Η ψηφιακή μετάβαση ως συμπεριληπτικό μοντέλο

Βιργίνιος Βουδούρης

Vice President Persons Certification

 

 

 

 

Είναι διάχυτο παντού γύρω μας ότι οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις που μας αφορούν, σαν πολίτες και σαν μέλη μιας σύγχρονης κοινωνίας, έχουν πλέον συγκεκριμένο πρόσημο και αυτό δεν είναι άλλο από την ψηφιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινότητα του σημερινού ανθρώπου εξαρτάται ως επί το πλείστον από συστήματα και βάσεις πληροφοριών, από διασυνδέσεις και εφαρμογές που «μιλούν» μεταξύ τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών και υποχρεώσεων και άρα να μπορούμε να είμαστε όλοι μας πιο παραγωγικοί σε ζητήματα που απαιτούν επεξεργασία και λογική σκέψη.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η κατανόησή τους είναι εδώ και αρκετό καιρό στην ατζέντα των σηματωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε ήδη εντοπίσει το ψηφιακό χάσμα που εξελίσσεται. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στην πολιτική της τα καίρια προσόντα, που πρέπει να κατέχει ένας πολίτης, ώστε να μπορεί να βελτιώνεται προσωπικά, να έχει ένα υγιές και βιώσιμο τρόπο ζωής, να εργάζεται και να δρα ως ενεργός πολίτης και να συμμετέχει ισότιμα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ένα από τα σημαντικότερα είναι αδιαμφισβήτητα οι ψηφιακές ικανότητες – Digital competences, που ορίζονται ως η δυνατότητα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών με υπευθυνότητα, κριτική ικανότητα και εμπιστοσύνη και ως η δέσμευση υιοθέτησης αυτών στη μάθηση, στην εργασία, στην συμμετοχή στην κοινωνία. Στην πραγματικότητα είναι ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσης ζωής, διαβαθμισμένες σε 8 επίπεδα ωριμότητας.

Το DigComp ξεκίνησε το 2010 ως project από την Ε.Ε. και διαμορφώθηκε ως το πλαίσιο αναφοράς των ψηφιακών ικανοτήτων, που χρειάζεται ο πολίτης τόσο σήμερα όσο και στο κοντινό μέλλον, και σκοπεύει να συνδράμει στον καλύτερο σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων. Ζητούμενες μέσα από το DigComp, είναι οι παρακάτω 5 περιοχές ικανοτήτων:

Ενώ το 2013 βγήκε η πρώτη έκδοση του DigComp, παραμένει έως και σήμερα ένα πολύ βασικό εργαλείο για την υποστήριξη του «EU’s Digital Education Action Plan 2021-2027» και της στρατηγικής «A Europe fit for the Digital Age» και του «Next Generation EU»,  καθώς προορίζεται να συνεισφέρει τόσο στο σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης digital competences όσο και στη δημιουργία υλικού εκπαίδευσης και εφαρμογών εξοικείωσης με τις περιοχές ικανοτήτων:

  • Βασική Χρήση Πληροφοριών Και Δεδομένων  
  • Επικοινωνία και συνεργασία
  • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
  • Ασφάλεια ψηφιακού περιβάλλοντος
  • Επίλυση προβλημάτων

Μπορεί δε, να λειτουργήσει και ως μοντέλο ταυτοποίησης και αναγνώρισης ενός επαγγελματικού προφίλ, ενός προγράμματος εκπαίδευσης ή ενός μοντέλου κοινωνικής ένταξης (συμπερίληψη). Άλλωστε ήδη στο διαδίκτυο προσφέρεται και εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων του πολίτη.

Η τρέχουσα έκδοση DigComp 2.2  (March, 2022) ενσωματώνει  πάνω από 250 παραδείγματα γνώσεων δεξιοτήτων - συμπεριφορών στις ψηφιακές τεχνολογίες, ακουμπώντας ακόμα και τις νέες και πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πολίτης του 21ου αιώνα πρέπει σίγουρα να είναι ψηφιακά ικανός, ανεξαρτήτως επιπέδου ωριμότητας, ωστόσο για να καταστεί εφικτό πρέπει καταρχήν να μπορεί η τρέχουσα κατάσταση να εντοπισθεί, να αποτυπωθεί, να μετρηθεί, ώστε σταδιακά να μπορεί και να βελτιωθεί, στο σύνολο μιας κοινωνίας.

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027», όπως είναι η πλήρης ονομασία του ΕΣΠΑ 2021-2027, απόλυτα συνυφασμένο με τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εγκαθίδρυση μοντέλων όπως αυτό του DigComp και στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας. Είναι αυτονόητο δε, ότι ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται είναι μη συνδεόμενος με συγκεκριμένους κλάδους και οικονομικές δραστηριότητες δεδομένου ότι ακουμπά το σύνολο των πολιτών και της κοινωνικής δομής.  

Οι  προτεραιότητες τύπου DigComp, κοιτώντας μακροσκοπικά, εκκινούν από την εγγενή μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών σε επίπεδο ψηφιοποίησης και διασύνδεσης, μορφοποιούνται από την ανάγκη άμεσης και έγκαιρης προσαρμογής του ανθρώπου σε αυτές, τυποποιούνται από τις ρυθμιστικές αρχές και λειτουργούν ως πυξίδα για δράσεις και υπηρεσίες όλων των stakeholders, μεταξύ των οποίων και της TÜV NORD (HELLAS). Η  κατάρτιση και η πιστοποίηση των πολιτών στις ψηφιακές ικανότητες είναι σημαντική προτεραιότητά μας και μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, ευαισθητοποιούμε τους πελάτες μας στο δικό μας επαγγελματικό οικοσύστημα.