ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

Εντός Μαΐου αναμένονται τα αποτελέσματα του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις κατευθύνσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις κατευθύνσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας. Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 490.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Μέτρου 11, μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ). Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τους τρόπους πρόσβασής τους στους πίνακες.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ανωτέρω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρούνται και αυτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την νέα πρόσκληση του Μέτρου 11, οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν την Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (Υπομέτρο 11.1) και την Διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (Υπομέτρο 11.2). Οι δικαιούχοι και οι οικονομικές ενισχύσεις είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι δικαιούχοι των δράσεων του Υπομέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεμάχια/βοσκοτόπους, είδος ζώων, κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερώναπό την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Η Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι διαθέσιμη εδώ