2η Επιθεώρηση Επιτήρησης για την εταιρεία MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.

Η επιθεώρηση αφορούσε στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO13485:2016 & στο Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠοικ1348, ΦΕΚ 32Β.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα μας η 2η Επιθεώρηση Επιτήρησης για την εταιρεία MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.

Η επιθεώρηση αφορούσε στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO13485:2016 & στο Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠοικ1348, ΦΕΚ 32Β.

Πεδία εφαρμογής:

Εμπορία, Τεχνική Υποστήριξη & γενικότερα Υποστήριξη μετά την Πώληση για:

Ιατρικά Μηχανήματα & Ανταλλακτικά

Αντιδραστήρια &Αναλώσιμα για In Vitro Diagnostics

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα γενικότερα για Διάγνωση