Ο Βιργίνιος Βουδούρης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HellasCert

Ο Βιργίνιος Βουδούρης, QM-Director of Persons Certification Division του Φορέα μας, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HellasCert, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου 2018.

 Η HellasCert είναι η «Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης» που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, τόσο στον προαιρετικό όσο και στον υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ΙSP/IEC 17065 ISO/IEC 17021και ISO/IEC 17024. Οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην HellasCert, εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των Οργανισμών του κράτους, όπως αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. 

Ευχόμαστε στον κ. Β. Βουδούρη καλή επιτυχία στο έργο του!