Παράταση ισχύος ΑΕΠΟ και αδειοδότησης μέσω περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

Ο Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” προβλέπει μεταξύ άλλων ότι για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ισχύς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που μέχρι σήμερα εκδίδεται για διάρκεια 15 ετών, παρατείνεται κατά:

  • 6 έτη, εφόσον η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση EMAS (Ευρωπαϊκό Σήμα Οικολογικής Διαχείρισης)
  • 4 έτη, εφόσον η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Λοιπά ζητήματα που επιλύει ο καινούριος νόμος αφορούν σε θέματα:

  • απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων,
  • αντιμετώπισης των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων και
  • διαχείρισης αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η TÜV HELLAS, με περισσότερα από 400 πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές, είναι σε θέση να σας οδηγήσει με επιτυχία στην απόκτηση του Σήματος EMAS ή του διεθνούς πιστοποιητικού ISO 14001.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

(Νάνσι Παλαιολόγου, Ε npalaiologou@tuv-nord.com, Τ 215 2157437, Μ 6941 598 978)