Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων και Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης

Βασιλική Καλαμποκίδου

Vice President System Certification

 

 

 

 

Η βιωσιμότητα είναι μια αναπόσπαστη συνιστώσα της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Είναι, κάθε ενέργεια που στοχεύει στο να καταστήσει την επιχείρηση πολλαπλασιαστή αξίας για όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς ενδιαφερόμενους.

Οι Επιχειρήσεις καλούνται  να ανταποκριθούν σε πολλαπλές προκλήσεις, όπως στους συντελεστές και τις επιπτώσεις  αλλαγής του κλίματος, τις κοινωνικές ανισότητες και τη διαφθορά, παράλληλα με την επίτευξη της οικονομικής τους ανάπτυξης και διάρκειας.

 

Με χρήση των κριτηρίων ESG ( περιβάλλοντος(Ε), της κοινωνίας(S) και της εταιρικής διακυβέρνησης (G) ), οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν, αυτές τις προκλήσεις στην επιχειρηματική στρατηγική και κουλτούρα τους για τη βιωσιμότητα.

Άλλωστε, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τα ESG κριτήρια έχουν πλεονέκτημα στην αγορά, καθώς προσελκύουν επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία και αειφορία.

Η εφαρμογή του ESG δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, επεκτείνεται και στις μικρομεσαίες καθώς συνιστά μια αναγκαιότητα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία τους. Επιχειρήσεις που αδιαφορούν για τα ESG κριτήρια κινδυνεύουν να απομονωθούν από την αγορά και να αντιμετωπίσουν νομικές, ρυθμιστικές και επικοινωνιακές προκλήσεις.

 

Η υιοθέτηση πολιτικών και η σύνταξη εκθέσεων ESG είναι ένδειξη εξέλιξης των επιχειρήσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις των αγορών. Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Απαιτείται επένδυση σε πόρους και κυρίως χρόνο για την αλλαγή της κουλτούρας . Τα φαινόμενα green washing και social washing δεν είναι τυχαία. Στην πραγματικότητα είναι ενδείξεις ανάγκης υιοθέτησης κριτηρίων, που όμως διαχειρίζονται με χαλαρότητα, επιπολαιότητα και σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς, με δόλο.

 

Η ενσωμάτωση ESG στην κουλτούρα των επιχειρήσεων αφορά στη διάχυση αρχών από την ανώτατη διοίκηση σε όλους τους υπαλλήλους καθώς και στο σύνολο της αλυσίδας αξίας.  Αυτό είναι εγχείρημα που απαιτεί αρχικά τη στιβαρή δέσμευση της διοίκησης.

 

Τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης (ISO), είναι πολύτιμα εργαλεία για την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια ESG.

Τα διεθνή πρότυπα ISO, παρέχουν πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών ενισχύοντας τις επιχειρήσεις  να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες για την αειφορία, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση.

Αρχικά για το περιβάλλον (Ε Environmenet), η Πιστοποίηση με τα πρότυπα ISO 14001, EMAS, ISO 50001, ISO 14064-1 και -2, ISO 46001, αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει στην οργάνωση και λειτουργία τους διαδικασίες και μετρούν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, ενέργειας, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη δραστηριότητά τους και τα προϊόντα τους καθώς  και των υδάτινων πόρων.

Ειδικότερα για τα κριτήρια που αφορούν στην Κοινωνία (S- Social), τα διεθνή πρότυπα ISO 45001, ISO 39001, SMETA/SEDEX, ISO 22000, ISO 13485, ISO 30415 και σειρά άλλων προτύπων με την υιοθέτησή τους, αποδεικνύουν την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αξίας τους καθώς και για την τήρηση πολιτικών για μη διάκριση και ενσωμάτωση.

Τέλος, η διακυβέρνηση (G Governance) αφορά στα εργαλεία της ίδιας της διοίκησης: ISO 9001, ISO 37301, ISO 37001, ISO 22301, ISO2 7001, ISO 27701, με τα οποία διασφαλίζεται η διαχείριση των κινδύνων, η στοχοθεσία και επίτευξή της, η διαρκής βελτίωση των λειτουργιών, η κανονιστική συμμόρφωση και υιοθέτηση διαδικασιών κατά της δωροδοκίας, η επιχειρηματική συνέχεια, η ασφάλεια εταιρικών και προσωπικών δεδομένων.

 

Η εφαρμογή αυτών των προτύπων – που καλύπτουν εξαιρετικά ευρύ φάσμα των κριτηρίων ESG – αποτελεί επένδυση για μια επιχείρηση ώστε να ενσωματώσει τις αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης στην κουλτούρα της.

 

Η βιωσιμότητα είναι ο ίδιος τρόπος σκέψης και δράσης με την εφαρμογή Διεθνών Προτύπων -είναι, η απόφαση μιας επιχείρησης να αναλάβει την ευθύνη για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) , αρωγός των επιχειρήσεων στη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιωσιμότητάς τους, προσφέρει υπηρεσίες  ανεξάρτητου διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης / Επαλήθευσης και Εκπαίδευσης για την επίτευξη των απώτερων στόχων τους.

Η επιλογή της TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως διεθνώς αναγνωρισμένου, αξιόπιστου αμερόληπτου, συνεργάτη, δημιουργεί εμπιστοσύνη στους επενδυτές, τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες.