθωση Λαθών
•    Ανάπτυξη κώδικα

4.    Στατιστική στην R
•    Περιγραφική Στατιστική με την R
•    Συσταδοποίηση (Clustering)
•    Παλινδρόμηση (Regression)
•    Προχωρημένα Γραφικά
•    Κατασκευή γραφημάτων
 

 

Για εξειδίκευση: Θεωρητική Προσέγγιση

1,2 και επιπλέον: 

5. Επιχειρηματική Στατιστική και Στατιστική Ανάλυση 

• Πιθανότητες, Κανονική Κατανομή και Έλεγχος Υποθέσεων 

• Υπολογιστικά εργαλεία

• Παλινδρόμηση

• Προβλέψεις

6. Web Analytics

• Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Web Analytics 

• Ποσοτικοποιημένες Τεχνικές Web Analytics

• Web Testing

Για εξειδίκευση: R και Knime

1,2 και επιπλέον:

7. Γλώσσα R και KNIME

• Περιγραφική Στατιστική 

• Dimension reduction

• Feature selection

• Clustering

• Παλινδρόμηση (Regression)

8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

• Τεχνικές παρουσίασης αποτελεσμάτων

• Storytelling with data

Για εξειδίκευση: Python

1,2 και επιπλέον:

9. Βασικές έννοιες της Python

• Γλώσσα Προγραμματισμού Python

• Επιστήμη των δεδομένων με Python

10. Επιστήμη των δεδομένων με Python

• Στατιστική και Πιθανότητες

• NumPy

• Pandas

• Vizualization με Matplotlib

11. Python & Machine Learning

• Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning

• Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης

• Data science και Machine Learning

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Προγραμματισμού

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών Προγραμματισμού TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας μέσω Η/Υ. Ειδικότερα έ-νας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται σε: 
 Φορείς τηλεπικοινωνίων 
 Μηχανογραφικά κέντρα 
 Δημόσιες υπηρεσίες 
 Επιχειρήσεις κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού και υπολογιστικών συστημάτων, ιστοσελί-δων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής.
 Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Μελετητικά γραφεία που σχεδιάζουν και/ή συντηρούν δίκτυα και συστήματα πληροφορικής
 Επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τις δικές τους λειτουργικές ανάγκες.
 Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα 
 Τουριστικές εγκαταστάσεις

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στην αλγοριθμική 
 Είσοδος Έξοδος
 Σταθερές
 Μεταβλητές  
 Τελεστές και παραστάσεις
 Έλεγχος ροής (IF/ELSE, WHILE)
 Επανάληψη (FOR)


Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού
 Είδη λογισμικών IDEs
 Είδη εργαλείων μετάφρασης κώδικα
 Είδη εργαλείων αποσφαλμάτωσης κώδικα
 Διαφορετικές κατηγορίες IDEs


Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 Μοντέλα ζωής λογισμικού
 Αρχές ανάπτυξης
o ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
o ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
o ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
o ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
o ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
 Πρακτικές προγραμματισμού
 Σχεδίαση προγραμμάτων
 Δομημένος προγραμματισμός


Web Development (HTML, CSS, Javascript)
 Εισαγωγή στην HTML5
 Στοιχεία Html5 (elements)
 Μορφοποίηση Html
 Εισαγωγή - Τι είναι το CSS
 Σύνταξη, Κλάσεις, Selectors
 Εισαγωγή - Τι είναι η JavaScript
 JavaScript Events


Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 
 Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C
 Τύποι μεταβλητών στη C
 Δομές ελέγχου, επανάληψης και εμφωλευμένες δομές
 Συναρτήσεις 


Ασφάλεια και Προστασία δεδομένων
 Ασφάλεια δεδομένων
 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Για εξειδίκευση C# όλες οι παραπάνω βασικέςενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις C#

Για εξειδίκευση JAVA όλες οι παραπάνω βασικές ενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις JAVA

Για εξειδίκευση PYTHON όλες οι παραπάνω βασικές ενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις PYTHON

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος επεξεργασίας εικόνας μέσω ψηφιακών προγραμμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Στέλεχος Επεξεργασίας Εικόνας μέσω Ψηφιακών Προγραμμάτων TÜV HELLAS αφορά ένα εξειδικευμένο στέλεχος το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία ψηφιακών κινούμενων εικόνων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συνδυαστική χρήση των ψηφιακών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και εργαλείων, 
καθώς και τη χρήση κατάλληλων τεχνικών επεξεργασίας και επανασύνθεσης εικόνων και γραφικών-βίντεο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Adobe Premiere
• Βασικό EditingEnabling Technologies 
• Επεξεργασία Ήχου - Δίκτυα Αισθητήρων "Sensor Νetworks"
• Χρωματική Επεξεργασία
• Στατική Εικόνα

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Συστημάτων ασφαλείας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και προγραμματισμό συστημάτων πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, βιντεοεπιτήρησης και συναγερμού. Στα πλαίσια των εργασιακών του καθηκόντων μεταξύ άλλων αναλαμβάνει τη διενέργεια συντήρησης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Επιπλέον, είναι εξοικειωμένος με βασικές νομικές γνώσεις ώστε να εξετάζει τους νομικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Πυρασφάλεια, Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση
• Πυροπρόληψη και πυρκαγιές 
• Πυροπροστασίας και κτήρια
• Συστήματα πυρανίχνευσης

Συστήματα Συναγερμού, Ασφαλείας, Πρόσβασης και Βιντεοεπιτήρησης
• Λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας
• Προγραμματισμός Πινάκων Συναγερμών
• Συστήματα Ηλεκτρονικής Επιτήρηση
• Συστήματα Ασφαλείας, Προγραμματισμός
• Προγραμματισμός Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης
• Νόμοι περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΑΠΔΠΧ

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός IOT and Machine Learning

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Eιδικός IoT and Machine Learning TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αναπτύσσει εφαρμογές στηριζόμενος στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και της μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Οι εφαρμογές αυτές προσφέρουν βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών ενώ βοηθούν στη διαμόρφωση νέων καινοτομιών. Μεταξύ άλλων ο Ειδικός ΙοΤ (Internet of Things) and Machine Learning χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, ενώ παράλληλα κατευθύνει τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών IoT.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχιτεκτονική του Internet of Things
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
• Enabling Technologies 
• Αυτο-Οργανωμένα Δίκτυα "Adhoc networks" 
• Δίκτυα Αισθητήρων "Sensor Νetworks"
Python- Machine learning και ΙΟΤ Εφαρμογές
• Machine Learning & Deep Learning 
• Βασικές Εφαρμογές Python 
• Bιβλιοθήκες (Tensorflow & Keras) 
• Εφαρμογές με Αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Cybersecurity & Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Cybersecurity & Ηλεκτρονικών Πληρωμών TÜV HELLAS (TÜV NORD) αναφέρεται σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και την εκπαίδευσή τους για να διασφαλίσουν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα ενός οργανισμού παραμένουν ασφαλή τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

 

Διαβάθμηση

 

 Υπάρχουν δύο επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως το γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος για αυτή την εξειδίκευση και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο επίπεδο αναφέρεται στις δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας αν έχει την αντίστοιχη εμπειρία.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ασφάλεια - Απόρρητο 
Ασφάλεια βάσεων δεδομένων
Ασφάλεια λογισμικού
Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια νέφους
Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος 


Ανάλυση & Διαχείριση Κινδύνου
Ψηφιακή εγκληματολογία 
Διαχείριση συμβάντων 
Κακόβουλο λογισμικό
Διαχείριση κινδύνων 
Ευπάθειες - Εκμετάλλευση


Κρυπτογραφία
Δεξιότητες κρυπτογραφίας 
Αυθεντικοποίηση
Έλεγχος πρόσβασης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Σχεδιασμού & Ανάπτυξης σε πράσινες τεχνολογίες - Green ICT

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα σύστημα συλλογής, διαχείρισης, σχεδιασμού και ανάλυσης πληροφοριών που έχουν σχέση με τον κύκλο ζωής, τη δυνατότητα ανακύκλωσης, το αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους τρόπους που μπορούν να μειωθούν οι ανθρώπινες ενέργειες με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση πόρων.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε μηχανικούς περιβάλλοντος και προγραμματιστές πράσινης τεχνολογίας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Green Energy και διαχείριση Green ICT.
• Γνώση βασικών αρχών Green Energy & Green ICT.
• Βιωσιμότητα πράσινων υπολογιστικών συστημάτων (Green ICT).
• Πλεονεκτήματα χρήσης πρακτικών Green ICT.
• Προοπτικές διαχείρισης Green ICT.
• Εμπόδια στη διαχείριση πρακτικών Green ICT. 

Πράσινα λογισμικά (Green Software).

• Μεθοδολογία προσέγγισης λογισμικών Green ICT. 
• Προϊόντα και λογισμικά Green ICT.
• Ανάλυση αποτελεσμάτων Green ICT. 
• Υλικά Green ICT( hardware).

Αντίκτυπο ICT.
• Αντίκτυπο στο περιβάλλον.
• Αντίκτυπο στην εκπαίδευση.
• Αποτύπωμα Green ICT.

Σχεδιασμός ICT.
• Μετρήσεις άνθρακα.
• Γνώση δεδομένων που μετρούνται.
• Τρόποι μέτρησης.
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας δεδομένων.
• Προτεινόμενες λύσεις.
• Διαχείριση ρεαλιστικών καταστάσεων.

Χρήσεις  ICT.
• ICT Hardware – Ενέργεια.
• ICT Hardware – Υλικά.
• Έξυπνες Ενεργειακές Λύσεις.
• ICT-Software – Ενέργεια.
• Έξυπνη Διαχείριση Πόρων.
• Έξυπνα κτίρια και πόλεις.

Μεθοδολογία μοντελοποίησης ICT.
• Γενικές αρχές μοντελοποίησης.
• Περιγραφή μοντέλου ICT.
• Εξωτερικές μεταβλητές και παράμετροι μοντέλου.
• Επικύρωση μοντέλου.
• Αποτελέσματα προσομοίωσης.
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης όλων των λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως την ασφάλεια των δικτύων για οποιονδήποτε οργανισμό

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Θέματα ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων

 •  Ενίσχυση φυσικής ασφάλειας (Physical Security)
 • Πολιτικές ασφαλείας
 • Προσδιορισμός ανοχής σφάλματος (Fault Tolerance)
 • Απόκριση σε συμβάντα ασφαλείας (Incident Response)
 • Ανάκαμψη από καταστροφή (Disaster Recovery)
 • Αξιολόγηση ευπάθειας δικτύου (Vulnerability Assessment)

 

Βασικά θέματα δικτύων

 • Θεωρία δικτύων
 • Δικτυακά πρωτόκολλα
 • Ανάλυση πρωτοκόλλων
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων (Network Troubleshooting)

 

Πολιτική ασφάλειας

 • Ασφάλεια δικτύου (Network Security)
 • Απειλές ασφάλειας δικτύου (Security Threats)
 • Συστήματα ανίχνευσης & αποτροπής εισβολών (IDS & IPS)
 • Διαμόρφωση & βελτιστοποίηση συσκευών και εφαρμογών ασφαλείας (Routers, Firewalls, VPNS)
 • Ασφάλεια ασύρματων δικτύων (Wireless Network Security)

 

Ασφάλεια εφαρμογών, συστημάτων, δεδομένων

 • Διασφάλιση λειτουργίας και ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων εκδόσεων Linux /Windows user & server (Security Patches & Updates)
 • Ανάλυση αρχείων καταγραφής (Log Analysis)
 • Ασφάλεια εφαρμογών (Application Security)
 • Ασφάλεια διαδικτύου (Web Security)
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Security)

 

Αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση

 • Διαδικασίες και μέθοδοι αυθεντικοποίησης
 • Βασικές έννοιες κρυπτογράφησης

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιακή ασφάλεια
 • Πρότυπα και συστήματα ασφάλειας πληροφοριών 

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις πιστοποίησης ανάλογα με την εξειδίκευση  και το επίπεδο.

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Ψηφιακής Ασφάλειας-Cybersecurity

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Ψηφιακής Ασφάλειας-Cybersecurity TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης όλων των λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως την ασφάλεια των δικτύων για οποιονδήποτε οργανισμό

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Τύποι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο  
 • Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης στον κυβερνοχώρο
 • Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας
 • Κοινωνική μηχανική (Social Engineering)
 • Ασφάλεια μικρής επιχείρησης       
 • Κυβερνοασφάλεια και μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμοί
 • Εντοπισμός παραβιάσεων ασφαλείας
 • Αντίγραφα Ασφαλείας
 • Γνώση και εκπαίδευση στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου
 • Ασφάλεια Δεδομένων

Οργανωτική ασφάλεια

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Γραμματισμός Πληροφοριών Και Δεδομένων – DigComp Certified User

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Γραμματισμός Πληροφοριών Και Δεδομένων – DigComp Certified User αφορά σε χρήστες ικανούς να χρησιμοποιούν στρατηγικές αναζήτησης, να ενημερώνουν πληροφορίες και περιεχόμενο στο ψηφιακό περιβάλλον, να εντοπίζουν διαφορετικούς τύπους ιστοτόπων, να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών δεδομένων και να οργανώνουν ψηφιακό περιεχόμενο σε δομημένο περιβάλλον.

 

Το σχήμα Γραμματισμός Πληροφοριών Και Δεδομένων – DigComp Certified User προσφέρεται στο σύνολό του, όπως επίσης μπορεί να υποδιαιρείται σε τρία υποσχήματα και τρία επίπεδα:

 

Υποσχήμα

Περιγραφή

 
 1. Περιήγηση, Αναζήτηση Και Φιλτράρισμα Δεδομένων, Πληροφοριών και Ψηφιακού Περιεχομένου
 

Αφορά στη διατύπωση αναγκών πληροφόρησης, στην αναζήτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, στην πρόσβαση σε αυτά και στην πλοήγηση μεταξύ τους, για τη δημιουργία και ενημέρωση προσωπικών στρατηγικών αναζήτησης.

 
 1. Αξιολόγηση Δεδομένων, Πληροφοριών και Ψηφιακού Περιεχομένου
 

Αφορά στην ανάλυση, στη σύγκριση και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας και των πηγών δεδομένων, των πληροφοριών και του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και στην ανάλυση, ερμηνεία και κριτική αξιολόγηση των δεδομένων, των πληροφοριών και του ψηφιακού περιεχομένου.

 

 
 1. Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφοριών και Ψηφιακού Περιεχομένου
 

Αφορά στην οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και στην οργάνωση και επεξεργασία αυτών εντός ενός δομημένου περιβάλλοντος.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Διαδικτυακό περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης, διαφήμιση και πώληση δεδομένων του χρήστη
 • Χρέωση ή εγγραφή σε μια υπηρεσία και παράγοντες που επηρεάζουν τις ροές δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (γεωγραφική τοποθεσία, συσκευή, τοπική νομοθεσία, τάσεις άλλων χρηστών)
 • Xρήση αλγορίθμων σε μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες περιεχομένου (εξατομίκευση)

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Παραπληροφόρηση, εξαπάτηση και παραπλάνηση μέσω fake news και deep fakes
 • Εντοπισμός πηγής και επαλήθευση μιας πληροφορίας ή είδησης
 • Χρήση ιστοσελίδων και παράμετροι εμπορικού, πολιτικού ή άλλου περιεχομένου

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Συλλογή, ανάκτηση, παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων  - Ψηφιοποίηση δεδομένων και hardware
 • Αισθητήρες ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών (π.χ. παρακολούθηση προσώπου από κάμερες, εικονικοί βοηθοί, φορητές τεχνολογίες, κινητά τηλέφωνα, έξυπνες συσκευές) και συστήματα AI

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Επικοινωνία και Συνεργασία – DigComp Certified User

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Επικοινωνία και Συνεργασία– DigComp Certified User αφορά χρήστες επαρκείς στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών σε συνεργατικές διαδικασίες (κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακή διάσκεψη, διαδικτυακή συζήτηση κ.λπ.), στη συλλογική δημιουργία κατάλληλων δεδομένων και πόρων, καθώς και στη δυνατότητα χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και στη διαχείριση μιας ψηφιακής ταυτότητας.

Το σχήμα Επικοινωνία και Συνεργασία– DigComp Certified User προσφέρεται στο σύνολό του, όπως επίσης μπορεί να υποδιαιρείται σε έξι υποσχήματα και τρία επίπεδα:

 

Υποσχήμα

Περιγραφή

Αλληλεπίδραση Μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αφορά στην αλληλεπίδραση μέσω μιας ποικιλίας ψηφιακών τεχνολογιών και στην κατανόηση των κατάλληλων μέσων ψηφιακής επικοινωνίας για ένα δεδομένο πλαίσιο

Κοινοποίηση Μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αφορά στη διαμοίραση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου με άλλους μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς επίσης  και στην λειτουργία ως ενδιάμεσου, ο οποίος  γνωρίζει τις πρακτικές αναφοράς και απόδοσης.

Ψηφιακή Συμμετοχή του Πολίτη

Αφορά στη συμμετοχή στην κοινωνία μέσω της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στην  αναζήτηση ευκαιριών για αυτοενδυνάμωση και για συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών.

Συνεργασία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για συνεργατικές διαδικασίες και για από κοινού κατασκευή και συνδημιουργία δεδομένων, πόρων και γνώσης.

Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

Αφορά στη γνώση των κανόνων συμπεριφοράς και στην τεχνογνωσία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και στην προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας σε συγκεκριμένο κοινό και της γνώσης της πολιτισμικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Αφορά στη δημιουργία και διαχείριση μίας ή πολλών ψηφιακών ταυτοτήτων, στην προστασία  της δικής του ταυτότητα, καθώς και στη διαχείριση των δεδομένων που παράγει μέσω πολλών ψηφιακών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών.

 

Οι υποψήφιοι, που έχουν πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα υποσχήματα, μπορούν να αιτηθούν άλλο συμμετέχοντας σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Αλληλεπίδραση Μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

 • Λειτουργίες τηλεδιάσκεψης
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων για άτυπη επικοινωνία με συναδέλφους
 • Επικοινωνία με άνθρωπο vs επικοινωνία με chatbot - Αλληλεπίδραση με σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

 

Κοινοποίηση Μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

 • Κρίση και Λήψη Απόφασης
 • Διαχείριση Χρόνου και Πόρων
 • Έμφαση στη Λεπτομέρεια
 • Προθυμία για Διενέργεια Επαληθεύσεων

 

Ψηφιακή Συμμετοχή του Πολίτη

 • Ψηφιακά πιστοποιητικά και ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση
 • Ανοιχτές πύλες δεδομένων
 • Ψηφιακές πλατφόρμες και AI για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης (διακοινοτικές και περιφερειακές συνεργασίες)

 

Συνεργασία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών

 

 • Ψηφιακά εργαλεία και βελτίωση των διαδικασιών συνεργασίας
 • Συνεργατική συμμετοχή σε λήμμα  Wikipedia
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων σε απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας
 

Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

 

 

 • Διαχείριση ορθής, ενοχλητικής ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο διαδίκτυο
 • Διαχείριση συναισθημάτων κατά τη χρήση του διαδικτύου και αναγνώριση εχθρικών, επιθετικών ή υποτιμητικών συμπεριφορών στο διαδίκτυο
 

Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

 

 • Δημιουργία και διαχείριση προφίλ σε ψηφιακά περιβάλλοντα
 • Ψηφιακό αποτύπωμα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα - Επαλήθευση και τροποποίηση μεταδεδομένων ​​​​​​​
 

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου – DigComp Certified User

Πεδίο σχήματος (scope)

 1. Το σχήμα Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου – DigComp Certified User αφορά χρήστες ικανούς να κατανοούν την ισχύ των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις νομικές πτυχές διαφορετικών τύπων αδειών, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται ψηφιακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές (κοινωνικά δίκτυα, μηνύματα κλπ.) και να τροποποιούν, να βελτιώνουν και να ενσωματώνουν πληροφορίες σε ένα υπάρχον σώμα γνώσης.
 2. Το σχήμα Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου – DigComp Certified User TÜV HELLAS προσφέρεται στο σύνολό του, όπως επίσης μπορεί να υποδιαιρείται σε τέσσερα υποσχήματα και τρία επίπεδα:

Υποσχήμα

Περιγραφή

Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου

 

Αφορά στη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου σε διαφορετικές μορφές και σε έκφραση με ψηφιακά μέσα.

Ενσωμάτωση και εκ νέου Επεξεργασία Ψηφιακού Περιεχομένου

 

Αφορά στην τροποποίηση, βελτίωση και ενσωμάτωση νέων πληροφοριών και περιεχομένου σε ένα υπάρχον σώμα γνώσεων και πόρων, για τη δημιουργία νέου, πρωτότυπου και σχετικού περιεχομένου και γνώσης.

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

 

 

Αφορά στην κατανόηση του ισχύοντος πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου και τις άδειες στις ψηφιακές πλατφόρμες

Προγραμματισμός

 

Αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας ακολουθίας κατανοητών οδηγιών για ένα υπολογιστικό σύστημα, που οδηγεί  στην επίλυση ενός δεδομένου προβλήματος ή στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

 

Οι υποψήφιοι, που έχουν πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα υποσχήματα, μπορούν να αιτηθούν άλλο συμμετέχοντας σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου

 

 • Εργαλεία και τεχνικές για τη δημιουργία προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου –  Πρότυπα και οδηγίες / Μορφότυποι ψηφιακού περιεχομένου
 • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου σε ανοιχτές πλατφόρμες / Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και κινητές συσκευές για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
 

Ενσωμάτωση και εκ νέου Επεξεργασία Ψηφιακού Περιεχομένου

 • Δημιουργία infographics / Πρόσθετα και επεκτάσεις
 • Ενσωμάτωση δυνατοτήτων δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε browser / Δυνατότητες συνδυασμού hardware και software
 

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

 • Λήψη και μεταφόρτωση ψηφιακού περιεχομένου  
 • Αδειοδότηση – Αρχική δημιουργία / Νόμιμος διαμοιρασμός περιεχομένου / Προστασία περιεχομένου από πνευματικά δικαιώματα  
 • Δικαίωμα χρήσης και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού περιεχομένου τρίτου μέρους
 

Προγραμματισμός

 

 • Αναγνώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου σε προγράμματα
 • Γλώσσες προγραμματισμού  και συνδυασμός προγραμμάτων  /Σειρά εκτέλεσης εντολών /Εντοπισμός ζητημάτων σε ακολουθίες εντολών
 

 

Οργανωτική ασφάλεια

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ασφάλεια – DigComp Certified User

Πεδίο σχήματος (scope)

 1. Το σχήμα Ασφάλεια – DigComp Certified User αφορά χρήστες ικανούς να περιορίζουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε διαφορετικά πλαίσια (κοινωνικά δίκτυα, email κλπ.), καθώς και να αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών.
 2. Το σχήμα Ασφάλεια – DigComp Certified User προσφέρεται στο σύνολό του, όπως επίσης μπορεί να υποδιαιρείται σε τέσσερα υποσχήματα και τρία επίπεδα:

Υποσχήμα

Περιγραφή

Προστασία Συσκευών

 

Αφορά στην προστασία συσκευών και ψηφιακού περιεχομένου και στην κατανόηση κινδύνων και απειλών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

 

Αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς και στην κατανόηση χρήσης και διαμοιρασμού προσωπικών, αναγνωρίσιμων πληροφοριών και στην ενημέρωση περί  Πολιτικής Απορρήτου των ψηφιακών υπηρεσιών.

 

Προστασία της Υγείας και της Ευημερίας

 

Αφορά στην αποφυγή κινδύνων για την υγεία και απειλών για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως μέσου επίτευξης  κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής ένταξης.

 

 

Προστασία Περιβάλλοντος

 

Αφορά στη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη χρήση τους.

 

Οι υποψήφιοι, που έχουν πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα υποσχήματα, μπορούν να αιτηθούν άλλο συμμετέχοντας σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Προστασία Συσκευών

 • Στρατηγική κυβερνο-υγιεινής (cyber-hygiene) και διαχείριση κωδικών
 • Λογισμικά προστασίας και ανταπόκριση σε περιστατικά παραβίασης
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

 • Εφαρμογή βασικών μέτρων ασφαλείας στο διαδίκτυο
 • Προσβάσεις, συναλλαγές και πληρωμές
 

Προστασία της Υγείας και της Ευημερίας

 • Στρατηγική παρακολούθησης και περιορισμού της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας
 • Τεχνικές προστασίας της  εμπειρίας χρήστη από ανεπιθύμητο περιεχόμενο και επιβλαβείς συμπεριφορές
 

Προστασία Περιβάλλοντος

 • Στρατηγικές τεχνολογίας χαμηλής έντασης (low-tech)
 • Ψηφιακή καταναλωτική συμπεριφορά και περιβαλλοντικός κοινωνικός αντίκτυπος
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Επίλυση Προβλημάτων – DigComp Certified User

Πεδίο σχήματος (scope)

 1. Το σχήμα Επίλυση Προβλημάτων – DigComp Certified User αφορά χρήστες ικανούς να εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία συσκευών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς και να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνολογικής παρακολούθησης για τη βελτίωση και την δια βίου ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
 2. Το σχήμα Επίλυση Προβλημάτων – DigComp Certified User TÜV HELLAS προσφέρεται στο σύνολό του, όπως επίσης μπορεί να υποδιαιρείται σε τέσσερα υποσχήματα και τρία επίπεδα:

Υποσχήμα

Περιγραφή

Επίλυση Τεχνικών Προβλημάτων

Αφορά στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία συσκευών σε χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και στην επίλυσή τους.

Προσδιορισμός Αναγκών και Τεχνολογικές Λύσεις

Αφορά στην αξιολόγηση των αναγκών και στον εντοπισμό, στην επιλογή και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πιθανών τεχνολογικών απαντήσεων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών (π.χ. προσβασιμότητα).

Δημιουργική Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για τη δημιουργία γνώσης και τη χρήση καινοτόμων  διαδικασιών

 

 

Ανίχνευση Χάσματος Ψηφιακών Ικανοτήτων

Αφορά στην κατανόηση και στον εντοπισμό των σημείων ενίσχυσης της  ψηφιακής ικανότητας, στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και στην αναζήτηση ευκαιριών για αυτοανάπτυξη και ψηφιακή εξέλιξη.

 

Οι υποψήφιοι, που έχουν πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα υποσχήματα, μπορούν να αιτηθούν άλλο συμμετέχοντας σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Επίλυση Τεχνικών Προβλημάτων

 

 • Προβλήματα κάμερας-μικροφώνου - Αναζήτηση  λύσεων στο Διαδίκτυο
 • Τεχνικά ζητήματα – Ζητήματα διαδικτυακών συσκέψεων
 

Προσδιορισμός Αναγκών και Τεχνολογικές Λύσεις

 

 • Εργαλεία αυτόματης μετάφρασης - ταυτόχρονης διερμηνείας -  3D printing - AI
 • Πληροφορίες και περιεχόμενο που αφορά στο διαδίκτυο και σε τεχνικό εξοπλισμό
 

Δημιουργική Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

 

 • Ψηφιακά μέσα: Από την ιδέα στην πράξη
 • Επίλυση προβλημάτων μέσω ψηφιακών, συνεργατικών, υβριδικών μέσων
 

Ανίχνευση Χάσματος Ψηφιακών Ικανοτήτων

 

 • Αυτοαξιολόγηση και αξιόπιστη χρήση εργαλείων - Ψηφιακό αποτύπωμα
 • Αναζήτηση πηγών, εντοπισμός δεδομένων ​​​​​​​
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

BIG DATA ANALYST

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Big Data Analyst αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται ασχολείται με την ανάλυση και την ερμηνεία μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data) για να παρέχει πολύτιμες εισηγήσεις και πληροφορίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

​​​​​​​Υφίστανται δυο διαβαθμίσεις πιστοποίησης. Η μία είναι «Data & Big Data Analyst» και η άλλη είναι «Τεχνικός Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων».

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) Data & Big Data Analyst

 • Μαθηματικά και Στατιστική
 • Προγραμματισμός
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων και στα Μεγάλα Δεδομένα
 • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων
 • Χειρισμός και ανάλυση δεδομένων
 • Τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων
 • Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
 • Δεοντολογία δεδομένων και απόρρητο
 • Οπτικοποίηση δεδομένων και αναφορά

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) Τεχνικού Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων

 • Εισαγωγή στα μεγάλα δεδομένα
 • Διαχείριση μεγάλων δεδομένων
 • Προκλήσεις και Ζητήματα Ηθικής
 • Εργαλεία επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων
 • Υπολογιστικά νέφη
 • Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση
 • Μέτρα θέσης και διασποράς
 • Προετοιμασία δεδομένων
 • Σύνοψη δεδομένων
 • Απεικόνιση δεδομένων
 • Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση
 • Γραμμική / λογιστική παλινδρόμηση
 • Ομαδοποίηση / ταξινόμηση
 • Πρόβλεψη τιμών / αναγνώριση ανωμαλιών
 • Δένδρα αποφάσεων και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
 • Ανάλυση Δικτύων / Γράφων
 • Άλλα ζητήματα μηχανικής μάθησης
 • Μεγάλα δεδομένα στον τομέα της υγείας
 • Μεγάλα δεδομένα στη βιομηχανία / τομέα ενέργειας

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Προηγμένων Ψηφιακών Εφαρμογών (Artificial Intelligence AI, Virtual Reality VR, Augmented Reality AR, User Experience UX Designer)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Προηγμένων Ψηφιακών Εφαρμογών (Artificial Intelligence AI, Virtual Reality VR, Augmented Reality AR, User Experience UX Designer) αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές που ενσωματώνουν πολλαπλές τεχνολογίες, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις τουριστικές επιχειρήσεις

 

 • Internet of Things (IoT) – Μία νέα πραγματικότητα στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

 

 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence AI) και τουρισμός

 

 • Δημιουργία εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality VR)

 

 • Δημιουργία Εμπειριών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR)
 • User Experience UX Designer - Ο ρόλος τους στις τουριστικές επιχειρήσεις

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών-Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών-Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών που λειτουργούν στο διαδίκτυο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

 • Προγραμματισμός κινητών συσκευών σε περιβάλλον Android 

 

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (object oriented programming)

 

 • Χρήση γλώσσας Python ή JAVA 

 

 • Δομές δεδομένων 
 • λίστες
 • στοίβες
 • πίνακες
 • δέντρα

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Προγραμματισμού Εφαρμογών Ίντερνετ

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Προγραμματισμού Εφαρμογών Ίντερνετ αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών που λειτουργούν στο διαδίκτυο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

 • Βασικές αρχές Σχεδιασμού εφαρμογών Ίντερνετ 

 

 • Εισαγωγή σε γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού backended  
  • Java
  • Scala
  • Kotlin
  • GoLang
  • Python
  • C++
  • Rust
  • C#
  • Nodejs
  • PHP
  • Solidity
  • Ruby
 • Εισαγωγή σε γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού Front-End

 

  • Vanilla JavaScript
  • Typescript
  • React
  • React Native
  • Flutter
  • Angular
  • Vue.js

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελμα-τία που ασχολείται με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων υπολογιστικού νέφους – cloud.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Α. Cloud computing:

• Διάφοροι τύποι νεφών

• Μοντέλα παροχής υπηρεσιών

• Τρόποι τιμολόγησης

• Κύριες κατηγορίες υπηρεσιών

• Αρχιτεκτονικές και σενάρια χρήσης

• Πρακτικές πλευρές χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών

• Αρχές λειτουργίας του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things -IoT)

• Χρήση εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης B. Microsoft Azure

• Cloud βασικές αρχές διαχωρισμού (partitioning) •

Διαχειριστής Microsoft Azure

• Εισαγωγή στις βασικές αρχές Azure: Περιγραφή βασικών υπηρεσιών Azure, Έννοιες, διαχείρι-σης κόστους και συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών

• Microsoft Azure Fundamentals: βασικές λύσεις, εργαλεία διαχείρισης, διακυβέρνηση, απόρ-ρητο, συμμόρφωση, γενική ασφάλεια/ασφάλεια δικτύου και διαχείριση ταυτότητας στο Azure Γ. AWS

• AWS Cloud βασικές αρχές διαχωρισμού (Partitioning)

• Βασικές λύσεις, εργαλεία διαχείρισης, διακυβέρνηση, απόρρητο, συμμόρφωση, γενική ασφά-λεια/ασφάλεια δικτύου και διαχείριση ταυτότητας

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Τεχνολογίας Αλυσίδας Συστοιχιών (Blockchain)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Τεχνολογίας Αλυσίδας Συστοιχιών (Blockchain) αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με την εφαρμογή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain).

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Βασικές αρχές για blockchain και ανάγκη για blockchain
 • Είδη αλυσίδων και γνωστά παραδείγματα
 • Αποκέντρωση
 • Κρυπτογραφία και τεχνικά ζητήματα
 • Μηχανισμοί συναίνεσης και παραδείγματα αλυσίδων (L1 Ethereum, L2 Polygon)
 • Επεξήγηση της λειτουργίας του Bitcoin και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
 • Κρυπτονομίσματα και ψηφιακή οικονομία
 • Εφαρμογές σε κλάδους και προκλήσεις (δημόσιο τομέα, gaming, υγεία, Al-Federated Learning)
 • Metaverse, IoT and digital twins
 • Οικονομικά και νομικά θέματα με τα κρυπτονομίσματα
 • Περιορισμοί της τεχνολογίας

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύου ή Διαχειριστής Δικτύων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύου ή Διαχειριστής Δικτύων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με εργασίες εγκατάστασης, ρύθμισης, ελέγχου, ορθής λειτουργίας, εντοπισμού και αποκατάστασης των βλαβών ή δυσλειτουργιών των συστημάτων Η/Υ,  και σε εργασίες επικοινωνιών και δικτύων, αναβάθμισης και συντήρησης συσκευών υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων

 

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία. Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

 1. Αρχές Πληροφορικής και Δικτύων

 2. Γνώση των βασικών εννοιών της πληροφορικής, της εσωτερικής δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του υπολογιστή & των δικτύων. Τρόποι αποθήκευσης και διακίνησης της πληροφορίας μέσα στον υπολογιστή και το δίκτυο.
 3. Η δομή, ο ρόλος, οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
 4. Η δομή και οι λειτουργίες ενός δικτύου υπολογιστών
 5. Κατανόηση και αναγνώριση βάσεων δεδομένων (databases)
 6. Περιφερειακές μονάδες του υπολογιστή
 7. Μονάδες δικτύων
 8. Συγκέντρωση και ερμηνεία πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορικής, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με τα βασικά υπολογιστικά συστήματα, όσο και για τα εξαρτήματα – τμήματα αυτών.
 9.  

  Σχέδια – Προδιαγραφές - Συνδεσμολογία

 10. Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και συνδεσμολογιών για τοπικά δίκτυα, υπολογιστές θέσεων εργασίας και δίκτυα
 11. Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης
 12. Γνώσεις εγκατάστασης, ρύθμισης, διαχείρισης, συντήρησης & επίλυσης προβλημάτων σε ένα δίκτυο μεσαίου μεγέθους με routers & switches
 13.  

  Τεχνολογία – Πρότυπα - Συνδεσμολογία

 14. Τεχνολογία σταθερών υπολογιστών (hardware)- Επεξεργαστές, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών, τροφοδοτικό, μνήμες, οπτικά μέσα, κουτί κ.α.
 15. Τεχνολογία και συνδεσμολογία φορητών υπολογιστών
 16. Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων
 17. Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης
 18.  

  Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία

 19. Κατηγορίες, ιδιότητες και εφαρμογές συσκευών hardware και περιφερειακών.
 20. Γνώσεις επισκευής, αποκατάστασης λειτουργίας, διορθωτικής συντήρησης, εγκατάστασης και βελτίωσης συσκευών, οργάνων συστημάτων και περιφερειακών συσκευών.
 21.  

  Ασφάλεια Η/Υ και Δικτύων

 22. Τρόποι πρόληψης και διατήρησης αρχείων. Πηγές κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισης. Ιοί, firewall, δικαιώματα χρηστών, backup, εκκαθάριση, Γενικές έννοιες επικοινωνιών & δικτύων, Τεχνολογίες και Τεχνικές Δικτύων, Ταξινόμηση δικτύων, Συσκευές Διασύνδεσης, Δίκτυα IP, Διευθυνσιοδότηση σε Δίκτυα IP, Υποδικτύωση, Internet - Intranet - Extranet
 23. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων, Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση, Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

  

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)  Διαχειριστής Δικτύων

 

Βασικές έννοιες Πληροφορικής και Δικτύων

 • Γνώση των βασικών εννοιών της πληροφορικής, της εσωτερικής δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του υπολογιστή & των δικτύων. Τρόποι αποθήκευσης και διακίνησης της πληροφορίας μέσα στον υπολογιστή και το δίκτυο.
 • Γνώση των βασικών αρχών δικτύωσης Η/Υ
 • Η δομή, ο ρόλος, οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
 • Η δομή και οι λειτουργίες ενός δικτύου υπολογιστών
 • Γενικές έννοιες δικτύων
 • Περιφερειακές μονάδες του υπολογιστή
 • Μονάδες δικτύων
 • Συγκέντρωση και ερμηνεία πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορικής, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με τα βασικά υπολογιστικά συστήματα, όσο και για τα εξαρτήματα – τμήματα αυτών.

 

Υλικο – Συναρμολόγηση – Συντήρηση

 • Τεχνολογία σταθερών υπολογιστών (hardware)- Επεξεργαστές, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών, τροφοδοτικό, μνήμες, οπτικά μέσα, κουτί κ.α.
 • Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων
 • Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης
 • Γνώσεις διαχείρισης και συντήρησης ενός τοπικού δικτύου (LAN)
 • Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης
 • Γνώσεις επισκευής, αποκατάστασης λειτουργίας, διορθωτικής συντήρησης, εγκατάστασης και βελτίωσης συσκευών, οργάνων συστημάτων και περιφερειακών συσκευών.
 • Κατηγορίες, ιδιότητες και εφαρμογές συσκευών hardware και περιφερειακών.

 

 

Τεχνολογίες και Τεχνικές Δικτύων

 • Ταξινόμηση δικτύων
 • Γνώση των πρωτοκόλλων στα διαφορετικά επίπεδα δικτύου ( επίπεδο μεταφοράς, επίπεδο πρόσβασης κ.α)
 • Δίκτυα IP, Διευθυνσιοδότηση σε Δίκτυα IP, Υποδικτύωση
 • Συσκευές Δικτύου

 

Τεχνολογικές εξελίξεις δικτύων

 • Συστήματα Μετάδοσης και Δίκτυα Οπτικών Ινών
 • Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς
 • Internet - Intranet – Extranet

 

Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 • Τρόποι πρόληψης και διατήρησης αρχείων. Πηγές κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισης. Ιοί, firewall, δικαιώματα χρηστών, backup, εκκαθάριση, κ.α.
 • Αυθεντικοποίηση & κρυπτογράφηση
 • Αλγόριθμοι κρυπτογραφησης
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται πάνω σε εργασίες  σχεδιασμού, ανάπτυξης, εξατομίκευσης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, αναβάθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των εφαρμογών πληροφορικής

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία. Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Βασικά Θέματα πληροφορικής

 2. Είδη λογισμικού
 3. Λειτουργικά συστήματα
 4. Γραφικό περιβάλλον
 5. Κοινές εντολές SHELL
 6. Κατηγορίες εφαρμογών
 7. Εφαρμογές γραφείου
 8. Εφαρμογές στο cloud
 9.  

  Πνευματικά δικαιώματα-Άδειες χρήσης

 10. Πνευματικά δικαιώματα
 11. Άδειες χρήσης
 12. Ελεύθερο λογισμικό
 13.  

  Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

 14. Πρόβλημα και υπολογιστής
 15. Κύκλος ζωής λογισμικού
 16. Μοντέλα παραγωγής και βελτίωσης
 17. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών
 18. Γλώσσες και εργαλεία
 19.  

  Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 20. Μοντέλα ζωής λογισμικού
 21. Αρχές ανάπτυξης
  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
  • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
  • ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
 22. Πρακτικές προγραμματισμού
 23. Σχεδίαση προγραμμάτων
 24. Δομημένος προγραμματισμός
 25.  

  Αλγοριθμική Γλώσσα

 26. Είσοδος Έξοδος
 27. Σταθερές
 28. Μεταβλητές 
 29. Τελεστές και παραστάσεις
 30. Καταχώρηση
 31. Έλεγχος ροής (IF/ELSE, WHILE)
 32. Επανάληψη (FOR)
 33. Πίνακες/εγγραφές
 34. Γραμμική αναζήτηση
 35.  

  Εγκατάσταση Εφαρμογών

 36. Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση
 37. Εξατομίκευση εγκατάστασης
 38. Ενημέρωση
 39. Αναβάθμιση
 40. Δικτυακές εγκαταστάσεις
 41.  

  Προστασία δεδομένων

 42. Ασφάλεια δεδομένων
 43. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 44. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 45. Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 46. Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 47.  

  Γλώσσες Προγραμματισμού (VB, Java, C, Python)

 48. Visual Basic
 49. JAVA
 50. Γλώσσα προγραμματισμού "C"
 51. Python

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών ή Ειδικός Προγραμματισμού Διαδικτυακών Εφαρ-μογών (HTML, CSS, Javascript)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών ή Ειδικός προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, Javascript),  TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με εργασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογών για το διαδίκτυο καθώς επίσης σε σχεδιασμό ιστοσελίδων βάσει των αντίστοιχων πακέτων λογισμικού.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Το σχήμα πιστοποίησης «ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών ή ειδικός προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, Javascript) Βασικό περιλαμβάνει και τις εξής εξειδικεύσεις:

 • Web Design
 • Front End Developer
 • Mobile Application Specialist
 • Joomla  
 • Expert
 • Στην περίπτωση του προχωρημένου επιπέδου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Basic, Advanced, Expert:

 

Html

 • Εισαγωγή - Τι είναι το Html5
 • Προγράμματα δημιουργίας Html5
 • Στοιχεία Html5 (elements)
 • Κώδικας

 

CSS

 • Εισαγωγή - Τι είναι το CSS
 • Σύνταξη, Κλάσεις, Selectors
 • Μορφοποίηση Html
 • Διάταξη Στοιχείων Html
 • Responsive Design, Bootstrap
 • Κώδικας

 

JavaScript

 • Εισαγωγή - Τι είναι η JavaScript
 • Έννοιες προγραμματισμού (Variables, Loops, Functions, Operators, Conditions, etc.)
 • JSON - Τι είναι και πως συντάσσεται
 • DOM Element Manipulation
 • JavaScript Events
 • Εισαγωγή στην JQuery και σε Frameworks Angular, React, Backbone etc.
 • Κώδικας

 

CMS

 • Εισαγωγή - Τι είναι το CMS
 • WordPress
 • Joomla

 

Digital Marketing

 • Εισαγωγή - Τι είναι το ψηφιακό marketing
 • Google analytics
 • Metadata
 • SEO

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Web Design

 • Χρήση προγραμμάτων Axure RP & Balsamiq
 • UX σχεδιασμός – που χρησιμοποιείται

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Front End Developer

 • JSF τεχνολογία
 • Χρήση της Angular

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Mobile Application Specialist

 • Χρήση της τεχνικής AJAX
 • Ανάλυση βάσεων δεδομένων με SQL

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Joomla

 • Εξοικείωση με τη χρήση του λογισμικού Joomla
 

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Προγραμματιστής ή Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Προγραμματιστής ή Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με εργασίες εκτέλεσης εργασιών ανάλυσης και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων, εξαγωγής, εισαγωγής και ενημέρωσης δεδομένων

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία. Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) Προγραμματιστής Βάσεων δεδομένων

Γενικές γνώσεις βάσεων δεδομένων

 • Ορολογία βάσεων δεδομένων
 • Χρήση ενός τουλάχιστον συστήματος RDBMS εκ των SQL Server και MySQL
 • Ορισμός χρηστών και δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων

 

Ανάλυση και Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων με SQL

 • Αναγνώριση οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους
 • Αναγνώριση σχέσεων 1-1, 1-Ν, Ν-Μ μεταξύ οντοτήτων
 • Εντολές DDL (Data Definition Language)
 • Δημιουργία σχήματος
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση πρωτευόντων και ξένων κλειδιών
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση constraints
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση ευρετηρίων
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση όψεων (Views)
 • Αναγνώριση ανάγκης χρήσης Transactions
 • Κατανόηση της έννοιας concurrency και των κινδύνων που προκύπτουν (deadlocks)

 

Διαχείριση δεδομένων με SQL

 • Εντολές DML (Data Manipulation Language)
 • Λέξεις – κλειδιά και συντακτικό της γλώσσας SQL
 • Χρήση της εντολής SELECT για άντληση δεδομένων
 • Χρήση της εντολής INSERT για εισαγωγή δεδομένων
 • Χρήση της εντολής UPDATE για επεξεργασία δεδομένων
 • Χρήση της εντολής DELETE για διαγραφή δεδομένων
 • Συνένωση αλφαριθμητικών (concatenation) σύμφωνα με ANSI SQL
 • Χρήση των αριθμητικών λειτουργιών COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
 • Χρήση της λέξης – κλειδί HAVING με τις αριθμητικές λειτουργίες
 • Χρήση της φράσης – κλειδί GROUP BY με τις αριθμητικές λειτουργίες
 • Χρήση συνώνυμων – ALIASES για πεδία και πίνακες
 • Χρήση των διαφορετικών τύπων των εντολών JOIN: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN
 • Χρήση της φράσης – κλειδί ORDER BY
 • Χρήση υποερωτημάτων (subqueries)
 • Χρήση των εντολών UNION, UNION ALL, INTERSECT για εξαγωγή συνδυαστικών αποτελεσμάτων
 • Εσωτερική σειρά εκτέλεσης εντολών σε επερωτήσεις Παραδείγματα (Κώδικας)
 • Συστήματα ΣΔΒΔ
 • Συνοπτικός Οδηγός SQL
 • Oracle administration
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)  Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

 

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και γενικές γνώσεις

 • Ορολογία βάσεων δεδομένων
 • Χρήση ενός τουλάχιστον συστήματος RDBMS εκ των SQL Server και MySQL
 • Ορισμός χρηστών και δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 

Συστήματα ΣΔΒΔ (DBMS)

 • Αρχιτεκτονική και συστατικά ΣΔΒΔ
 • Κατηγορίες ΣΔΒΔ
 • Εγκατάσταση MySQL Server

 

Σχεδιασμός και Διαχείριση βάσεων δεδομένων

 • Αναγνώριση οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους
 • Αναγνώριση σχέσεων 1-1, 1-Ν, Ν-Μ μεταξύ οντοτήτων
 • Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων
 • Ρόλος Διαχειριστή βάσεων δεδομένων
 • Αναπαράσταση Συσχετίσεων οντοτήτων

 

Βάσεις δεδομένων και SQL

 • Προσδιορισμός και υλοποίηση πρωτευόντων και ξένων κλειδιών
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση constraints
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση ευρετηρίων
 • Προσδιορισμός και υλοποίηση όψεων (Views)
 • Αναγνώριση ανάγκης χρήσης Transactions
 • Κατανόηση της έννοιας concurrency και των κινδύνων που προκύπτουν (deadlocks)

 

Διαχείριση δεδομένων με SQL

 • Εντολές DML (Data Manipulation Language)
 • Λέξεις – κλειδιά και συντακτικό της γλώσσας SQL
 • Χρήση των εντολών SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
 • Συνένωση αλφαριθμητικών (concatenation) σύμφωνα με ANSI SQL
 • Χρήση των αριθμητικών λειτουργιών COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
 • Χρήση της λέξης – κλειδί HAVING με τις αριθμητικές λειτουργίες
 • Χρήση της φράσης – κλειδί GROUP BY με τις αριθμητικές λειτουργίες
 • Χρήση συνώνυμων – ALIASES για πεδία και πίνακες
 • Χρήση των διαφορετικών τύπων των εντολών JOIN: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN
 • Χρήση της φράσης – κλειδί ORDER BY
 • Χρήση υποερωτημάτων (subqueries)
 • Χρήση των εντολών UNION, UNION ALL, INTERSECT για εξαγωγή συνδυαστικών αποτελεσμάτων
 • Εσωτερική σειρά εκτέλεσης εντολών σε επερωτήσεις Παραδείγματα (Κώδικας)
 • Συνοπτικός οδηγός εντολών SQL

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης όλων των λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως την ασφάλεια των δικτύων για οποιονδήποτε οργανισμό

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία. Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 Θέματα ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων

 • Ενίσχυση φυσικής ασφάλειας (Physical Security)
 • Πολιτικές ασφαλείας
 • Προσδιορισμός ανοχής σφάλματος (Fault Tolerance)
 • Απόκριση σε συμβάντα ασφαλείας (Incident Response)
 • Ανάκαμψη από καταστροφή (Disaster Recovery)
 • Αξιολόγηση ευπάθειας δικτύου (Vulnerability Assessment)

 

Βασικά θέματα δικτύων

 • Θεωρία δικτύων
 • Δικτυακά πρωτόκολλα
 • Ανάλυση πρωτοκόλλων
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων (Network Troubleshooting)

 

Πολιτική ασφάλειας

 • Ασφάλεια δικτύου (Network Security)
 • Απειλές ασφάλειας δικτύου (Security Threats)
 • Συστήματα ανίχνευσης & αποτροπής εισβολών (IDS & IPS)
 • Διαμόρφωση & βελτιστοποίηση συσκευών και εφαρμογών ασφαλείας (Routers, Firewalls, VPNS)
 • Ασφάλεια ασύρματων δικτύων (Wireless Network Security)

 

Ασφάλεια εφαρμογών, συστημάτων, δεδομένων

 • Διασφάλιση λειτουργίας και ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων εκδόσεων Linux /Windows user & server (Security Patches & Updates)
 • Ανάλυση αρχείων καταγραφής (Log Analysis)
 • Ασφάλεια εφαρμογών (Application Security)
 • Ασφάλεια διαδικτύου (Web Security)
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Security)

 

Αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση

 • Διαδικασίες και μέθοδοι αυθεντικοποίησης
 • Βασικές έννοιες κρυπτογράφησης

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιακή ασφάλεια
 • Πρότυπα και συστήματα ασφάλειας πληροφοριών

 

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων συστημάτων πληροφορικής ή τροποποιήσεις υπαρχόντων ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες διαδικασίες και απαιτήσεις καθώς και στον έλεγχο και την συνεχή βελτίωσή τους

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία. Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής

 • Αρχιτεκτονικές Συστημάτων, η υποδομή της επιχείρησης, παράμετροι επιλογής αρχιτεκτονικής πληροφοριακού  συστήματος
 • ERP Συστήματα και η εξέλιξη τους
 • Επιχειρηματικές διεργασίες.
 • Η έννοια της ολοκλήρωσης και η λειτουργικότητα των ERP
 • Οι εξειδικευμένες λύσεις για βιομηχανικούς κλάδους
 • Συστήματα ERP και διοικητικά επίπεδα
 • Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), στρατηγική και τεχνολογικά θέματα
 • Επιχειρησιακό και αναλυτικό CRM
 • Νέες Τεχνολογίες στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (υπολογιστικό νέοφος, IoT, Big Data)

 

Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορικής

 • Ο χώρος του Προβλήματος
 •  Ανάπτυξη έργων πληροφοριακής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Εντοπισµός και ανάλυση των απαιτήσεων
 • Σχεδίαση και UML
 • Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
 • Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο
 • Υλοποίηση Εφαρμογής
 • Σχεδιασμός Διεπαφών και Ευχρηστία
 • Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

 • Γλώσσες προγραμματισμού (Visual Basic και Java), Περιβάλλοντα και εργαλεία
 • Μεθοδολογία και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Κύκλος ζωής λογισμικού και μοντέλα
 • Μοντέλα παραγωγής και βελτίωσης
 • Σχεδιασμός αλγορίθμων
 • Πρακτικές προγραμματισμού
 • Σχεδίαση προγραμμάτων
 • Δομημένος, Αντικειμενοστραφής και Διαδικτυακός προγραμματισμός

 

Κωδικοποίηση και έλεγχος συστημάτων πληροφορικής

 • Βασικές αρχές κωδικοποίησης συστημάτων πληροφορικής:
  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
  • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
  • ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
 • Διαχείριση έργων (φάσεις, πρότυπα και κύκλος ζωής) και έλεγχος
 • Μοντέλα διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού και κύκλος ζωής λογισμι­κού.
 • Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για ένα έργο σχεδίασης & ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος 
 • Κοστολόγηση και Διαχείριση κινδύνων σε έργα σε έργα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 

 

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση, ρύθμιση, χρήση και  επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού, υλικού και δικτύων Η/Υ καθώς και στην υποστήριξη των χρηστών.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

​​​​​​​Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Το σχήμα πιστοποίησης «Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής Βασικό» περιλαμβάνει και τις εξής εξειδικεύσεις:

 • Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων
 • Τεχνικός στη Τηλεϊατρική και στις Υπηρεσίες Υγείας

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

 

Συντήρηση, έλεγχος υπολογιστικών συστημάτων

 • Βασικά στοιχεία υπολογιστικού συστήματος
 • Αυτονομία συστημάτων και συστήματα ελέγχων
 • Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και επαναφορά

 

Αγορά, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής

 • IT υποδομές
 • Τεχνολογία Cloud
 • Ενεργειακή επάρκεια
 • Διαδικασία προμηθειών (IT Procurement) και εξωτερική ανάθεση IT Outsourcing
 • LS Leasing

 

Έλεγχος, διαχείριση και κατανομή πόρων

 • Δεδομένα και πληροφορία
 • Ο Ανθρώπινος παράγοντας
 • Capacity planning
 • Big Data, Blockchain

 

Πρόληψη και επίλυση θεμάτων ασφάλειας

 • Ευπάθειες Συστημάτων (vulnerabilities), κακόβουλα λογισμικά
 • Firewalls
 • Κυβερνοεπιθέσεις και κρυπτογραφημένα δίκτυα
 • Πρωτόκολλα Ασφαλείας και πολιτικές

 

Επαναφορά συστημάτων και δεδομένων

 • Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα συστημάτων
 • Αντίγραφα εφεδρείας και πολιτικές
 • System restore

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Τεχνικός πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων

 • Οργάνωση και διοίκηση στο τομέα υγείας
 • Τεχνική λειτουργία των  πληροφοριακών συστημάτων υγείας

 

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Τεχνικός στην Τηλεϊατρική και στις Υπηρεσίες Υγείας

 • Εφαρμογή της τηλεϊατρικής
 
 • Αξιολόγηση των συστημάτων τηλεϊατρικής

 

 

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με την δημιουργία και την τροποποίηση πηγαίου κώδικα ανοικτής μορφής ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη καθώς και στην διανομή του

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Το σχήμα πιστοποίησης «Προγραμματιστής ανοικτού λογισμικού Βασικό» περιλαμβάνει και την εξής εξειδίκευση:

 • Android Developer

Στην περίπτωση του προχωρημένου μόνο, θα αναφέρεται ρητά επί του πιστοποιητικού.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ελεύθερο Λογισμικό

 • Ιδιόκτητο λογισμικό – κλειστού κώδικα
 • Βασικές έννοιες ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα Free Libre Open Source Software (FLOSS)
 • Open Source Software (OSS)
 • Freedoms λογισμικών και copyright

 

Αποθήκευση, Αναζήτηση, Αναγνώριση, Επεξεργασία και Συνεισφορά Κώδικα

 • Κώδικας του λογισμικού και η διαχείρισή του
 • Αλλαγές και ενσωμάτωση
 • Τεκμηρίωση
 • Git Hub, Bitbucket, SourceForge

 

Μοντέλο και Τεχνικές Ανάπτυξης Ανοικτού Κώδικα – Διεθνοποίηση και Τοπικοποίηση Λογισμικού

 • Διαδικασία ανάπτυξης
 • Leaders, Contributors, commiters και users
 • Patches και συντήρηση
 • Βασικές έννοιες και διαφορές για  την τοπικοποίηση (Localization) και την διεθνοποίηση (Internationalization)

 

Το σύγχρονο περιβάλλον του «Ανοικτού Κώδικα» και οι επιδράσεις του.

 • Βάσεις δεδομένων και πακέτα λογισμικών ανοικτού κώδικα
 • Εφαρμογές ανοικτού κώδικα
 • Open Date, Creative Commons
 • Ευρωπαϊκή άδεια
 • Ανοικτό/ Ελεύθερου Κώδικα Λογισμικού (Open/ Free code Software)
 • Αποθετήρια πηγαίου κώδικα (source code repositories)
 • Τεχνικές και Μοντέλα ανάπτυξης και διάθεσης

 

Προστασία δεδομένων

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 

Πρόσθετα για εξειδίκευση

Android Developer

 • android studio
 • ανάπτυξη android εφαρμογών

 

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr