Οργάνωση & Διοίκηση

Στέλεχος Διοίκησης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διοίκησης TÜV HELLAS αφορά στους/στις επαγγελματίες με αρμοδιότητες και ευθύνες υλοποίησης υπηρεσιών-λειτουργιών της Διοίκησης ενός οργανισμού, είτε δουλεύουν στο γραφείο είτε δουλεύουν εξ αποστάσεων (remote working). Ως λειτουργίες της Διοίκησης νοούνται οι πάγιες λειτουργίες του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επικοινωνίας, της εξωτερικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της προβολής του οργανισμού και της υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης, της διαχείρισης πόρων όπως υποδομών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, τεχνολογίας, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων, την αρχειοθέτηση εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Γραμματέας Διοίκησης (Personal Assistant)
 2. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (γραφείου) (Administrative Assistant)
 3. Υπάλληλος με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote worker)

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχειονομία, χωροταξία, εργονομία, πρωτόκολλο, Aρχές μάρκετινγκ, Aρχές λογιστικής, στατιστικής και μαθηματικών, Aρχές δικαίου, Aρχές λειτουργίας και αναγνώρισης βλαβών, Διαχείριση και Τρόποι Αλληλογραφίας, Διαχείριση τηλεφωνικών επαφών και κλήσεων, Γνώση ιεράρχησης προτεραιοτήτων, Διαχείριση έργων- εκδηλώσεων, Προμήθειες, Τρόποι Κρατήσεων εισιτηρίων, Εργαλεία τηλεργασίας, Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων, Υγεία και Ασφάλεια κατά την τηλεργασία

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την κατανόηση, παρακολούθηση, εναρμόνιση και διαμόρφωση της κουλτούρας ενός οργανισμού, καθώς και την τυποποίηση των διαδικασιών αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας και της αντιμετώπισης τυχόν εμποδίων στην εφαρμογή της εκάστοτε αναγκαίας αλλαγής. Επίσης, αφορά αυτόν που εμπλέκεται στην οργάνωση συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management), καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συνεργατών, μέσω διαχείρισης υποχρεώσεων & των προτεραιοτήτων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας, Σημασία, σκοπός και λειτουργίες της οργανωσιακής κουλτούρας, Μειονεκτήματα οργανωσιακής κουλτούρας, Το παγόβουνο της κουλτούρας (the culture iceberg), Δημιουργία και πηγές της οργανωσιακής κουλτούρας, Διατήρηση οργανωσιακής κουλτούρας, Τυπολογία – μορφές της οργανωσιακής κουλτούρας, Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας, Η έννοια του χρόνου, Τομείς που επηρεάζονται από το χρόνο, Αρχές και τεχνικές της διαχείρισης του χρόνου, Διαχείριση προτεραιοτήτων (Priority Management), Εμπόδια στη διαχείριση χρόνου.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας

Πεδίο σχήματος (scope)
Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας αφορά τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη συμβουλευτική ανάπτυξης και οργάνωσης νεοφυών επιχειρήσεων και για την διεκπεραίωση των εργασιών που σχετίζονται με την κατανόηση, παρακολούθηση, εναρμόνιση και διαμόρφωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός οργανισμού, προς αποφυγή τυχόν εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)
Επιχειρείν Γενικά, Ανεύρεση ευκαιριών, Δημιουργία και Επιλογή Καινοτόμων Ιδεών, Σύσταση μιας επιχειρηματικής ομάδας, Το επιχειρηματικό μοντέλο, Χρηματοοικονομικοί δείκτες, Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου, Αρχές και τεχνικές διαχείρισης χρόνου, Διαχείριση προτεραιοτήτων (Priority Management)

Μεθοδολογία εξετάσεων
Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης
Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Μηχανογράφησης Κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου Αργυροχρυσοχοΐας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα υπαλλήλων μηχανογράφησης κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας ως υπάλληλοι μηχανογράφησης. Οι υπάλληλοι αυτοί εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα των καθημερινών διεργασιών μίας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό με σκοπό να συλλέγουν, εισαγάγουν, ταξινομούν, και επεξεργάζονται δεδομένα διοικητικά, εμπορικά, προμηθειών, παραγωγής, συντήρησης και υπηρεσιών μετά την πώληση παρέχοντας έγκαιρα, με το μικρότερο κόστος και με την απαραίτητη μορφή, πληροφορίες σε όσους είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους, το οποίο μπορεί να είναι «συναλλακτικό», «ελεγκτικό» ή «λήψης αποφάσεων με γενικότερες επιπτώσεις. Επιπλέον, συμμετέχουν στη στοιχειώδη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 Εισαγωγή στις λειτουργίες επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοΐας, Διαχείριση σχεδίου μηχανογράφησης Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας, Συμμετοχή στην παραμετροποίηση υποσυστημάτων ERP σε συνάρτηση με τις ροές διεργασιών της επιχείρησης αργυροχρυσοχοΐας, Διαχείριση συστήματος ERP Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας, Υποστήριξη συστήματος ERP

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Οργάνωσης & Λειτουργίας Σύγχρονης Επιχείρησης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελέχη Οργάνωσης & Λειτουργίας Σύγχρονης Επιχείρησης TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες που υλοποιούν και διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες και διαδικασίες μίας επιχείρησης όπως οι πωλήσεις, οι ενέργειες προώθησης και γενικότερα του μάρκετινγκ, οι οικονομικές λειτουργίες και η εξυπηρέτηση πελατών. Επιπλέον είναι ικανοί να διαχειρίζονται τα συστήματα ποιότητας της εταιρίας, επιδιώκουν και διαχειρίζονται την καινοτομία και συμβάλλουν στην διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Οργάνωση και διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών  (Ορολογία, βασικές αρχές, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων)
 2. Η έννοια της Ποιότητας και της Καινοτομίας στη σύγχρονη Επιχείρηση
 3. Οργανωσιακή κουλτούρα (Έννοιες, σκοπός, λειτουργίες)
 4. Επικοινωνία – Επαγγελματική́ συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, απαιτήσεων, αντιρρήσεων και παράπονων
 5. Βασικές εφαρμογές Η/Υ (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Email κτλ.)

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Χειριστών Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου γραφείου. Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν μια σειρά από καθημερινές εργασίες, όπως η δημιουργία και επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων, καθώς και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών διαδικτύου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Γενική χρήση Η/Υ
 • Παρουσιάσεις
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δράσης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δράσης TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης επιχειρήσεων. Οι επαγγελματίες αυτοί κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την σύσταση οργάνωση και διαχείριση μίας επιχείρησης. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης είναι απαραίτητα στοιχεία για κάθε επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει ή να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να αναπτυχθεί βιώσιμα στην αγορά.

Μερικά παραδείγματα επαγγελματιών που μπορεί να ασχολούνται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης είναι:

Διευθυντές, προϊστάμενοι και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται σε τμήματα όπως:

- Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

- Διοίκησης προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

- Διοίκησης παραγωγής και προμήθειας

- Χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής

- Ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων και καινοτομίας

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός - εκπόνηση businessplan (Ορολογία, δομή, στόχοι)
 • Αρχές Marketing – εκπόνηση Marketing plan (Μορφές marketing, ορολογία)
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Επιχείρησης - Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βασικά θέματα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου στους τομείς στόχευσης (Ορολογία, δείκτες)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πολιτών TÜV HELLAS αφορά τους επαγγελματίες που εργάζονται σε τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών ή/και εξυπηρέτησης πελατών εν γένει. Απασχολούνται σε εργασίες τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας , διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης αιτημάτων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας κατά την εξυπηρέτηση πολιτών
 • Διαδικασίες έκδοσης διοικητικών πράξεων
 • Δικαιώματα & υποχρεώσεις υπαλλήλων και πολιτών
 • Αρχές κατά την διοικητική δράση

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

DESIGN THINKING PRACTITIONER

Πεδίο σχήματος (scope)

Τ​​​​​ο σχήμα Design Thinking Practitioner TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που εφαρμόζει τη μεθοδολογία του Design Thinking, η οποία τοποθετεί τις ανάγκες του χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού μιας υπηρεσίας, ενός προϊόντος ή μίας διαδικασίας. Μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνικών και εργαλείων, όπως ο προσδιορισμός της πρόκλησης (challenge definition), το πλαίσιο έρευνας χρηστών (user research framework), η προσωποποίηση (persona), η διαδρομή εμπειρίας του χρήστη (user journey map), το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard), το προσχέδιο μιας υπηρεσίας (service blueprint), η πρωτοτυποποίηση (prototyping) κλπ., δοκιμάζονται και ανασχεδιάζονται λύσεις προκλήσεων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ένα σύστημα .

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1.Εισαγωγή στο Design Thinking

 • Ορισμός του Design Thinking
 • Ποιος μπορεί να εφαρμόσει το Design Thinking;
 • Διαφοροποίηση του Design Thinking με παραδοσιακές μεθόδους αντιμετώπισης προκλήσεων
 • Σημασία της τοποθέτησης των αναγκών του χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού

 

2.Empathize

 • Κατανόηση της σημασίας της Ενσυναίσθησης
 • Εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών για τη συλλογή δεδομένων και την κατανόηση των αναγκών του χρήστη
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους χρήστες για την ανάλυση και κατανόηση των διαφόρων απόψεών και αναγκών τους.

 

3.Ideate

 • Εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και εργαλείων για την παραγωγή και αξιολόγηση πολλαπλών επιλογών και ιδεών.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων & δημιουργικών δεξιοτήτων για την παραγωγή νέων πρωτοτύπων λύσεων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και επιλογής των πιο κατάλληλων ιδεών

 

4.Prototype

 • Δημιουργία πρωτοτύπων που αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη φάση του "Ideate".
 • Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών πρωτοτυποποίησης για τη δημιουργία αποτελεσματικών πρωτοτύπων.
 • Ανάπτυξη αντίληψης της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των πρωτοτύπων, με σκοπό τη βελτίωση και την προετοιμασία για την υλοποίηση της τελικής λύσης

 

5.Implement

 • Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης έργων και προγραμματισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών και των πόρων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και εκτέλεσης πιλοτικών προγραμμάτων και δοκιμαστικών φάσεων για τη βελτίωση και τον έλεγχο της λειτουργίας των λύσεων.

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης  Υπεύθυνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών TÜV HELLAS  (TÜV NORD)  αφορά σε εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική και εξωτερική αναφορά παραβίασης ενωσιακού δικαίου,για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, για την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του πλαισίου της νομοθεσίας. Απευθύνεται σε Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων με ρόλο Υ.Π.Π.Α., σε μέλη των Επιτροπών Διαχείρισης Αναφορών περί whistleblowing και μέλη ΔΣ και Επιτροπών Ελέγχου. Επιπλέον, απευθύνεται σε Υπευθύνους Προσωπικού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (Data  Protection Officers), Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών και Συμβούλους Ακεραιότητας και στελέχη του Δημοσίου

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 
 • Βασικές Έννοιες – Ορισμοί Whistleblowing
 • Υπόχρεοι Υπαγωγής - Δημόσιος Τομέας
 • Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφοράς
 • Υπόχρεοι Υπαγωγής – Ιδιωτικός Τομέας
 • Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α
 • Σχέση Whistlewblowing Με Προστασία Δεδομένων
 • Εταιρικές Πολιτικές Διαχείρισης Αναφορών
 • Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Διαχείρισης  Αναφορών
 • Πρακτική Εφαρμογή Νομοθεσίας
 • Εκπαίδευση Εργαζομένων
 • Περιπτώσεις εφαρμογής
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr