QUALITY AMBASSADOR

Δημήτρης Μονογυιός, Διευθυντής Εκπαίδευσης FRAPORT Greece

Η Fraport Greece ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, βελτίωση και ανάπτυξη 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα. Η Fraport Greece στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων μέσα από τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών καθώς και μέσω της επένδυσης στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. Σε αυτόν τον στόχο συμβάλλει και η συνεργασία με τον Φορέα μας μέσα από τη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων αλλά και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της TÜV HELLAS (TÜV NORD).

 

1) Πώς αντιμετωπίζετε την εκπαίδευση του προσωπικού στην FRAPORT Greece; Εκτιμάτε ότι συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Fraport Greece, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της με στόχο την πραγμάτωση του οράματος και της αποστολής της που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως τη σταθερή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων με τη βελτίωση των λειτουργικών τους διαδικασιών, έχοντας στο επίκεντρο τη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και, βεβαίως, τη συνεχή βελτίωση του δείκτη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου των Αεροδρομίων που διαχειρίζεται»

Το ενδοεταιρικό σύστημα για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας, το οποίο σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μας, είναι πλήρως συμβατό και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαίδευσης που ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζει, την εταιρική και επιχειρησιακή λειτουργία, με την ανάπτυξη μορφών συνεργασίας με τους επικεφαλής των οργανικών μονάδων της εταιρείας στοχεύοντας στη μελέτη, το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις εταιρικές ανάγκες σε ετήσια και μεσοπρόθεσμη βάση. Ακόμη, προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών και προσωπικού με την εφαρμογή ενός «Οδικού Χάρτη», μέσω του οποίου καθίσταται σαφές ότι η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί δομικό στοιχείο της εταιρικής μας εκπαιδευτικής πολιτικής όπως επίσης και μια από τις βασικές προτεραιότητες στη χάραξη και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.


Αν και βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια υλοποίησης του ενδοεταιρικού συστήματος για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής μάθηση, δηλαδή η διαδικασία απόκτησης γνώσεων μέσα από τις εμπειρίες που αντλούμε σε καθημερινή βάση από την εταιρική και επιχειρησιακή λειτουργία και η ενσωμάτωσή τους έγκαιρα και συγκροτημένα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αποτελούν βασική μας προτεραιότητα. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουμε την αλλαγή τρόπου σκέψης του προσωπικού μας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το εύρος της επιχειρησιακής λειτουργίας των αεροδρομίων οι οποίες θα προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες και προμηθευτές και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των 14 αεροδρομίων με την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και καινοτόμου σκέψης των εργαζομένων μας, μέσα σε ένα σύστημα που μαθαίνει και συνεχώς μετασχηματίζεται!

Μετά από ένα χρόνο εταιρικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, εκτιμούμε ότι η αφιέρωση 56.000 ανθρωποωρών ως αποτέλεσμα διοργάνωσης και διεξαγωγής περισσοτέρων από 650 εκπαιδευτικών σεμιναρίων και, δη, σε χρονικό διάστημα 280 παραγωγικών ημερών, αποδεικνύει έμπρακτα τη συνειδητή επένδυση της Fraport Greece προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα όλης αυτής της εταιρικής προσπάθειας, θα καταστούν ορατά από τους επιβάτες , μέσω των εμπειριών που αποκτούν καθημερινά συναλλασσόμενοι με το προσωπικό μας όπως και μέσω της αξιοποίησης των νέων, εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων και υποδομών.

2) Με τι συχνότητα κρίνετε ότι χρειάζεται να πραγματοποιείται η εκπαίδευση σε κάθε εταιρεία / οργανισμό;

Η συχνότητα συμμετοχής του προσωπικού της Fraport Greece σε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις και τα πρότυπα εκπαίδευσης όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και την εταιρική πολιτική. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφαλή λειτουργία των αερολιμένων. Τέλος, στον παρακάτω πίνακα συνοψίζουμε τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη μας με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συχνότητα συμμετοχής του προσωπικού μας σε εκπαιδευτικά προγράμματα συναφή με το εργασιακό τους αντικείμενο.

Μεταβολές - Αλλαγές (Change)  

Συχνότητα αλλαγών / μεταβολών σε κανόνες / πρότυπα για την εκτέλεση μιας διαδικασίας όπως επίσης και αντίστοιχα στις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Πολυπλοκότητα & Κρισιμότητα (Complexity & Criticality)

Πολυπλοκότητα και κρισιμότητα εκτέλεσης μιας διαδικασίας.

Συχνότητα επανάληψης (Repetition)

Συχνότητα / επαναληψημότητα εκτέλεσης μιας διαδικασίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Αποκτηθείσες εμπειρίες (Lesson Learned)

Γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν (θετικές / αρνητικές) από συμβάντα / περιστατικά από την επιχειρησιακή λειτουργία ή άλλες εταιρικές δραστηριότητες.

Διακινδύνευση (Risk)

Ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις από τη μη σωστή εκτέλεση μιας διαδικασίας ως πιθανό αποτέλεσμα έλλειψης κατάλληλων υποδομών / γνώσεων – δεξιοτήτων – συμπεριφοράς του εμπλεκόμενου προσωπικού. 

3) Πως θεωρείτε ότι έχει λειτουργήσει η εκπαίδευση των στελεχών της FRAPORT Greece μέσα από την παρακολούθηση των σεμιναρίων της TÜV HELLAS (TÜV NORD);

Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώσαμε σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), ήταν ιδιαίτερα θετικές και αυτό διότι, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δόθηκαν στους συμμετέχοντες αρκετά ερεθίσματα ως προς τον τρόπο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία. Το παραπάνω προκύπτει από την ανάλυση των φύλλων αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευθέντες σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους ως προς την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και συζητήσεις με έναν ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων .

4) Ποια η εμπειρία της συνεργασίας σας με τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD); Αποτελεί η εκπαίδευση από έναν φορέα κύρους μοχλό βελτίωσης των υπηρεσιών;

H συνεργασία που αναπτύχθηκε με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη ενός δικτύου δημιουργίας αξίας με έγκριτους φορείς, αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματίες στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών τους και κατ’ επέκταση στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση από έναν φορέα κύρους όπως είναι η TÜV HELLAS (TÜV NORD), μπορεί όντως να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από μια επιχείρηση καθώς η πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει τόσο στο χώρο της πιστοποίησης επιχειρήσεων σε μια μεγάλη γκάμα συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση έμπειρων εισηγητών που είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας, μπορεί να συνεισφέρει στη μεταλαμπάδευση γνώσεων, εμπειριών αλλά και βέλτιστων πρακτικών. Όλα τα παραπάνω, είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της επίδοσης διαδικασιών όπως επίσης και να επηρεάσουν θετικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς του προσωπικού προς όφελος της επιχείρησης και των πελατών της. Από πλευράς μας, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτήν την συνεργασία η οποία είναι παραγωγική και γόνιμη για αμφότερες τις πλευρές.