Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανυψωτικά Μηχανήματα

Η ασφάλεια προσωπικού, εγκαταστάσεων και προϊόντων αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία, επιβάλλουν το λειτουργικό έλεγχο και την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

O όρος ανυψωτικά μηχανήματα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού που καλύπτει οικοδομικούς γερανούς, αυτοκινούμενους γερανούς, (ερπυστριοφόροι, επί τροχών), γερανογέφυρες, βαρούλκα σε τροχιές (monorail), περονοφόρα οχήματα (Fork Lifts), καλαθοφόρα, αναβατόρια και αντλίες σκυροδέματος. Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται στους περισσότερους Βιομηχανικούς και Εργοταξιακούς χώρους.

Η ασφάλεια προσωπικού, εγκαταστάσεων και προϊόντων αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία, επιβάλλουν το λειτουργικό έλεγχο και την επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1186/Β/25-08-03 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της καλής και ασφαλούς λειτουργίας ενός ανυψωτικού περιλαμβάνει :

  • Έλεγχο / Θεώρηση Βιβλίων Συντήρησης / Επιθεωρήσεων, Βιβλίων Οδηγιών χρήσης καθώς επίσης Πιστοποιητικών προηγουμένων επιθεωρήσεων, εξαρτημάτων, συρματόσχοινων
  • Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων σε σήμανση και μηχανισμούς ασφαλείας
  • Έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία, Μηχανολογικά - Ηλεκτρικά μέρη
  • Λειτουργικός έλεγχος χωρίς φορτίο και με φορτίο
  • Λειτουργικός έλεγχος όλων των μηχανισμών ασφαλείας.

H TÜV HELLAS έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων.

Μέχρι σήμερα, η TÜV HELLAS έχει επιθεωρήσει περισότερρα απο 3.000 ανυψωτικά μηχανήματα ανά έτος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr