Ανακλήσεις Πιστοποιητικών

Καταργήσεις / Ανακλήσεις Πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης

Η TÜV HELLAS έχει το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή ανάκληση πιστοποιητικού σε περίπτωση που:

  • Ο Οργανισμός παραβιάσει όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και της σχετικής Σύμβασης, προβαίνει σε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού ή του λογοτύπου, ή τα χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο προς στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.
  • Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης επιτήρησης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του πιστοποιητικού και του λογότυπου ή αυτή δεν δύναται να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV HELLAS αλλά αφορούν τον Οργανισμό.
  • Ο Οργανισμός κηρυχθεί σε πτώχευση.
  • Ο Οργανισμός δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες στην TÜV HELLAS και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν.
  • Ο Οργανισμός ζητήσει κατάργηση του πιστοποιητικού για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV HELLAS αλλά αφορούν τον Οργανισμό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7400
Fax: +30 210 6528025
info@tuvhellas.gr