Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, παρέχοντας αδιάλειπτα υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση, τον σχεδιασμό/συντονισμό και την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών αυτής. Ένα τέτοιο στέλεχος υποβοηθείται συνήθως από συνεργάτες/υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του.

Γενικό και εξειδικεύσεις

• Διεθνών Μεταφορών
• Εμπορικών Μεταφορών
• Warehouse Manager
• διοίκησης εφοδιαστικής

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Γνώση βασικών αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Γνώση βασικών αρχών αποθήκευσης, Βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, Γνώση και εφαρμογή κανόνων συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού, Γνώσεις Επιλογής και Διαπραγμάτευσης με προμηθευτές

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (γενικό και με εξειδίκευση σε τομέα αγροδιατροφής ή τροφίμου, τομέας φαρμάκου, τομέας κρέατος)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Αποθήκης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Βασικές αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βασικές αρχές αποθήκευσης, Βασικά στοιχεία λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, Κανόνες συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος των διαδικασιών προετοιμασίας, οργάνωσης, ταξινόμησης, διαλογής και διευθέτησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, δεμάτων, φακέλων προς αποστολή. Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων απαιτείται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, το σωστό καταμερισμό και συντονισμό όλων των αποστολών. Υποβοηθείται συνήθως και από άλλους υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βασικές αρχές αποθήκευσης, Βασικά στοιχεία λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Ειδικά Θέματα Ταχυδρομικής Αγοράς, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Warehouse And distribution Expert

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Warehouse & Distribution Expert της TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την βέλτιστη οργάνωση του χώρου και τη διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων συμβάλλει στο σχεδιασμό και ορθή εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων. Χωροταξία, σχεδιασμός και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων. Διαδικασίες και Λειτουργία αποθηκευτικών χώρων .Ασφάλεια και Εργονομία εντός των αποθηκευτικών χώρων . Κοστολόγηση αποθηκευτικών διαδικασιών με χρήση της μεθόδου Activity-based costing . Χρήση KPIs για μέτρηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων. Logistics 4.0 - Τεχνολογίες, αυτοματισμοί και ρομποτικά συστήματα εντός των αποθηκευτικών χώρων. Σχεδιασμός και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Το τοπίο των εθνικών και αστικών μεταφορών στην Ελλάδα. Προγραμματισμός και οργάνωση δρομολογίου. Πληροφοριακά συστήµατα και τεχνολογίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δρομολογίου. Ασφάλεια στη μεταφορά. Επιχειρησιακά μοντέλα city logistics & Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ). Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Reverse Logistics). Αειφορία στις εμπορευματικές µεταφορές: Ανθρακικό αποτύπωµα και ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής. Logistics 4.0 – Τεχνολογίες και εφαρμογές στις μεταφορές και στη διανομή

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Ειδικών Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε εταιρίες νομαρχιακών, εθνικών ή διεθνών οδικών μεταφορών, σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μικρές μονάδες παραγωγής με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρήσεις μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις με ιδιόκτητα λεωφορεία, εταιρίες υπεραστικής ή αστικής μεταφοράς επιβατών. Οι ειδικοί αυτοί γνωρίζουν σε βασικό επίπεδο όλες τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών καθώς και τα ειδικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση εμπορευμάτων ή γνωρίζουν όλες τις διεργασίες ασφαλούς επιβίβασης, μεταφοράς και αποβίβασης επιβατών στον τόπο προορισμού σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και κοινοτική νομοθεσίας. Επιπλέον, δύναται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των τακτικών ελέγχων των οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

  1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς εμπορευμάτων
  2. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς επιβατών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

  1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς εμπορευμάτων

Ο ρόλος του οδηγού στη μεταφορική επιχείρηση, Αμυντική οδήγηση - οδική ασφάλεια στις μεταφορές, Ψυχοκοινωνική κατάσταση οδηγών Ασφαλής φόρτωση και χειρισμός φορτίου, Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, Έλεγχος και συντήρηση μεταφορικών οχημάτων.

  1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς επιβατών

Ο ρόλος του οδηγού στη μεταφορική επιχείρηση, Αμυντική οδήγηση - οδική ασφάλεια στις μεταφορές, Ψυχοκοινωνική κατάσταση οδηγών, Έλεγχος και συντήρηση μεταφορικών οχημάτων, Ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, Μεταφορά επιβατών.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr