Ενεργειακοί έλεγχοι

Ενεργειακοί έλεγχοι

Στοχεύοντας σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, η ΕΕ θέσπισε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4342/2015 και προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις που δεν είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ). Οι απαιτήσεις συμπληρώνονται από την απόφ. οικ. 175275 που δημοσιεύτηκε στις 30/5/2018, τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 50001 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247.

Με βάση τις προβλέψεις της οδηγίας, οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, ανιχνεύσιμα λειτουργικά δεδομένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, να περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των μεταφορών, να βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και να είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την εγκατάσταση σύμφωνα με το ν.4342/2015 (άρθρο 10). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει στα στελέχη της ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν αξιολογηθεί από το ΥΠΕΝ ως ελεγκτές τάξης Γ, την ανώτερη δυνατή τάξη, προκειμένου να καλύπτει όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Παράλληλα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία από επιθεωρήσεις συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενεργειακούς ελέγχους και επιθεωρήσεις σε ενεργειακά έργα και έργα ΑΠΕ, διασφαλίζοντας την διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι διεξάγονται σε κτίρια, παραγωγή και μεταφορές, και αφορούν τουλάχιστον το 90% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ κατά τον ενεργειακό έλεγχο από τον οργανισμό μας:

  • Συλλέγονται τα δεδομένα από την επιχείρηση, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα, γίνεται χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού για τη δειγματοληπτική μέτρηση σε επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης και καταγραφή σε βάθος χρόνου, με σκοπό τον προσδιορισμό των επιμέρους καταναλώσεων.
  • Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, καταρτίζεται η ενεργειακή γραμμή βάσης και προσδιορίζονται οι κύριες χρήσεις ενέργειας και οι ενεργειακοί δείκτες.
  • Αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των ενεργειακών επιδόσεων.
  • Εντοπίζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιολογούνται με τη μέθοδο της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και όχι σε απλές περιόδους επιστροφής (SPP),προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, οι εναπομένουσες αξίες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τα ποσοστά αναπροσαρμογής.
  • Συντάσσεται η έκθεση αξιολόγησης ενεργειακού ελέγχου η οποία και  αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές.

Με δεδομένο την συνεχή αύξηση των τιμών της ενέργειας, οι αναγνωρισμένοι ενεργειακοί ελεγκτές της TÜV HELLAS είναι δίπλα στην ελληνική επιχείρηση προκειμένου να εντοπίσουν τις πραγματικές της ανάγκες και να προτείνουν τα πλέον αποδοτικά μέτρα για εξοικονόμηση της ενέργειας. Παράλληλα, η TÜV HELLAS είναι διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr