Τεχνικά Έργα

Certified expert Building Information Modeling (ce-BIM)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το Building Information Modeling βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη των  υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα (doing more, with less). 

Το πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας δε περιορίζεται στο σχεδιασμό ή/και τη μελέτη. Η χρήση του και τα πλεονεκτήματά του επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως: Η  διαχείριση κόστους (cost management), το (project management), τα θέματα κατασκευασιμότητας (constructability), ακόμη  και η διαχείριση λειτουργιών (operations management). 

Το τελικό προϊόν μιας τέτοιας ολιστικής διαδικασίας δεν είναι απλά μια καλύτερη κατασκευή, ούτε ένα απλό 3D μοντέλο στον υπολογιστή. Είναι ένα πλήθος πληροφοριών που συνδυάζουν το εικονικό με  το πραγματικό από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής μέχρι την λειτουργία και την συντήρησή της.

Η μεθοδολογία BIM χρησιμοποιείται πλέον από μηχανικούς, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν διάφορες υποδομές σε τομείς όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δρόμοι, λιμάνια, σήραγγες κλπ
 
Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

A.         ce-BIM Foundation
B.         ce-BIM Engineers and Specialists
C.         ce-BIM Coordinators
D.         ce-BIM CDE-managers
E.         ce-BIM Managers

*Έχουν ληφθεί υπόψη τα UNI 11337 & ISO 19650-1/2

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

•    Understanding of the BIM key concepts, standards and mainstream workflows and practices in the AEC industry

•    Understanding of the BIM applications related to infrastructures and buildings 
•    Understanding of the BIM ecosystem in the AEC industry and to the main application of BIM at in-frastructures and/or building projects.

 

•    Full capacity to read technical and engineering design intent
•    Flexibility to read and understand 3D geometrical complexities and disciplines specific design chal-lenges 
•    Fluency in developing rich 3D BIM designs
•    Understanding the specific specialized BIM authoring solution for creating 3D designs
•                Capacity to apply trade or disciplinary knowledge to Information Authoring / Modelling 
•                Good understanding of the relevant discipline Authoring standards, guidelines and procedures
•                Capacity to apply proper QA/QC methods and protocols to ensure the quality and accuracy of the authored information models
•                Ability to apply industry standards and workflows within the relevant specialty authoring process
•                General Understanding of the design coordination process and the relevant use of BIM for the dif-ferent functions during construction and post construction

 

•                Complete understanding of the design coordination process
•                Full capacity to manage and comprehend collaboration workflows
•                Ability to identify and manage design and constructability issues
•                Sufficient capacity to read and understand the design content and intent of the discipline/s man-aged by the applied BIM processes in the relevant project / facility 
•                Having adequate engineering and construction background in the field of speciality
•                Sufficient knowledge about post construction requirements
•                Fundamental capacity to read and properly interpret BIM geometrical, engineering and data con-tents
•                Professional capabilities to manage and ensure BIM designs federation
•                Full understanding of BIM execution plans, BIM Contractual obligations, authoring guidelines and BIM QA/QC processes
•                Basic skills in managing BIM data and fluently utilize collaboration solutions and design coordination platforms to identify clashes and constructability issues
•                Full understanding of the design and RFI workflows and activities

 

•                Sufficient comprehension of Information management and Data handling
•                Good background about knowledge/information sharing
•                Complete understanding of the fundamental needs of information security, data and information authentication and protection
•                Basic understanding of the IT infrastructures needs relevant to BIM and the digitization workflows relevant to it
•                Sufficient knowledge and skills in understanding Information modelling and the BIM main industry Solutions
•                General background about computer networks and cloud infrastructures
•                Broad perspective about information exchange
•                Capacity to realize data analysis, business intelligence and collaboration workflows
•                Fluency in CDE protocols and standards
•                Comprehensive knowledge in one of the industry CDE solutions
•                Full knowledge about the design coordination, RFI workflows as well as document management systems

 

•                Full understanding of the use of BIM in the project management processes
•                Comprehensive familiarization with the implementation of BIM for post construction applications 
•                Comprehending the concepts of project controls and leveraging BIM for controlling time, cost and quality
•                Fluency in developing BIM execution plans, BIM based workflows and authoring guidelines
•                Proper understanding of the Information management processes and the relevant BIM applications
•                Excellent capabilities in data analysis, structuring , managing and maintaining projects information and data sources
•                Professional capacity in the design coordination process, the relevant RFI procedures and clash de-tection implementations
•                Skills in developing QA/QC protocols and controlling the quality of the BIM data repository and the relevant project information data warehouse
•                Education and knowledge transfer capabilities
•                Capacity to develop organizations and projects BIM and digitization training strategies 
•                Full understanding of CDE's and the relevant security procedures and requirements
•                Complete understanding of the process of leveraging BIM for Facility Management (FM), Opera-tions / Maintenance and Asset Management

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητικές μέσω ΗΥ και πρακτική άσκηση σε λογισμικό ΒΙΜ αναλόγως του υποσχήματος

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Μόνωσης - Mονωτής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Μόνωσης-Μονωτών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών, τις βασικές εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας. Οι εργασίες αφορούν σε ξηρά δόμηση, δομικές ενισχύσεις και αποκαταστάσεις, επιστεγάσεις και πλαγιοκαλύψεις σε κτίρια, πλοία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

 1. Τεχνικός μόνωσης - μονωτής σε πλοία
 2. Τεχνικός μόνωσης - μονωτής σε κτήρια
  • Τεχνίτης,
  • Υπεύθυνος συνεργείου,
  • Υπεύθυνος Οργάνωσης εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια/εγκαταστάσεις,
  • Υπεύθυνος Εφαρμογών σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια/εγκαταστάσεις, 
  • Ειδικός εφαρμογών μόνωσης,
  • Ειδικός παρεμβάσεων υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, 
  • Ειδικός Σχεδιασμού εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτιριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εφαρμογές σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε νεόδμητα ή υφιστάμενα κτήρια/εγκαταστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, Γενικές γνώσεις μόνωσης, Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί, Tεχνική ορολογία, Οργανωτική ανάλυση των εργασιών μόνωσης - Φάσεις & στάδια παραγωγής, προετοιμασίας και κατασκευής εφαρμογής μονώσεων, Χειρισμός υλικών και εξοπλισμού των συστημάτων υγροθερμικής μόνωσης, Πιστοποίηση, Προδιαγραφές, προμήθεια & μεταφορά των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή της μόνωσης, Σήμανση, Ολοκλήρωση, έλεγχος και παράδοση της κατασκευής μόνωσης, Αποτύπωση μετρήσεων στα σχέδια κατασκευής μιας μόνωσης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία - Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Παραγωγή έργου μόνωσης - Βελτιστοποίηση κόστους & κατανομής μέσων παραγωγής - παραγωγή και διαχείριση έργου μόνωσης - οργάνωση έργου μόνωσης -βελτιστοποίηση κόστους & κατανομής μέσων, Σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης – προγραμματισμού έργων - οργανωτική ανάλυση των εργασιών μόνωσης - φάσεις και στάδια παραγωγής, Χρήση λογισμικών πακέτων χρονικού προγραμματισμού έργων, Κόστος και Οικονομική παρακολούθηση έργου, Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αρχές θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, Επιθεώρηση κτηριακού περιβλήματος, Βασικές αρχές θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης πλοίων.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ξυλουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ξυλουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη που ασχολείται με την αξιοποίηση και επεξεργασία του ξύλου για τις ανάγκες που απαιτούν τη χρήση ξύλου στην οικοδομική και τις εξωτερικές κατασκευές από ξύλο καθώς και μικροκατασκευές εσωτερικού χώρου. Ο Τεχνίτης Ξυλουργός παραλαμβάνει την α΄ ύλη του σε μορφή πριστής (πριονισμένης) ξυλείας είτε τεχνιτών ξυλοπλακών, την επεξεργάζεται και υλοποιεί κατασκευές όπως: υπόστεγα, κιόσκια, ξύλινες περιφράξεις, πέργκολες, κατασκευές που αφορούν την ψυχαγωγία παιδιών, ξύλινες εξέδρες και άλλες κατασκευές εξωτερικού χώρου, είτε υλοποιεί κατασκευές που αφορούν την οικοδομική, όπως: λυόμενα σπίτια, ξύλινες σκεπές, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) κτιρίων, ξύλινα πατώματα, ξύλινες σκάλες και ερμάρια (ντουλάπια) κουζίνας και υπνοδωματίων, χωρίσματα δωματίων κτλ.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ανάγνωση σχεδίου, Μηχανολογία και εξοπλισμός, Συνδεσμολογία ξύλινων κατασκευών, Τεχνολογία υλικών, Μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοιχοποιίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Τοιχοποιίας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τοιχοποιίας από οπτόπλινθους.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο και Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Προδιαγραφές και Παραγγελίες, Χαρακτηριστικά Υλικών και Τεχνολογιών, Δόμηση Οπτοπλινθοδομής, Προμήθεια και Αποθήκευση, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Επιχρισμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Επιχρισμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες επένδυσης εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας τοιχοποιίας και στοιχείων από σκυρόδεμα δομικής κατασκευής, με κονίαμα (μείγμα ενός ή περισσότερων συνδετικών, αδρανών, νερού ή και πρόσθετων), σε μία ή περισσότερες στρώσεις, για λόγους προστασίας, μόνωσης, αισθητικούς και υγιεινής.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελία, Αποστολή, Έλεγχοι Υλικών και Αποθήκευση, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Κατασκευής, Εργαλεία, Ασφάλεια Και Υγεία, Έλεγχος, Παραλαβή και Ελαττώματα.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ελαιοχρωματισμών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες βαφής (προετοιμασία επιφάνειας, ενδιάμεση στρώση ή υπόστρωμα, τελική στρώση με χρώμα ή βερνίκι) των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, των προσαρτημάτων και των διακοσμητικών και λοιπών δομικών στοιχείων σε κτίρια διαμονής, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια καθώς και σε άλλα δομικά έργα για λόγους προστασίας, υγιεινής και αισθητικής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελίες, Προσκόμιση, Παραλαβή Υλικών και Αποθήκευση, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Παθολογία Εργασιών Βαφής, ΑΥΕ.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Συναφών Πυράντοχων Συστημάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Συστημάτων Ξηράς Δόμησης TÜV HELLAS είναι ένας τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες επεξεργασίας, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής προϊόντων συστημάτων ξηράς δόμησης, όπως γυψοσανίδες, που αφορούν εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση κτηρίων και τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία δομικών υλικών, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τεχνική Μηχανική και Κατασκευή, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Αρχιτεκτονικό και Τεχνικό Σχέδιο, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να τοποθετεί κεραμικά πλακίδια στις επιφάνειες των δωματίων, του λουτρού, της κουζίνας, της βεράντας ή άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ενός κτηρίου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά είδη και ιδιότητες κεραμικών πλακιδίων, Σήμανση CE γενικώς, Σήμανση CE στα κεραμικά πλακίδια (ΕΝ 14411:2012), Σήμανση CE στις κόλλες πλακιδίων (ΕΝ 12004:2007 & Α1:2012), Ορθή επιλογή και χρήση της κόλλας πλακιδίων, Σήμανση του αρμόστοκου (ΕΝ 13888:2009), Ορθή επιλογή και χρήση αρμόστοκου, Αρμοί διαστολής, Βασικοί κανόνες και καλές πρακτικές τοποθέτησης πλακιδίων, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να σχεδιάζει και κατασκευάζει προσωρινά καλούπια στοιχείων σκυροδέματος (θεμελίων, τοιχίων, κολονών, δοκών, πλακών και σκαλών), εκτελεί τις εργασίες έγχυσης/ διάστρωσης/συμπύκνωσης του σκυροδέματος σε αυτά, συντήρησης του σκυροδέματος μέχρι την απόκτηση της απαιτούμενης αντοχής του για την αφαίρεση των καλουπιών.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελία, Αποθήκευση, Παραγωγή και Έλεγχοι Σκυροδέματος, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Συντήρηση Σκυροδέματος, Τεχνολογία (Εμφανούς Σκυροδέματος), Έλεγχος, Επιμετρήσεις και Παραλαβή, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να υπολογίζει το είδος, τη μορφή και τις ποσότητες του απαιτούμενου χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος (ράβδοι, συνδετήρες, πλέγματα, κλπ), επιμελείται της παραγγελίας, μεταφοράς, παλαβής και αποθήκευσης του στο εργοτάξιο, κόβει, μορφώνει, τοποθετεί, συνδέει και στερεώνει τον οπλισμό στα καλούπια.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές, Σήμανση, Παραγγελία, Αποστολή και Έλεγχοι Υλικών, Απόθεση, Αποθήκευση και Διαχείριση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Έλεγχοι εφαρμογής και Επιμέτρηση, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ικριωμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ικριωμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες αρμολόγησης, σύνθεσης, κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης κι αποσυναρμολόγησης μεταλλικών ικριωμάτων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες, Προμετρήσεις και Υπολογισμοί, Σχέδια, Προδιαγραφές, Προμήθειες και Αποθήκευση, Υλικά, Τεχνολογία και Πρότυπα, Συναρμολόγηση, Αποσυναρμολόγηση και Χρήση Ικριωμάτων, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Υδραυλικός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτης Υδραυλικός TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής και επέκτασης συστημάτων δικτύων σωληνώσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, πυροπροστασία) και συσκευών ασφαλείας φυσικού αερίου.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

1. Τεχνίτη Γενικών Υδραυλικών Εργασιών

2. Τεχνίτη Φυσικού Αερίου

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Τεχνολογία υλικών, Μηχανική Αντοχή, Μηχανουργική Τεχνολογία, Θερμομηχανική, Ηλεκτρολογία, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Συστημάτων με Νερό, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης.
 2. Τεχνολογίας υλικών, Μηχανική Αντοχή, Μηχανουργική Τεχνολογία, Κατασκευή Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου βάσει σχεδίων, Τοποθέτηση Συσκευών Φυσικού Αερίου – Xώροι εγκατάστασης, Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων Φυσικού Αερίου, Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύων Φυσικού Αερίου, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Χειριστών Μηχανημάτων Έργων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ικανό να ενεργοποιεί τα διάφορα συστήματα του μηχανήματος για την παραγωγή συγκεκριμένης χωματουργικής ή ανυψωτικής εργασίας, συνδέοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος με τις ενδείξεις των οργάνων. Οδηγεί, χειρίζεται, συντηρεί και ελέγχει μακροσκοπικά το μηχάνημα και εκτελεί συγκεκριμένη εργασία στις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Επίσης τροφοδοτεί το μηχάνημα με τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του και κάνει τη καθημερινή προληπτική συντήρηση

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Χειριστής Εκσκαφέα
 2. Χειριστής Φορτωτή
 3. Χειριστής Γερανοφόρου-Καλαθοφόρου οχήματος
 4. Χειριστής Περονοφόρου με κινητήρα εσωτερικής καύσης
 5. Χειριστής Περονοφόρου με κινητήρα ηλεκτρικό
 6. Χειριστής Γερανού

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικές ερωτήσεις, Ασφάλεια, Λειτουργία μηχανήματος, Παραγωγικότητα, Μηχανολογία - Συντήρηση

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτη έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών, τις εργασίες επένδυσης εσωτερικής επιφάνειας τοιχοποιίας με έτοιμο σοβά Knauf, δηλαδή κονίαμα με βάση το γύψο και ειδικά πρόσμικτα και τις εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων με το σύστημα Thermoprosopsis Knauf.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων και THERMOPROSOPSIS KNAUF
 2. Τεχνίτης THERMOPROSOPSIS KNAUF

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο - Κλίμακες - Προμετρήσεις - Προϋπολογισμοί, Αντοχές Υλικών και Κατασκευής - Εξοπλισμός, Παραγγελία – Προσκόμιση – Παραλαβή Υλικών - Αποθήκευση, Πρότυπα – Σήμανση, Προδιαγραφές υλικών, Παθογένεια Επιχρισμάτων (όταν ζητείται και έτοιμος σοβάς), Μεθοδολογία Κατασκευής, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία, Έλεγχος – Παραλαβή – Ελαττώματα

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια της KNAUF μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικός Πυράντοχων Σφραγίσεων KNAUF

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Πυράντοχων Σφραγίσεων KNAUF αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες πυράντοχων σφραγίσεων με προϊόντα KNAUF. 

 

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

• Γενικά χαρακτηριστικά πυράντοχων υλικών και σφραγίσεων
• Χαρακτηριστικά και εφαρμογές εξειδικευμένων προϊόντων
o FR Putty Cord 
o FR Collar
o FR Acrylic
o EX MORTAR
o FR Pipe Wrap
o Fire Protection Coating – FPC
• Σύνθετες Εφαρμογές Συστημάτων

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια της KNAUF μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ. Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τοπογραφία - Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Βάσεις Δεδομένων / Προγραμματισμός, Λήψη Αποφάσεων

Υποσχήματα και εξιδεικεύσεις

(Βασικό & -Προχωρημένο επίπεδο)
Γενικό και εξειδικεύσεις

 •  στην Εκπαίδευση
 • στις Γεωεπιστήμες
 • στη Χαρτογραφία και στο Περιβάλλον
 •  στο ArcGIS ΡrΌ
   

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Eιδικός διαχείρισης εκρηκτικών υλών & γομώσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Eιδικός διαχείρισης εκρηκτικών υλών & γομώσεων (Βασικό & -
Προχωρημένο επίπεδο) TUV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (civil explosives), αυτών δηλαδή που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών - καθώς και τη διενέργεια εξορυκτικών εργασιών με χρήση αυτών των υλικών (γόμωση & πυροδότηση διατρημάτων) σε μεταλλεία, λατομεία & τεχνικά έργα.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά & ιδιότητες εκρηκτικών υλών & μέσων έναυσης, Νομοθεσία και κανονισμοί σχετικοί με τις αρχές διαχείρισης εκρηκτικών υλών & μέσων έναυσης, αναφορικά με προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση & διαχείριση (φόρτωση & εκφόρτωση) & εφαρμογή στο εργοτάξιο (χρήση - μέτρα ασφαλείας – διαχείριση αφλογιστιών), Εξόρυξη των πετρωμάτων και σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπόγεια και επιφανειακά μέτωπα εργασίας. Μηχανισμός της έκρηξης.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, άδεια γομωτή-πυροδότη, σχετική επαγγελματική εμπειρία, ηλικία 18 έως 60 και τεχνική εκπαίδευση
 

 

Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project Management)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα «Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αναδιοργάνωσης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές: Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, ανάλυση, παρακολούθηση, οργάνωση έργων), Διαδικασίας διαχείρισης έργου (Έναρξη – Συντονισμός – Έλεγχος – Ανάλυση & Διαχείριση κινδύνων – Ολοκλήρωση), Προδιαγραφών ποιότητας, χρόνου και κόστους και παραμέτρων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, Διαχείρισης πόρων και προμηθειών, Νομοθεσίας και κανονισμών, Χρονικού προγραμματισμού έργων (τεχνικές και εργαλεία) και παρακολούθησης των επιμέρους εργασιών, Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο και τεχνικών διαχείρισης επικοινωνιών, Μεθόδων εκτίμησης στοιχείων κόστους ενός έργου, κοστολόγησης, προϋπολογισμού έργου, οικονομικών δεικτών, Υπολογισμών, Υπολογιστικών φύλλων και άλλων προϊόντων λογισμικού, Λογισμικών διαχείρισης έργων, Αναφορές προόδου και λογισμικών παρουσιάσεων, Διαχείριση του περιβάλλοντος του έργου.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός Ολοκληρωμένων και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μελετών και Διαχείρισης Έργων (FIAPP)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Ολοκληρωμένων και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μελετών και Διαχείρισης Έργων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του Project Manager leader, εργασίες σχεδίασης, επίβλεψης και διαχείρισης για την υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου. Περιλαμβάνει όλες τις φάσεις ενός έργου όπως τη Μελέτη (Study), την Σχεδίαση (Design), την Κοστολόγηση (Costing), την Προμήθεια (Procurement)  πρώτων υλών, εξοπλισμού και εργολαβιών, την Κατασκευή (Construction) του Έργου, την Επίβλεψη (Supervision), την Επιμέτρηση (Measurement), την ‘Eναρξη και Δoκιμή λειτουργίας (Start-up),  την Λειτουργία (Operation), την Συντήρηση (Maintenance) του έργου. Βασίζεται στην προσέγγιση FIAPP, που είναι μια «φιλοσοφία» που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές κατηγορίες Projects, όπως κατασκευαστικά (κτιριακά, οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, κλπ), βιομηχανικά (κατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού, προιόντων), ΙΤ (κατασκευή software, κατασκευή και εγκαταστάσεις hardware) αλλά και ανασχεδιασμού διαδικασιών (process reengineering).

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Η σημερινή κατάσταση στη κατασκευαστική βιομηχανία

Νέες πρακτικές στη κατασκευαστική βιομηχανία 3D, ERP, 4d/FIAPP

FIAPP - πλήρως ολοκληρωμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης έργων

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FIAPP

Ανάπτυξη - εξέλιξη της τεχνολογίας FIAPP

Σύγκριση πρακτικών και τεχνολογιών

FIAPP: περιβάλλον εργασίας - οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας

FIAPP: 4D μοντέλα

Μειονεκτήματα της τεχνολογίας FIAPP

Εξέλιξη της τεχνολογίας FIAPP

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός προγραμματισμού smart buildings

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Προγραμματισμού Smart Buildings TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ικανό να εκτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα τη διαχείριση, την υλοποίηση και τον σχεδιασμό «έξυπνων» συστημάτων κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών, μέσω των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και καινοτόμων εργαλείων (Building Management Systems, Building Information Modeling, Building Information Management, κ.λπ.) με γνώμονα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ άλλων ο Ειδικός Προγραμματισμού Smart Buildings TÜV HELLAS συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου από το σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου, συμμετέχει στις μελέτες και στις κατασκευές, συνδράμει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση έργων κτιριακών αυτοματισμών, ενώ συμμετέχει στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους της μετάβασης και εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής.
2. Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
3. Δημιουργία “πράσινου προφίλ”.
4. Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα.
5. Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών.
6. Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
7. Σημασία του BIM για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
8. Το BIM ως εργαλείο για τους εργολήπτες – κατασκευαστές 
9. Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
10. Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του BIM
11. Αρχές δικτύων επικοινωνιών, διαλειτουργικότητα
12. Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
13. Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Λεβαδόρος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Λεβαδόρων αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για το δέσιμο, την ασφάλιση και το ζύγισμα του φορτίου με ανυψωτικό εξοπλισμό (ιμάντες, συρματόσχοινα, αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, κτλ.). Σε συνεργασία με τον χειριστή του ανυψωτικού μηχανήματος εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών ανύψωσης φορτίων. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:
 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια, μεταλλουργία, χημικές βιομηχανίες, κλπ.
 Εργοτάξια.
 Λιμενικές εγκαταστάσεις.
 Εγκαταστάσεις όπου εκτελούνται εργασίες ανύψωσης.
 Οικοδομικές εργασίες
 Έργα Πολιτικού Μηχανικού
 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)


1. Νομοθεσία – Καθήκοντα Λεβαδόρου
2. Ανυψωτικός εξοπλισμός (ιμάντες, αλυσίδες, συρματόσχοινα, ναυτικά κλειδιά), Επιθεώρηση πεδίου. 
3. Σηματωρός
4. Εύρεση – Υπολογισμός Κέντρου βάρους, Ανύψωση χαλύβδινων σωλήνων
5. Ανύψωση Φορτίων – Υπολογισμοί και Ασκήσεις.
6. Χρήση ΚΛΑΡΚ – FLT.
7. Ανύψωση υψηλού ρίσκου – Lifting plan
8. Οδηγίες ασφαλείας ανύψωσης (lifting guide), Σημάνσεις, ΜΑΠ.
9. Στατιστικά – Αποστάσεις ασφαλείας από OHTL
10. Αναγνώριση ανασφαλών ενεργειών/καταστάσεων.  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός σε σχεδιαστικά προγράμματα 3D

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με σχεδιαστικά προγράμματα που επιτρέπουν τη δημιουργία μοντέλων τριών διαστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες που αφορούν κυρίως τον μηχανολογικό σχεδιασμό, αλλά και κλάδους που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και άλλες ειδικότητες μηχανικών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά μοντέλα WIRE-FRAME 
• Γνώση βασικών αρχών μοντέλων WIRE-FRAME
• Αναγνώριση εντολών μοντέλων WIRE-FRAME

Επιφάνειες (REGIONS & 3D FACES) 
• Γνώση επιφανειών μοντέλων WIRE-FRAME
• Εντολές σχεδίασης 3D γεωμετρικών σχημάτων
• Αναγνώριση εντολών σχεδίασης επιφανειών

Προσθήκη υλικών (MATERIALS) 
• Δυνατότητες εντολής RENDER 
• Δυνατότητες προσθήκης υλικού 
• Ιδιότητες προσθήκης υλικών 

Στερεά
• Γνώση ιδιοτήτων στερεών σωμάτων
• Εντολές σχεδίασης στερεών σωμάτων

Λειτουργίες Boolean
• Γνώση και ανάλυση λειτουργιών Boolean

Συστήματα WCS & UCS 
• Συστήματα συντεταγμένων WCS & UCS
• Δυνατότητες συστημάτων συντεταγμένων WCS & UCS

Χαρτογράφηση Υλικών (MAPPING MATERIALS)
• Γνώση εντολών MAPPING MATERIALS
• Εφαρμογές υλικών σε αντικείμενα και μοντέλα

Δημιουργία Νέων Υλικών
• Δυνατότητες δημιουργίας νέων υλικών 
• Διάκριση εντολών δημιουργίας νέων υλικών

Εισαγωγή στο φωτισμό (LIGHTING) 
• Βασική γνώση φωτισμού ενός μοντέλου
• Διάκριση φωτεινών πηγών LIGHTING
• Εντολές φωτισμού 3D μοντέλων
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Eιδικός Διαχείρισης Έξυπνων Αστικών Υποδομών

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός Διαχείρισης Έξυπνων Αστικών Υποδομών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη δράση μετάβασης των υφιστάμενων πόλεων στη νέα έξυπνη εποχή. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περι-λαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την χαρτογράφηση της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών, τη διαχείριση των αστικών υποδομών, τη χάραξη στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού ενός Δήμου με κύριο άξονα τις αστικές υποδομές, και την επισήμανση των προοπτικών μιας τεχνολογικής επένδυσης η οποία θα μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπό της, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει το αρνητικό αποτύπωμα της τεχνολογίας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές των έξυπνων πόλεων
• Ανάλυση αναγκών και προκλήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής
•  «Έξυπνη πόλη» και «Έξυπνες αστικές υποδομές»
• Διαχείριση αστικής υποδομής

Εφαρμογές και υπηρεσίες Smart Cities
• Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
• Χρηματοδοτικά εργαλεία αστικών εφαρμογών και υπηρεσιών
• Αναγνώριση προκλήσεων στο σχεδιασμό έξυπνων πόλεων

Πληροφορική (ΤΠΕ) στις έξυπνες πόλεις
• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές
• Ψηφιακές τεχνολογίες των πόλεων
• Ο ρόλος των ΤΠΕ στο μετασχηματισμό των πόλεων
• Επίδραση ΤΠΕ στις υποδομές
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Υπεύθυνος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και παράδοση συμφωνημένων υπηρεσιών υποστήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα ενός δομημένου περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον επαγγελματία που στην εργασία του ενσωματώνει πολλαπλές αρχές, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση τη λειτουργικότητας ενός κτιριακού συμπλέγματος όπου συνυπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, τα κτίρια και τέλος η τεχνολογία με την όποια μορφή, προκειμένου να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικά για το facility management
- Ορισμοί, το πρότυπο ISO 41001:2018
- Ποιες είναι οι υπηρεσίες και καθήκοντα του Facility Manager
- Τι καλύπτει το FM 
- Το outsourcing υπηρεσιών
- Περιγραφή καθηκόντων Facility manager οι απαιτήσεις του εργοδότη
Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (hard FM)
- Γενικές έννοιες στη συντήρηση
- Τι θα συντηρηθεί, Μηχανογράφηση της συντήρησης τα συστήματα CMMS και η ιεράρχηση του συντηρούμενου εξοπλισμού
- Οι Διαφορετικοί Τρόποι Συντήρησης
- Τα ανταλλακτικά

Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση κτιρίου 
- Ανάπτυξη και περιβάλλον
- Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
- Κατηγορίες μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, Κτιριακό κέλυφος και Κτιριακές εγκαταστάσεις

Καθαρισμός,φύλαξη, Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Προϋπολογισμός και η συμμετοχή του Facility Management (FM) στη κατάρτιση και παρακολούθηση
- Τύποι σχεδιασμού με βάση το χρονικό ορίζοντα
- Τι είναι ο Προϋπολογισμός και τα στάδια του
- Επιλεγμένες μορφές προϋπολογισμού
- Οι επιμέρους προϋπολογισμοί του FM

Δείκτες KPIs 
-  Γιατί μετράμε -Why measure?
- Μετρήσεις απόδοσης και στόχοι
- Κατάλληλα KPI's στις δραστηριότητες του FM
 
Διαπροσωπικές δεξιότητες του Facility manager 
- Διαπραγμάτευση
- Επικοινωνία
- Διαχείριση παραπόνων 
 
Συμβάσεις υπηρεσιών  και η διαχείριση των συμβάσεων 
Το outsourcing στις υπηρεσίες
Η προμήθεια μιας υπηρεσίας
- Ο σχεδιασμός της Προδιαγραφής υπηρεσιών 
- Έρευνα πηγών δυνητικών εργολάβων
- Επιλογή, ανάθεση τελική σύμβαση
Η Διεκπεραίωση - διαχείριση της σύμβασης 
- Ο ρόλος του facility manager στη διοίκηση συμβάσεων 
- Η διοίκηση συμβάσεων υπηρεσιών με εξειδίκευση στη συντήρηση
- Η διοίκηση συμβάσεων έργων
- Η Διαχείριση κινδύνων σε συμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις και  έργα

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Προστασίας Κατασκευών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Προστασίας Κατασκευών αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και βάσει τις αρχές και τις μεθόδους του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504 την επιλογή και εφαρμογή δομικών συστημάτων προστασίας και επισκευής στο οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, ο επαγγελματίας αυτό είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα έργων επισκευής, προστασίας και ενίσχυσης μέσω των απαιτούμενων δομικών ελέγχων

 

 

Διαβαθμίσεις - επίπεδα πιστοποίησης

-Eιδικός Ελέγχου & Εφαρμογών για την Προστασία και Επισκευή Δομημάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1504

-Ειδικός Σχεδιασμού & Εφαρμογής Υγροθερμικής Προστασίας Κατασκευών και Σχετικών Εξειδικευμένων Συστημάτων Οικοδομικής

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Eιδικός Ελέγχου & Εφαρμογών για την Προστασία και Επισκευή Δομημάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1504

 • Αρχές & Μέθοδοι του ΕΛΟΤ EN 1504
 • Αποτίμηση & Ανάκτηση Βλαβών
 • Μέθοδοι Αποκατάστασης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΛΟΤ EN 1504
 • Εφαρμογές & Υλικά
 •  Καθοδική Προστασία σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1504 - 9

 

Ειδικός Σχεδιασμού & Εφαρμογής Υγροθερμικής Προστασίας Κατασκευών & Σχετικών Εξειδικευμένων Συστημάτων Οικοδομικής

 • Φυσική της μεταφοράς και του προσδιορισμού της υγρασίας
 • Ιδιότητες θερμομονωτικών υλικών
 • Πρότυπο παθητικού κτιρίου
 • Ιδιότητες, πεδίο και μελέτες εφαρμογής συστημάτων δομικών προϊόντων

 

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

 

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr