Schvalování pracovníků dle směrnice 2014/68/EU (PED)

NDT dle ISO 9712 – schválení dle PED 2014/68/EU

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (viz osvědčení o akreditaci) Autorizovaný ÚNMZ na základě rozhodnutí o autorizaci k odsouhlasení kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle nařízení vlády č.219/2016 Sb. (PED2014/68/EU). Notifikace z Bruselu jako uznaná nezávislá organizace (RTPO) podle směrnice (PED) 2014/68/EU pro tlaková zařízení.

Požadavky na program schválení (program certifikace) nejsou specifikovány ve směrnici 2014/68/EU. Pro tyto účely je program schválení založen na doporučení dokumentu TNI CEN/TR 15589:2017. Technická zpráva (TR) poskytuje metodiku pro schvalování pracovníků NDT v souladu s ustanovením směrnice 2014/68/EU, příloha I, článek 3.1.3. Termíny a definice používané v tomto programu schválení, jsou v souladu s ISO 9712 a TNI CEN/TR 15589.

Program je aplikován v součinnosti s programem certifikace uvedeným v příloze č. 7c PJ COP (certifikace dle EN ISO 9712) a směrnicí COP S 9.18. Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení certifikačního programu definovanému PJ COP příloha 7c. 

Tento program schválení nevyužívá ustanovení pravidla F-13 definovaného Sborníkem technické harmonizace ÚNMZ. Pro účely schvalování je využit postup „A“, definovaný v TNI CEN/TR 15589. Postupy „B“ a „C“ nejsou COP využívány. Uchazeč může být schválen, pokud je držitelem platného certifikátu dle EN ISO 9712 vydaném COP NDT TÜV NORD Czech, s.r.o. a to v některé z následujících metod/technik a výrobkovém či průmyslovém sektoru.

 

Metoda / Technika NDT

Značka

Zkoušení akustickou emisí

AT

Zkoušení vířivými proudy

ET

Zkoušení těsnosti

LT

Zkoušení magnetické

MT

Zkoušení kapilární

PT

Zkoušení radiografické

RT

Zkoušení radiografické - technika digitální radiografie

RT – DR

Zkoušení radiografické - technika počítačové radiografie

RT – CR

Zkoušení radiografické - technika digitální radioskopie

RT – DS

Zkoušení radiografické – vyhodnocování radiogramů

RT – FI

Zkoušení ultrazvukem

UT

Zkoušení ultrazvukem – technika Phased Array

UT – PA

Zkoušení ultrazvukem – difrakční technika měření doby průchodu

UT - TOFD

Zkoušení vizuální

VT

Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, schválení je dostupné pro všechny stupně dle EN ISO 9712. Pro metody VT a AT, schválení personálu nedestruktivního zkoušení pro tlaková zařízení kategorie III a IV dle směrnice 2014/68/EU není požadováno.
 

Pro účely schválení dle PED 2014/68/EU musí být uchazeč kvalifikován pro minimálně jeden z následujících výrobkových či průmyslových sektorů.

Výrobkové sektory

Značka

Svary (všechny typy svarů, včetně pájení; pro železné a neželezné materiály)

w

Trubky a potrubí (bezešvé, svařované, železné i neželezné materiály, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek)

t

Poznámky:  1) Sektor t je aplikován na základě pravidla G-25 a G-19.

 

Průmyslové sektory

Symbol

Slučuje výrobkové sektory

Multisektor zahrnující všechny činnosti

MS

c, f, w (dsw), t, wp

Výroba a výstavba zařízení

PV

w (dsw), t, wp


Pracovník, který je držitelem certifikátu dle EN ISO 9712 v některé z výše uvedených metod a sektorů, vydaném COP TÜV NORD Czech, s.r.o. je povařován za schváleného, bez dalšího opatření. 

Platnost schválení je vázaná na platnost certifikace dle EN ISO 9712.

Uchazeč usilující o prodloužení schválení ve stupni 1, 2 a 3 ( po 5-ti letech ) v příslušném průmyslovém či výrobkovém sektoru, musí splnit požadavky EN ISO 9712 (příloha č. 7 c PJ COP) na prodloužení certifikace. 

Uchazeč usilující o obnovení schválení ve stupni 1 a 2 (po 10-ti letech) musí v praktické části zkoušky obdržet min. 1 vzorek relevantní k sektoru svary (w). Uchazeč ve stupni 2 musí vypracovat písemnou instrukci relevantní k sektoru svary (w).

Uchazeč usilující o prodloužení schválení ve stupni 3 (po 10-ti letech) musí obdržet písemnou zkoušku v rozsahu požadavků EN ISO 9712 (příloha č. 7 c PJ COP) nebo využit strukturovaného kreditního systému. Pro uznání trvající praktické způsobilosti k provádění zkoušek musí uchazeč doložit aktivity relevantní v sektorech.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. David Duba
Oblast ASME a certifikace NDT personálu

Tel.: +420 606 690 209
duba@tuev-nord.cz