Βεντάλια Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στη Βιομηχανία.

Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος

Vice President,  Process Technology and Manufacturing

 

 

 

Οι επιθεωρήσεις στη βιομηχανία βρίσκονται στην «καρδιά» της  TÜV HELLAS (TÜV NORD) από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Τότε, ήταν ο βασικός πυλώνας των υπηρεσιών που παρείχε και σήμερα, 35 χρόνια μετά, είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βεντάλιας υπηρεσιών που εκτείνονται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης που προσφέρουμε στη βιομηχανία περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν στην πιστοποίηση υλικών, προσωπικού συγκολλήσεων, μεθόδων συγκόλλησης και  εξοπλισμού υπό πίεση για την πρώτη τοποθέτηση του στην αγορά  όπως τα δοχεία πίεσης, οι ατμολέβητες και  τα συγκροτήματα σωληνώσεων.

Επιπλέον, στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι του εξοπλισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων  όπως ατμολέβητες, ατμογεννήτριες  καθώς και όλα τα είδη δοχείων πίεσης.

Παρέχουμε επίσης τις υπηρεσίες μας κατά την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και καυσίμων όπως σιδηρών κατασκευών που προορίζονται για κάθε είδους βιομηχανικό κτήριο ή έργο πολιτικού μηχανικού.

Όλες οι υπηρεσίες, ακολουθούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και την ανάγκη για σήμανση CE για την κυκλοφορία στην αγορά των νέων προϊόντων, οι δε περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας και την αναγνώριση μας από τις κρατικές αρχές, ενώ ακολουθούμε πάντα όσα προβλέπονται από τη διαπίστευση μας  από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) .

Είμαστε  υπερήφανοι καθώς έχουμε επιθεωρήσει και πιστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων του εθνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου –αρχής γενομένης από την έναρξη κατασκευής του- αλλά και των μεγαλύτερων μονάδων στα διυλιστήρια της χώρας μας.  

Πέρα από τα παραπάνω, ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει η υπηρεσία μας το Shop Inspection που αφορά στις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών, η οποία βελτιώνεται και εξελίσσεται συνεχώς.

Η επιθεώρηση υλικών και εξοπλισμού στα εργοστάσια των κατασκευαστών  πραγματοποιείται πριν από την παράδοση τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.  Επιπλέον, αξιοποιώντας το ευρύτατο δίκτυο του Ομίλου TÜV NORD  και άλλων συνεργατών, είμαστε σε θέση να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν καθησυχάζουμε, αλλά αντίθετα, εμπλουτίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, με σκοπό να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της βιομηχανίας και της οικονομίας. Έτσι, ανάμεσα στις νεότερες δραστηριότητες μας περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε επενδυτές και πιστωτικά ιδρύματα για την αξιολόγηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 Φροντίζουμε να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, παραμένοντας πάντα στην αιχμή, με γνώμονα τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας.