Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αρωγός στην εφαρμογή των καινοτομιών για την Κυβερνοασφάλεια (Cyber-Security)

Το project THREAT-ARREST έχει τριετή διάρκεια και θα ολοκληρωθεί την 31.8.2021, με την συμμετοχή 15 Διεθνών Εταίρων (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων & Οργανισμών όπως οι IBM, ATOS, FORTH, ITML, STS, University of Milan και φυσικά TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συμμετέχει ενεργά στο project “THREAT-ARREST”, στo πλαίσιo των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών προγραμμάτων Καινοτομίας (Innovation) H2020 και στον τομέα του Cyber-Security.

Το project THREAT-ARREST έχει τριετή διάρκεια και θα ολοκληρωθεί την 31.8.2021, με την συμμετοχή 15 Διεθνών Εταίρων (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων & Οργανισμών όπως οι IBM, ATOS, FORTH, ITML, STS, University of Milan και φυσικά TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στα πλαίσια του project αναπτύσσεται εξειδικευμένη πλατφόρμα (“Cyber-Range” platform), η οποία θα παρέχει “hands-on” εκπαίδευση σε Επαγγελματίες του Cyber-Security, βασιζόμενη σε simulation / emulation πραγματικών συστημάτων, δικτύων & εφαρμογών. Παράλληλα,  θα δίνεται και η δυνατότητα γενικότερης εκπαίδευσης (awareness training) με χρήση τεχνικών “Gaming” (πχ. για επιθέσεις και κινδύνους social engineering / phishing κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες & υλικό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του project (www.threat-arrest.eu).

Ο Project Manager, από πλευράς της TÜV HELLAS (TÜV NORD), κος Γιώργος Λευθεριώτης, MSc, MBA, έχει, στα πλαίσια του project, και τον ρόλο του Project Innovation Coordinator, κάνοντας την παρουσία και συνεισφορά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) ακόμη πιο σημαντική.

Στο συνημμένο άρθρο αναλύονται οι σύγχρονες πτυχές, ανάγκες και τάσεις του Cyber-Security Training και τα εργαλεία για την «προσαρμογή», σχεδιασμό και παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD) active participant in the application of                 Cyber-Security Innovations

TÜV HELLAS (TÜV NORD) is actively participating in the project                  "THREAT-ARREST", within the framework of the H2020 European Community Innovation programs and in the Cyber-Security field.

The THREAT-ARREST project has a 3-year duration and will be concluded by 31.8.2021, with the participation of 15 International Partners (Universities, Technology Institutes & Organizations such as IBM, ATOS, FORTH, STS, ITML, University of Milan and of course TÜV HELLAS (TÜV NORD)).

The project’s aim is to develop an innovative “Cyber-Range” platform, which will provide "hands-on" training to Cyber-Security Professionals, based on simulation / emulation of real systems, networks & applications. Additionally, the platform will deliver general (awareness) training on Cyber-Security, using "Gaming" tools & techniques (e.g. for social engineering / phishing attacks etc.).

For more information, please visit the project’s website ( www.threat-arrest.eu ).

Mr. George Leftheriotis, MSc, MBA, Project Manager from TÜV HELLAS (TÜV NORD) side, has also the role of Project Innovation Coordinator, thus making the presence and contribution of TÜV HELLAS (TÜV NORD) within the project even more important.

The attached article analyzes the current aspects, needs and trends of Cyber-Security training and the tools for the “adaptation”, design & delivery of customized training programs, according to the Trainees’ needs.