Συνέντευξη Π. Τσαντήλα, Αν. Γενικού Διευθυντή KNAUF

Παναγιώτης Τσαντήλας

Αν. Γενικός Διευθυντής KNAUF

 

H Knauf, ένα οικογενειακό όνομα και ένας παγκόσμιος όμιλος. Μία πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής συστημάτων δόμησης με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, έτοιμων σοβάδων, υλικών μονώσεων, υλικών αρμολόγησης και επεξεργασίας επιφανειών.

Η Knauf είναι η πρώτη στον κλάδο της πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9000 στην Ελλάδα, με έντονη επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα, σημαντική τεχνική και εμπορική υποστήριξη, σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και έντονη κοινωνική προσφορά.

Ο Φορέας μας πιστοποιεί την KNAUF από το 1997 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ενώ η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 & OHSAS. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης αναπτυχθεί μια καινοτόμος συνεργασία στον τομέα της Πιστοποίησης Προσώπων που αφορά στην οργάνωση εκπαιδεύσεων στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf σε Θεσσαλονίκη και Αμφιλοχία και στην οργάνωση αξιόπιστων εξετάσεων πιστοποίησης ικανότητας, στα ίδια κέντρα και στην Αθήνα.

 

1) Η εταιρεία KNAUF είναι πολλαπλά πιστοποιημένη καλύπτοντας το Σύστημα ISO 9001 για την Διαχείριση της Ποιότητας, το ISO 14001 για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και το OHSAS για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. Πως κρίνετε ότι συμβάλλουν αυτές οι πιστοποιήσεις στη λειτουργία της επιχείρησης;

Ως εταιρεία με διεθνή παρουσία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον, τους εργαζομένους και την κοινωνία. Όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε, οι εργασίες μας έχουν γνώμονα τις ηθικές αξίες, καθορισμένους τομείς δράσης και αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης αναλαμβάνοντας έτσι βιώσιμη δράση η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησής μας. 

Μια εταιρεία όπως η Knauf χρειάζεται λειτουργική περιβαλλοντική διαχείριση για να είναι σε θέση να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις, από την αποκατάσταση των λατομείων γύψου έως τα πρόσθετα που χρησιμοποιούμε και τις εκπομπές άνθρακα. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε διαφορετικά.

Παράλληλα, μια από τις βασικές αρχές μας είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων μας είναι προτεραιότητα για εμάς. Για αυτόν τον λόγο δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων μας καθώς και κάθε ατόμου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας.

 

2) Μέσα από τη σχέση ζωής που αναπτύσσετε με τους καταναλωτές σας, που ουσιαστικά μεγαλώνουν μαζί σας, η επένδυση στην ποιότητα αποδεικνύεται πως ανταμείβεται διαχρονικά. Πως ενσωματώνεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά της εταιρείας;

Στην Knauf, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το μέλλον μας. Αναλαμβάνουμε μια δέσμευση, διότι χωρίς την προσωπική και εταιρική αίσθηση ευθύνης, χωρίς την καινοτομία, χωρίς τις αξίες μας, χωρίς ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και χωρίς αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση των επιτευγμάτων μας, δεν θα είχαμε επιτυχημένη πορεία.

Στην Knauf, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το μέλλον μας. Αναλαμβάνουμε μια δέσμευση, διότι χωρίς την προσωπική και εταιρική αίσθηση ευθύνης, χωρίς την καινοτομία, χωρίς τις αξίες μας, χωρίς ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και χωρίς αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση των επιτευγμάτων μας, δεν θα είχαμε επιτυχημένη πορεία.

 

3) Σε μια εταιρεία του δικού σας βεληνεκούς, πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι πιστοποιήσεις; Κρίνετε πως ο τελικός καταναλωτής αντιλαμβάνεται την αξία τους; Επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά;

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επιτυχία της εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο των κινδύνων και την αντίστοιχη αξιοποίηση των ευκαιριών. Για αυτόν το λόγο έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για πιθανούς κινδύνους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή καθώς και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων μας αποτελεί η συνεχή παρακολούθησή και πιστοποίηση τους από εξωτερικούς, ανεξάρτητους φορείς. Γνωρίζουμε επίσης καλά ότι τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι τελικοί καταναλωτές και οι συνεργάτες μας όλο και περισσότερο ευαισθητοποιούνται στην ποιότητα και τη θεωρούν σημαντικό κριτήριο στις επιλογές τους . Έτσι λοιπόν και εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις προκλήσεις αυτές έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα, αναλύοντας και παρακολουθώντας το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, επιλύοντας τυχόν παράπονά τους.

 

4) Ποια η εμπειρία της συνεργασίας σας με τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD); Αποτελεί η πιστοποίηση από φορέα κύρους απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη εφαρμογή των προτύπων; Προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η συνεργασία μας με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε καθώς και στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που κατά καιρούς θέτουμε. Επενδύοντας στο κύρος και την αξιοπιστία των συνεργατών μας εστιάζουμε στην ποιότητα και αποκτούμε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

5) Μιλήστε μας για την Πιστοποίηση Προσώπων στα Εκπαιδευτικά Κέντρα της KNAUF. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή στη δια βίου μάθηση.

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυσή της εταιρείας η ανάπτυξή μας βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του τελικού καταναλωτή και των στελεχών μας με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης που παράγουμε. Για αυτόν το σκοπό λειτουργούμε οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελικού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης. Όπως, λοιπόν μία αρχή που μας διέπει σαν εταιρεία είναι η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης, και όχι μεμονωμένων προϊόντων, έτσι και στην εκπαίδευση αντί για την απλή διεξαγωγή μιας παρακολούθησης σεμιναρίου προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ποιοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επιστέγασμα της προσπάθειας του εκπαιδευόμενου αποτελεί η δυνατότητα συμμετοχής σε οργανωμένες εξετάσεις και στη συνέχεια της πιστοποίησης της τεχνικής του επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε στον τεχνίτη μία εμπειρία, ένα ταξίδι στον κόσμο της μάθησης που του διασφαλίζει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και τον “δένει” με τις αξίες μας.