Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τα στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Περισσότερα από 50 στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκπαίδευσε ο Φορέας μας, μέσω μιας σειράς σεμιναρίων για θέματα που αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ως Εσωτερικούς και Επικεφαλής Επιθεωρητές.

Περισσότερα από 50 στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκπαίδευσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) μέσω μιας σειράς σεμιναρίων για θέματα που αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ως Εσωτερικούς και Επικεφαλής Επιθεωρητές.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σεμινάρια στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 με αντικείμενο «Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, IRCA/ CQI Approved» διάρκειας  40 ωρών το καθένα. Επιπλέον τέσσερα ακόμη σεμινάρια διενεργήθηκαν στο ίδιο κοινό αναφορικά με θέμα «Τεχνικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» διάρκειας 16 ωρών το καθένα.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, πραγματοποιήθηκε η απονομή των  σχετικών Πιστοποιητικών IRCA (International RegisterofCertificatedAuditors) και  Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στα στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Αρχής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσία του Διοικητή  κ. Χρήστου Τσίτουρα, και των στελεχών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Βασιλικής Καλαμποκίδου Vice-President System Certification και κ. Κονδυλίας Κοντογιάννη Training & Corporate Communication Manager.

Η πραγματοποίηση των εν λόγω σεμιναρίων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δια βίου μάθησης και κατάρτισης των στελεχών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα στελέχη της Αρχής παρακολουθούν το σύνολο των σύγχρονων εξελίξεων και παραμένουν ενημερωμένοι για οτιδήποτε αφορά το γνωστικό και επαγγελματικό τους αντικείμενο.

Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τέθηκε επίσημα σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2022 και λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αντικείμενο την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας, αρμοδιότητες που διαχωρίζονται πλήρως από την επιχειρησιακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων.

Σκοπός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης και εποπτείας των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων καθώς και η εφαρμογή της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με θέματα ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

Η κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, VicePresidentSystemCertification της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε: «Ο κλάδος των αερομεταφορών είναι εθνικής σημασίας, ειδικά με δεδομένη τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ο ρόλος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι κομβικός ως φορέας κανονιστικής ρύθμισης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Αρχή και την πραγματοποίηση μιας σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών σεμιναρίων. Εξ αυτού επιβεβαιώνουμε το εξαιρετικό γνωσιακό επίπεδο των στελεχών της Αρχής, αλλά και τη δέσμευση της διοίκησής της για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση του προσωπικού της».

Ο κ. Χρήστος Τσίτουρας, Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι:

« Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του επιπέδου κατάρτισης του προσωπικού της, μέσω εκπαιδεύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε η πιστοποίηση και η διαρκής εποπτεία των αεροπορικών φορέων της χώρας να οδηγεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο την αεροπορική ασφάλεια. Ευχαριστούμε την TÜV HELLAS και τα στελέχη της, που παρείχαν στο προσωπικό της ΑΠΑ μια σειρά άριστα οργανωμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα συντελέσουν στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση των απαιτητικών καθηκόντων, που απορρέουν από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και καθορίζουν το ρόλο της Αρχής»